Home Икономика ДАНЪЦИ ВЪРХУ БОГАТСТВОТО (ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ДАНЪЦИ ВЪРХУ БОГАТСТВОТО (ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ ПДФ Печат Е-мейл

ДАНЪЦИ ВЪРХУ БОГАТСТВОТО (ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ)

Характеристика на имуществените данъци

Богатсвто ( имуществото) – общата стойност от нетните активи, които са собственост на даден индивид или домакинство. Може да се изпозлва като средство за генериране на доходи или като средство, което носи полезност на притежателите му.

Облагането на богатсвтото се извършва периодично или еднократно ( при смяна на собствеността, наследствата, даренията, които стават през опред. Период от време).

Облагат се количествените и качествените  измерения на недвижимите имоти и движимото имущество, без да се вземат предвид индивидуалните качества , доходът и платежоспособността на данъкоплатеца.

Има три форми на облагане на имуществото:

-          Облагане на притежаваното имущество – редовно или еднократно

-          Облагане на промяната на собствеността в/у имуществото

-          Облагане на приръста на стойността на имуществото.

При имуществените данъци няма съвпадение м/у обекта на облагане (богатсвтото) и източника на заплащане на данъка. Данъкът е съразмерен на имуществото, макар че източникът на неговото заплащане е доходът.

Аргументи за облагане на имуществото :

-          Предимствата, извличани притежаването на имущество – осигуряват се по-високи развниша на потребление и благоденствие, по-голяма икономическа мощ и сигурност;

-          Продуктивното използване на имуществото води до реализиране на доходи, а облагането може да подтиква към по-ефективно използване;

-          Преразпределение на богатството – облагането на богатството води до по-справедливо разпределение и ограничение на концентрирането му в опред. Брой домакнинства или индивиди

-          Дискриминация по повод наследяваното имущество

-          Плащане, което води до повишаване на пазарната стойност на имуществото

-          Връзка м/у богатството и дохода – богатството в широк смисъл като сума от  сегашната стъойност на очаквания доход и пазарната стойност на съществуващите активи.

Начини за оценяване на имуществото (богатството)

  1. Според пазарната стойност
  2. според доходността или продуктивността
  3. според капитализираната стойност на актива
  4. според застрахователната стойност
  5. чрез прилагане на специални нормативи за целите на данъчното облагане
  6. периодично оценяване на имуществото

Чрез тези данъци не се преследват големи фискални цели, като приходите от облагане на богатството в национален мащаб са незначителни. Те имат по съществено значение за общините, понеже постъпват в местните бюджети. Данъците в/у имуществото включват – данък върху недв. имоти, наследствата, даренията, възмездно придобиване на имущество, данък в/у превозните средства и данък в/у земята.

Данък върху недвижимите имоти

Определение- По своята същност този данък представлява парично плащане, което физическите и юридическите лица извършват в местните бюджети, според притежаваното имущество

Обект- Обект на обалагане са недвижимите имоти и поземлени в строителни граници на населените места и селищните образувания . Не са обект на облагане земеделските земи и горите.

Освободени от този данък са общините и държавата за публична или общинска държавна собственост, читалища, посолствата, сгради на БЧК, молитвени домове, висши училища.

Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се ползват или не !

Субекти на данъка на недвиж. имоти са собствениците. При концесия на имоти – публична държавна или общинска собственост- данъчно задължен е концесионерът.

Данъка се внася на 4 равни вноски 31.03, 30.06, 30.09, 30.11 ( до 31 март 5 % отстъпка)

Данък върху наследствата

Определение- По своята същност този данък представлява парично плащане със задължителен характер по повод движението на имущество и капитали по наследствен път.

2 подхода на облагане: 1) Обективно облагане – облага се съвкупната наследствена маса преди разпределението й м/у наследниците ; 2) Субективно- облага се стойността на наследствените дялове  на всеки отделен наследник. В България имаме субективно облагане !

Обект – Обекта на облагане е стойността на наследството по закон или завещание във вид на имущество

Оценяване на имуществото- недв. имоти – по данъчна оценка, валута и бладородни метали- по централен курс на БНБ, ценни книжа – по пазарна стойност, превозни средства- по застрахователна стойност.

Към освободено от облагане имущество се включва- 1.Имущество на загинали за свободата на Р. България, 2.Имущество завещано на държавата, общините,БЧК, читалища, 3. Обикновена покъщнина, 4. Древният земеделски инвентар, библеотека, музикални инструменти, предмети на изкуството- автор на които е починалия.

Субекти на облагане са наследниците по закон или завещание.

Данък върху придобиване на имущество по дарение или възмезден начин

Облагането на данък по дарение и при продажба е еднократно.

Обект на облагането е покупко-продажба на имущества, както и тяхното придобиване по дарение. НЕ се облагат с данък имущества, придобити по дарения м/у роднини по права линия и между съпрузи

Освобождават се от облагане- придобитите имущества от държавата и общините, БЧК, читалища, български здравни, образователни, културни и научни организации на бюджетна издръжка, социални домове и др.

Субект на данъка е придобителят на имуществото

Облагането с данък на придобиваното имущество по дарение и по възмезден начин е пропорционално.

Данък върху превозните средства

Към превозните средства се включват : Превозни средства редистрирани за движение по пътната мрежа на Р.България, корабите вписани в регистрите на българските пристанища, въздухоплавателни средства, вписани в регистъра на Р.България.

Субекти на данъка са физическите и юрид. лица, собственици на посочените превозни средства.

Освободени от този данък са държавните и общински органи и организации на бюджетна издръжка, както и пожарни коли, линейки, колите на дипломатическите шредставители и консулства, колите на БЧК

Размерът на данъка е в абсолютна сума и диференциран в зависимост от вида на превозното средство, неговата мощност и някои други показатели.

Внася се на 2 равни вноски. Този данък е местен и се внася в общините, където е регистрирано превозното средство.

Данък върху земеделските земи

Фискалната функция на този данък не е особено голяма, но икономическата е за стимулиране на производителното използване на земите, за подобрения по тях с цел повишаване на плодородието и продажбата им.

Земите имат различно качество, което налага и дифиренциран подход към данъчната оценка. Селскостопанските земи у нас са групирани в 10 категории.Освен това според начина на използване се класифицират на ниви, трайни насаждения, ливади и пасища .

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG