Home Икономика УНИВЕРСАЛНО ОБЛАГАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
УНИВЕРСАЛНО ОБЛАГАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО ПДФ Печат Е-мейл

УНИВЕРСАЛНО ОБЛАГАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО

Методи за определяне на добавената стойност.

Основата за определяне на данъка е добавената стойност от всеки участник в търговската верига. Тя може да бъде установена по два основни метода:

-пряк или събирателен метод – при този метод се събират всички разходни пера, формиращи добевената стойност. Освен тях трябва да се добави и печалбата за търговеца. Изчислената сума се коригира с получените и платените лихви съгласно формулата:

ДС = РЗ + П + Лр – У – Лп

ДС - добавена ст-ст

ПЗ - работна заплата (разходите за труд)

П - печалбата

Лр - разходите за платените лихви

У - приходите от участия

Лп - приходите от лихви

-непряк или разпределителен метод – при него добавената стойност се установява по косвен път, като от нетната стойност на продажбите се приспадне нетната стойност на покупките за съответната стока. Дължимият ДДС се изчислява  на базата на получената разлика.

ДС = НСпр – НСпок

ДЗ = ДС х 20%

ДОпр - нетна ст-ст на продажбите

ДОпок - нетна ст-ст по покупките

ДЗ - данъчно задължение

Същият данъчен резултат ще се получи, ако приспаднем начисления ДДС по продажбите този , дължим по покупките.

ДЗ = (НСпр х 20%) – (НСпок х 20%) = ДДСпр – ДДСпок

ДДСпр – начислен ДДС по продажбите

ДДСпок – начислен ДДС по покупките

Разпределителният метод определя ДЗ чрез 2 начина:

–определяне на ДЗ чрез приспадане на нетни обороти

–определяне на ДЗ чрез приспадане на ДДС

Освободени доставки по ДДС

Не всички на стоки и услуги на територията на страната се облагат с ДДС. Освободените доставки съгласно действащия ЗДДС в България се разпределят в следните групи:

♦  Доставки, свързани със здравеопазване. Извършването на здравни(медицински) услуги, оказвани от здравни и лечебни заведения, са освободени доставки. Като пример за “пряко свързана с тях услуга” може да се посочи платеният престой в болница, вкл. храна. Доставката за зъбни протези, независимо от статута на доставчика, се счита за освободена доставка. Доставката на протези, различни от зъбните, е освободена доставка единствено ако се предоставя като част от здравна услуга.

♦  Доставки, свързани със социални грижи и осигуряване. Всичко доставки на социални помощи и социални услуги са освободени от облагане от облагане с ДДС. В тази група попада задължителното и доброволно социално, пенсионно и здравно осигуряване, вкл. посредническите услуги, пряко свързани с него.

♦  Доставки, свързани с образование, спорт и физическо възпитание.

Освободена доставка е всякакъв вид обучение, предоставено от легитимни детски градини, училища, културно-просветни институции, висши училища и др. Учебниците и учебните помагала, одобрени от ресорните министерства и доставяни само от тези организации, също са освободени от облагане с данък.

♦  Доставки, свързани с култура. Продажбата на билети за циркови и музикални спектакли, музеи, театри, зоологически градини, исторически комплекси и други са освободени от облагане с ДДС. В случая няма значение собствеността на организацията, която ги доставя. Продажбите на билети за барове, вариетета и еротични спектакли са изключение от правилото и за тях се начислява ДДС. Освободена доставка е и дейността на БНТ, БНР и БТА, но само тази част от нея, която е за сметка на републиканския бюджет.

♦  Доставки, свързани с вероизповедания. Доставката на стоки и извършването на услуги от Българската православна църква и други признати религиозни вероизповедания, които са свързани с осъществяването на тяхната религиозна, социална, образователна и здравна дейност, са освободени от ДДС.

♦  Доставки с нестопански характер. Основанието една доставка да е с нестопански характер е лицето, което я извършва и целите, които са поставя. Здравните заведения, социалните предприятия, културните организации и др., когато извършват прояви за набиране на средства, не се облагат с ДДС. Акумулираните средства обаче трябва да бъдат използвани за постигане на патриотични, синдикални, религиозни, филантропски или други сходни цели.

♦  Доставки, свързани със земя и сгради. Освободени от ДДС са прехвърлянето на право на собственост върху земя, отдаването под наем на сграда или част от нея за жилище на физическо лице, което не е търговец, и др. Учредяването и прехвърлянето на правото на строеж също се счита за освободена доставка, но до момента на завършване на сградата в груб строеж. Специфично условие за определянето на вида на доставката като облагаема или не относно сградите е дали те са нови. Освободена е само доставката на употребявани сгради и прилежащите им терени.

♦  Доставка на финансови услуги. В групата на освободените финансови услуги се включват: договарянето, отпускането и управлението на кредити; сделки, свързани сметки, преводи, чекове; валутните сделки; управлението на пенсионни фондове; сделките с финансови фючърси и опции много други. Някои услуги, независимо че са финансови, подлежат на облагане с ДДС. Такива са сделките с банкноти и монети с нумизматична стойност, отдаването под наем на сейфове, отговорното пазене на акции и др.

♦  Доставка на застрахователни услуги. Застрахователните и презастрахователните услуги са освободени доставки, ако са извършени от лицензирани застрахователи. За освободени се считат и посредническите услуги, оказвани от застрахователни брокери и агенти.

♦  Хазарт. Освободена доставка е предоставянето на игри, в които има залог. Белег на тези услуги е изискването за дължимост на данък на ЗКПО.

♦  Доставка на пощенски марки и пощенски услуги. Не се облагат с ДДС доставките на пощенски марки по номинал, както и универсалните пощенски услуги.

Трябва да се обърне внимание, че стоките и услугите, които не се облагат с ДДС на територията на страната, са освободени и в случаите, когато са предмет на вътреобщностни доставки или вътреобщностни придобивания.

Данъчни ставки

Основната ставка на ДДС е 20%. Тя се начислява за всяка облагаема доставка на стоки или услуга, включително при внос на стоки на територията на страната и за облагаемите вътреобщностни придобивания. Освен единната ставка от 20% се прилага и диференцирана такава от 7%. Тя се начислява за услугата настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване. В случая няма значение дали организираното пътуване е групово или индивидуално.

ЗДДС допуска облагането на някои доставки да става с нулева ставка. Това е един благоприятен данъчен режим, защото дава възможност на техните изпълнители реално да не превеждат ДДС в бюджета, но същевременно да ползват право на данъчен кредит. Някои от тези доставки са:

♦  Износът на стоки за трети страни или територии;

♦  Международният превоз на товари. Следва да се обърне внимание, че превозът на стоки е облагаем с нулева ставка само когато се извършва от България до трета страна или обратно.

♦  Прехвърлянето на правото на собственост на плавателни съдове и въздухоплавателни средства. Това не се отнася за случаите, когато се доставят кораби и самолети за спортни и развлекателни цели или за лични нужди;

♦  Услугите по договор за изработка с материали на клиента (ишлеме);

♦  Доставките, свързани с безмитна търговия;

Правила за формиране на данъчната основа

Данъчната основа е стойността, върху която се начислява или не се начислява ДДС в зависимост от това дали доставката е облагаема или освободена. Тя включва продажната цена, получена от или дължима на доставчика, определена в левове и стотинки, без самия косвен данък. При определянето на данъчната основа не участват неустойките и лихвите с обезщетителен характер. Така формираната основа подлежи на увеличаване с:

-          всички други данъци и такси, в това число акциз, когато такива са дължими за доставката;

-          всички получени и усвоени от доставчика финансирания и субсидии, чието отпускане е пряко обвързано с количеството, качеството или цената на представяните стоки или услуги;

-          съпътстващите разходи, като комисионна, опаковане, транспорт и застраховка, начислени от доставчика на получателя;

-          стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери.

Някои от елементите на продажната цена не подлежат на облагане с ДДС. Това налага данъчната основа да се редуцира със:

-          стойността на търговските отстъпки или намаления, ако те се предоставят на получателя на датата на възникване на данъчното събитие;

-          сумите платени на доставчика за покриване на разходите, направени от името и за сметка на получателя;

-          разходите на лизингодателя и лизингополучателя, свързани с ползването на стоката при условията и в срока на лизингови договор (разходи за имуществени застраховки, за регистрация, еко такси и др.);

-          стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали и контейнери, ако получателят е данъчно задължено лице и те подлежат на връщане;

Данъчната основа при доставката на стоки може да приеме стойности,   по-ниски от тези на основата или при придобиване на стоката (ако тя е закупена в страната), от себестойността ѝ (когато е произведена от доставчика) или от данъчната основа при внос (ако стоката е внесена от доставчика).

Когато плащането по дадена доставка се извършва изцяло или частично със стоки или услуги (бартерни сделки), данъчната основа е тяхната пазарна цена, изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем.

Данъчната основа при внос на стоки е митническата стойност, определена в левове и увеличена с всички дължими по вноса митни сборове, такси, вноски и акциз.

Право на данъчен кредит

Данъчният кредит е сумата на ДДС по покупките, която регистрираното лице има право да приспадне от дължимия ДДС по продажбите. Механизмът за ползване на данъчен кредит може да се обособи в три фази:

-          възникване на правото на ползване на данъчен кредит;

-          определяне на размера на данъчния кредит;

-          упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит;

Право на ползване на данъчен кредит възниква, когато подлежащия на приспадане данък стане изискуем. Изискуемостта настъпва с възникването на данъчното събитие, т.е. от момента, в които собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.

Не възниква право на данъчен кредит:

-          ако закупените стоки и услуги са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата им дейност. Прави се изключение на безвъзмездното предоставяне от работодателя на специално работно и униформено облекло, транспортното обслужване от местоживеене до месторабота и обратно, транспорта и нощувките на командировани от работодателя лица и др;

-          ако закупените стоки и услуги са предназначени за извършване на освободени доставки;

-          ако закупените стоки и услуги са предназначени за представителни и развлекателни цели;

-          ако е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил. Данъчен кредит обаче може да се ползва, ако превозните средства се използват единствено за транспортни или охранителни услуги, отдаване под наем, куриерски услуги или таксиметрови превози;

-          ако стоките и услугите са свързани със поддръжката, ремонта, подобрението или екплоатацията на мотоциклетите и леките автомобили;

-          ако стоките са отнети в полза на държавата или ако дадена сграда е разрушена като незаконно построена;

Ако закупените стоки и услуги се използват само за облагаеми доставки, данъчния кредит ще е равен на начисления ДДС по покупките. В случая казваме, че съществува право на пълен данъчен кредит. Регистрираните лица по ЗДДС, които извършват както облагаеми, така и освободени доставки и не могат да определят каква част от закупените стоки и услуги се влага за единия вид и каква за другия, имат право на частичен данъчен кредит.

Данъчен кредит (формули)

ДК = ДДСпок x K

ДК – данъчен кредит

ДДСпок – начисления ДДС по покупките в рамките на данъчния период

К – коефициент, които показва каква част от начисления ДДС по покупките се признава за данъчен кредит

При пълния данъчен кредит К = 1 т.е. всеки лев ДДС, начислен на регистрирано лице за получена от него стока или услуга по облагаема доставка, вътреобщностно придобиване или за осъществен от него внос, се признава за данъчен кредит. Стойностите на К между 0 и 1 отговарят на частичния данъчен кредит. Тук не всеки лев начислен ДДС за получените доставки може да се приспада като данъчен кредит. Самия коефициент се определя по формулата:

К = Одк / О

Одк – оборотът от доставки с право на данъчен кредит

О -  оборотът, отнасящ се за всички доставки и дейности на регистрираното лице по ЗДДС

Коефициентът се изчислява на базата на оборотите за предходната календарна година, а когато такива обороти липсват – на базата на оборотите за данъчния период, през който възниква право на приспадане на данъчен кредит.

Всяко регистрирано лице по ЗДДС може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който то е възникнало, или в един от следващите 3 данъчни периода.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG