Home Икономика Възникване и разв. на фин. и фин. с-ма. Същност на фин. като наука и практика

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Възникване и разв. на фин. и фин. с-ма. Същност на фин. като наука и практика ПДФ Печат Е-мейл

Възникване и разв. на фин. и фин. с-ма. Същност на фин. като наука и практика- Възникването и развитието на финансите всъщност са история на развитието на материалните ценности и на д-вата в човешката цивилизация. Финансите се появават като практика под формата на финансови отношения, които съпътстват развитието на производителните сили. Разделението на труда създава условия за по-висока производителност и предизвиква необходимостта от търговски операции, имащи за предмет стоки с различна стойност, делимост, преносимост, които не винаги са били в наличност при уговарянето на сделката. В съвременния свят финансовата дейност е тясно свързана с производството, търговията натрупването на резерви и др. Тя вкл.: 1)публ. финанси-свързани с формирането и изразходването на д-вния бюджет; 2)местните финанси-свързани с формирането и изразходването на бюджета на самоуправляващите се териториални общности, каквито в Б-я са общините; 3)фирмените-свързани със стопанските субекти, осъществяващи производстена деиност; 4)застраховането и соц. осигуряване. Субекти на с-мата на нац. сметки това са звената, които осъществяват стоп. операции. Нар. се институционални сектори. Те формират собствен бюджет и участват в управлението на парични потоци, което по същество представлява финансова дейност. Субектите в с-мата на нац. сметки се обединяват в 5 осн. гр.: 1)Нефинасови частни и д-вни предприятия чиято осн. дейност е производството на стоки и услуги, предназначени за пазара; 2)Финансови учреждения-те са юридически лица, които се занимават с финансови операции с цел-печалба; 3)Органи на д-вното управление-отнасят се всички д-вни институции, невключени в първите 2 гр.-министерствата, армията, полицията, здравеопазването и образованието; 4)Частни нетърговски учреждения, обслужващи населението, които не се финансират от държавата. 5)Домакинствата-вкл. се домакинствата на постоянно живеещите на територията на страната  лица. Глобализацията на традиционните и финансовите пазари поражда някои непознати явления с различно измерение: 1)чувствителност на нац. ик-ки от регионални ик-чески кризи и в най-отдалечените точки на света; 2)зависимост на финансовата с-ма от световната политика, мир и сигурност; 3)взаимовръзка м/у развитието на финансовата с-ма и информационните технологии. Финансите са наука за управление на парите и начините за превръщане в други ликвидни активи. Всяка класификация на финансите съдържа известна доза условност, тъй като д-вата, стоп. организации, финансовите учреждения и домакинствата са неразривно свързани с помоща на финансовата с-ма и представляват неотменима част от нея. Въпреки това съществуването на спецефични финансови дейности дава основание за разграничаване на д-вните финанси, към които се отнасят: -д-вните разходи и управлението на д-вния дълг; -дейността на центр. банка по управление и балансиране на д-вния бюджет. Спецификата на публ. финанси отразява приоритетите в съществуването и функционирането на д-вата. Нейната основна цел е не производството на материални блага, а предоставянето на публ. блага, които отделният човек или соц. гр. не може или не е рационално да си осигури самостоятелно.

5.тема-Парите-осн.инструмент на финансите- Парите са основен феномен с неоценимо значение за стоп. дейност и по значимост могат да се сравнят само с появата на писмеността. Като основни предпоставки за възникване на парите могат да се приемат: 1.Необходимостта от всеобщ еквивалент, с който да се измерва стойността на стоките и услугите; 2.Потребността от средство за уговаряне на бъдещи разплащания; 3.Липсата на подходящо средство за пренасяне и натрупване на богатство. При зараждането на стоковото производство най-подходящи за тази цел се оказали парите от благородни метали. Причината за утвърждаването на металните пари е способността им да отговарят едновременно на няколко изисквания: преносимост, делимост, удобство за съхраняване, качествена еднородност. Причината за появата на книжни пари е в откриването на възможност те да бъдат заменени с книжен аналог, имащ златно покритие в банката, коята го издава. Монетите от благородни метали се износвали в процеса на употреба и мнозина ги задържали от обръщение под формата на съкровище с ненамаляваща ст/ст. Първите книжни пари –обезпечени с кол. злато, отбелязано в/у самите тях, се наричали банкноти. Доверието в тях, изработването им и котировката спрямо др. нац. пари се гарантирало и извършвало от д-вата в лицето на нац. банка. Новите книжни банкноти били предпазени от обезценяване ч/з пълно златно покритие. Те били изработени от висококачествена хартия. Свободната обмяна на банкноти с/у злато продължила до 1914г., когато била спряна по военни съображения. Ик-чески трудности след Първата и Втората световна война и огромните бюджетни дефицити станали причина за пускане в обръщение на банкноти с частично обезпечение или без обезпечение. Така се появили съвременните книжни пари. Те също са изработени от хартия с тази разлика, че не могат да се обменят свободно с/у злато. Окончателната връзка на парите със златото се премахва с промени в законовата уредба на САЩ п/з 1917г. Основните форми, в които функционират парите в страни с пазарна ик-ка, са: монети, книжни пари и чекови депозити.

6.тема-Функции на парите- Парите изпълняват следните функции: 1.Средство за изразяване на ст/стта на стоките и услугите. Без самите те да притежават съществена ст/ст; 2.Средство за обръщение. Те опосредстват размяната на стоките. Всяка стока се продава с/у пари и всяка стока може да се купи с/у пари. Изпълнявайки тази функция, те многократно променят своя собственик, с което се х-ризира скоростта на обръщението; 3.Платежно средство (средство за разплащане). Използва се при погасяване на задължения, възникнали в резултат от ползването на кредит, данъци, глоби, които могат да се разсрочват във времето; 4.Средство за натрупване с оглед посрещане на бъдещите разходи или за по-крупни инвестиции; 5.За простратствено пренасяне на ст/стта в рамките на една д-ва или ако са общопризнати и надеждни, от една страна в др.; 6.Като м/ународно платежно средство. Успешното изпълнение на тези функции е повече или по-малко свързано с надежността на парите, със способността им да съхраняват своята ст/ст във времето, което зависи от състоянието на ик-ката на страната.

7.тема-Парични агрегати- Парите, намиращи се в обръщение, формират така нареченото парично предлагане. То вкл. 2 осн. форми на съвременните пари; 1.Налични пари (в книжни пари и монети); 2.Безналични пари (пари по сметка). Въпреки увеличаването на относителния дял на безналичните плащания в ежедневния бит на хората, за нормалното функциониране на ик-ката е необходимо опр. кол. налични пари, разпределени в подходящи куптури. Под пари в обръщение не се разбират наличните резерви пари в центр. банка или в търг. банки. Първите е възможно никога да не се били пускани в обръщение, а вторите са временно изтеглени от обръщението, за да осигурят предварително установена минимална наличност като % от общия обем на пасивите. Следователно под пари в обръщение следва да се разбира сумата от всички банкноти и монети, които се намират в населението, в касите на предприятията и учрежденията и парите в оборотните каси на търг. банки. Показателите, служещи за измерване и регулиране на паричната маса в обръщение, се наричат парични агрегати. Най-често използвани са паричните агрегати: Мо, М1 и М2. Мо-се нарича парична база. Това е най-тесният показател за парите в обръщение и вкл.: пари в населението, пари в касите на предприятията и учрежденията. М1-бързоликвидни пари. Той вкл. Мо. Безсрочни влогове и депозити в търг. банки. М2-вкл. М1. Обемът на парите в обръщение се планира, контролира и управлява от БНБ. Основната информация за движението на паричната маса може да се набави от кредитния и касовия план на БНБ, но за детайлно проучване са необходими специално организирани наблюдения. За анализ на обема и движението на паричната маса са разработени редица статистически показатели: 1.Показател за парите в обръщение; 2.Показател за парите в народно обръщение; 3.Показател за запазилите се в обръщение пари-подразделя се на: 1)пари в населението; 2)пари в предприятията, учрежденията и организациите. 3)показател се получава, като от показателя за парите в народно обръщение се приспаднат, изчезналите, изхабените парични знаци; 4)показател за действително циркулираща парична маса. Той се различава от показателя за запазилите се в обръщение пари с величината на парите, които са задържани продължително време у притежателите им.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG