Home Икономика Функции на финансите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Функции на финансите ПДФ Печат Е-мейл

Функции на финансите-Финансите можем да ги ограничим на общи и специфични. Към общите се отнасят-разпределителна и контролна функция. Към разпределителната функция се изразява в разпределение и предразпределение на ст/стта на БВП. Контролната функция се проявява ч/з контрол посредством паричната ед-ца. За целта е изградена контролна с-ма, сметна палата, митнически контрол и т.н. Тези 2 функции се използват, като първостепенен инструмент за регулиране и упраяление на ик-ката. Също така финансите изпълняват и специфични функции. За д-вните финанси е специфична фискалната им функция. Те осигуряват необходимите звена на д-вните средства за финансиране на изпълнените от нея функции: финансите на предприятието, кредита, за ускоряване на оборота, семейни и индивидуални финанси.

19.тема-Класификация на приходите-Класификацията на приходите се извършва, за да се осигурят възможности за по-задълбочен анализ относно тяхната динамика и ктруктора. При и-ческата класификация на приходите се обособяват сл. осн. гр.: приходи от облагане на потреблението; приходи от облагане на доходите; приходи от облагане на боготството и приходи от др. дейности. Има и др. класификация, която има социално-икономически аспект: 1-приходи от частните и д-вните фирми; 2-приходи от облагане на доходите на индивидите; 3-приходи от облагане на доходите на предприемачите; 4-приходи от вноски за соц. осигуряване; 5-др. Приходи. Най-предпочитана за практически цели е класификацията, която свързва приходите с методите за набирането им: данъчни приходи; данъкоподобни приходи и неданъчни приходи.

12.тема-Теории за същността и ролята на финансите-Първата теория - “Здрави финанси силна армия”. Консумативна теория-разглежда Ф като консумация, защото държ. стопанство е едно консумативно стоп., несъдействащо за увеличаване производствения капитал на нацията; Продуктивна теория-според нея Ф се явяват не консумация, а производството, защото д-вата превръща едни ценности в други и създават условия за осъществяване на производствения процес; Разменна теория-според тази теория м/удърж. и частното стоп. съществуват разменни отношения. Д-вата получава от поданиците си средства, с/у което им предоставя публ. блага-нац. отбрана, вътрешен ред и сигурност, съдебна с-ма и др.; Соц. теория-авторите ù са Вагнер и др. Според представителите на тази теория чрез Ф трябва да се постигне едно соц. справедливо общество и да се ликвидира прекалено голямото ик-ческо неравенство, за да се постигне соц. мир в обществото; Морфологична теория-това е т.нар. немска историческа школа и представителите ù не се занимават с соц. страна на Ф, а смятат че Ф трябва да бъдат изучавани като техн. средство; Метафискална теория-това са възгледите на Кейнс; Неолиберална теория-за същността и ролята на Ф-това е монетаризма.

14.тема-Финансова политика-същност,цели и задачи-ФП може да се дефинира като съвкупност от мерки и действия, осъществявани в областта на Ф и чрез Ф за  постигане на определени предварително набелязани цели и задачи. Финансовата (фискалната) политика бива 2 типа: кейнскиански тип фин. политика и либерален тип фин.политика. Фискалната политика се провежда от Министерството на финансиите съвместно с паричната политика, която провежда ЦБ. Целите на фин. политика са: вечната фиск. цел; разпределителна цел; стабилиционна цел.

13.тема-Финансова с-ма- Може да се разглежда в 2 аспекта-икономически и институционален аспект. В ик-чески аспект финансовата с-ма е съвкупност от парични потоци или финансови отношения, а в институционален аспект е съвкупност от институции, които осъществяват финансовите отношения. Финансовите институции управляват и контролират паричните потоци. Финансовата с-ма вкл. фискални и нефискални финансови отношения. Фискалните обхващат приход и разход на юридически и физически лица. В институционален аспект финансовата с-ма вкл. върховни органи и специализирани институции. Народното събрание приема законите и финансите. Министерският съвет осъществява изпълнението на законите и издава постановления и финансов х-р. Сметната палата осъществява финансов контрол над изпълнителната власт и защитава имуществените и финансовите отношения на д-вата. Централни органи са министерството на финансите и БНБ. БНБ осъществява надзор на търг. банки.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG