Home Икономика Понятие за бъдеща стойност и сложна лихва 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Понятие за бъдеща стойност и сложна лихва 1 ПДФ Печат Е-мейл

Понятие за бъдеща стойност и сложна лихва

Бъдещите пари са по евтини във времето.

Тези обстоятелства, които обясняват нарастването на стойността на парите.

1)       Парите са капитал, поради който имат свойството да нарастват щом се пуснат в обръщение.

2)       Намалената ликвидност на собственика, който ги е вложил в някакви активи. Доходът, който носят парите трябва да компенсира собственика за отказа от възможността да използва тези пари за задоволяване на лични потребности или за влагане в алтернативни инвестиции.

3)       Наличие на риск или възможността инвестираните пари да не  се върнат или да се върнат, но в намален размер. Доходът, който носят и който увеличава тяхната стойност, служи за компенсация, и на възможните загуби от не връщането. Причината за увеличаването на стойността на парите се състои в непрекъснатото увеличаване на производителността на труда или в бъдеще един зает ще произвежда повече стоки и услуги в сравнение с днес.

Бъдещата ст-ст на вложените сега пари се определя като тяхната сума се умножи с т нар сложен лихвен фактор. Сложната лихва представлява лихвен процент, който се начислява през всеки даден период към сумата на капитала, увеличена с лихвата от предишния период. В противоположност на нея простата лихва се начислявапрез всеки следващ период в/у първоначалната сума на капитала. В практиката обикновено се използва сложна лихва. Бъдещата ст-ст може да се определи при използване на сложната лихва посредством използването на следната формула:

FV=Cn=Co*(1+r)n

FV-бъдеща ст-ст

Cn-стойността на капитала в период n

Co- стойността на вложения в момента капитал

r-годишната норма на лихвата

n-броят на годините, за които е вложен капитала

(1+r)n сложнолихвеният фактор

48. Настояща ст-ст и дисконтиране

Всеки инвеститориска да намери активи, които са по-ценни, отколкото ще плати за тях. Но при функциониращ пазар конкуренцията води до образуване на равновесни цени за продавачите и купувачите защото информацията за цените е общодостъпна. Отговор на въпроса защо пазарните цени на дадени активи са такива а не други дава теорията за настоящата ст-ст. Настоящата ст-ст на даден актив показва какво той струва в дадения момент и съответства на пазарната му ст-ст. НС може да се определи като бъдещият (очакваният) доход от инвестицията се дисконтира (приведе) с желаната норма на възвращаемост. Желаната норма на възвращаемост е фактическа възвращаемост от другите инвестиции с подобен риск. Дисконтирането е процес на привеждане на бъдещи пари към сегашния момент. Бъдещите пари след една година ще бъдат равни на бъдещи пари по

49. Нетна настояща ст-ст

ННС е метод за оценка на инвестиционните проекти и тя служи за изчисляване на реалните печалби, които ще донесе един инвестиционен проект, приведени към сегашния момент. ННС е свързана с възстановяването на направената инвестиция.

Изгодно ли е като се инвестира в даден инвестиционен проект 20 млн лв., очаквайки да получим след 1 година 22 млн. Лв. С настояща ст-ст 20.95? Отговор на този въпрос дава нетната настоящата ст-ст която се получава от съпоставянето на настоящата ст-ст на инвестицията с вложените средства:

NPV-нетна настояща ст-ст

Со –разходът за дадената инвестиция в сегашния момент;

С1 – очакваните постъпления от инвестицията след 1 година;

1+r-сложният лихвен фактор

Инвестиционен проект с нетна настояща ст-ст равна или >0 е приемлив  защото така се осигурява най-малко изискуемата норма на възвращаемост.

50. Риск и дисконтов процент

Дисконтовия процент трябва да отразява специфичния риск, характерен за инвестицията и той се изразява от фактическата норма на рентабилност на инвестициите с подобен риск. Колкото по-дългосрочна е инвестицията, толкова по-висок е нейния риск, поради факта, че възможността бъдещите постъпления да съвпаднат с очакваните е голяма. Избора на дисконтов процент и ключов момент при вземането на инвестиционни решения. Той съдържа два компонента – лихвения проценти риска. Когато изчисляваме настоящата и нетната настояща ст-ст на даден проект възникват опасения в някои обстоятелства когато се касае за инвестиция в дълготраен материален актив защото тази инвестиция е по-рискова от едногодишния банков депозит. Затова дисконтовия %-изискуемата норма възвращаевост трябва да е >от лихвения %

51. Настояща ст-ст и норма на възвращаевост

Нормата на възвращаемост можем да изчислим като отношение м/у печалбата от дадена инвестиция и ст-ста на инвестицията

Пр.:r=печалба/инвестиция=(22-20)/20=0.1 или 10% тя е по-висока от нормата на възвращаемост по едногодишен срочен депозит (5%) Когато се взема решение за инвестиция трябва да се спазват едно от 2-те правила: един инвестиционен проект е приемлив ако нетната настояща ст-ст е 0 или >0; и един инвестиционен проект е приемлив аконормата на възвращаемост е равна или > от нормата на възвращаемостна инвестиция с подобен риск. Тези две условия са в сила ако има ефективен капиталов пазар, ако цялата информация е достъпна. Настоящата стойност на даден актив показва какво той струва в дадения момент. Тя следователно съответства на неговата пазарна стойност.

52. Изчисляване на настоящата ст-ст на парични потоци за повече от една година

Настоящаща ст-ст на паричните потоци се изчисляват по различни начини в зависимост от това дали се появяват многократно или еднократно. Ако се появяват еднократно то настоящата ст-ст се получава като се умножи с дисконтовия фактор за периода или се раздели на сложнолихвения фактор: PV=Co*1/(1+r)n=Cn/(1+r)n

Ако поричните потоци от дадена инвестициа се появяват през няколко години те могат да бъдатс еднакви суми а маже и с различни за отделния период. Тогава настоящата ст-ст на дадена инвестиция която има повече от 1 паричен поток, ще представлява сумата от настоящите ст-сти на всички отделни потоци

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG