Home Икономика Влияние на данъците и разходите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Влияние на данъците и разходите ПДФ Печат Е-мейл

Влияние на данъците и разходите

Икономическите ефекти на данъчното облагане са разнообразни.Те могат да включват микроефекти върху разпределението на доходите и ефективността  в употребата на ресурсите,както и макроефекти върху нивото на производствения капацитет, заетостта, цените и растежа.Всички тези ефекти си взаимодействат.Разпределителните ефекти на конкретните бюджетни мерки зависят от техните ефекти върху производствения капацитет и заетостта, както и от съвместните промени в разпределението.

Въпреки това всеки тип ефект сам по себе си е от значение  и трябва  да бъде разгледан при формулирането на политиката.Една политика може да бъде най-добра по отношение  на разпределителните резултати,но може да не е добра по отношение ефектите й върху ефективността, растежа или заетостта.Трябва да се правят компромиси.Всички аспекти не може да се разгледат наведнъж.

Данъчно бреме

Данъчно бреме и трансфер  на ресурси :

В първия случай правителството  налага данъци  за финансиране на покупката на стоки и за заплащане на държавните служители, необходими за осигуряването  на стоки и услуги за обществено потребление.

Когато бюджетните операции не включват трансфери  на ресурси към обществото, държавата просто събира данъци от частния сектор и връща трансфери  на този сектор.Не съществува отклонение на ресурси за обществени нужди , а също и алтернативна стойност  под формата на намален размер на ресурсите за употреба в частния сектор.Някой може да спечели, докато останалите губят, но при условие че данъците като цяло са равни на трансферите, не съществува нетна промяна на доходите, налични за използване в частния сектор.

Размери на данъчното бреме :

Подразбиращо се от предишния аргумент е опростяващото допускане, че данъчното бреме е равно на събраните приходи.

Излишно бреме :

Общото бреме може да превишава събраните приходи , което би могло да се дължи на загуби на ефективност или се получава “излишно бреме”

Ресурсни ефекти :

Съществува друга причина за това защо данъчните приходи и общото бреме, измервано като загуба на наличните доходи за частно използване, могат да се различават.Налагането на данъка може да доведе до промяна в предлагането на ресурси и следователно и на промяна в общата продукция.

Ефекти на заетостта :

По-нататък промените в продукцията могат да се предизвикат не поради корекции на количеството суровини в отговор на увеличението на цените им с размера на данъка, а поради промените в нивото на агрегираното търсене и безработицата.Въвеждането на данъка може да намали нивото на заетостта или увеличаването на разходите може да го увеличи.

Концепция за влиянието на данъците

Влияние на статуса, икономическо влияние и прехвърляне на данъци:

Данъците, според Джъстин Холмс, са цената на цивилизацията, но въпросът е кой плаща.Данъците са не доброволни плащания за покупки на задължителни позиции,които се заплащат в съответствие с указания данъчен статус.Въпреки че тези статуси са в края на краищата отражение на предпочитанията на гласоподавателите, веднъж  узаконени, те стават задължителни плащания, налагащи бреме, което индивидуалният данъкоплатец ще се стреми да избегне или да прехвърли на другите.За да определи кои плаща, трябва да погледнем отвъд данъчните статуси и модела на влиянията на статуса, тоест отвъд тези, на които се основава правното задължение да заплатят данъка.Това създава два възгледа.Първият е, че трябва да се разбере, че накрая цялото данъчно бреме трябва да бъде понесено от индивидите.Въпреки че данъците могат да бъдат събирани от бизнес фирмите, тяхното бреме трябва да бъде свързано с индивидуалните домакинства чрез техния капацитет като собственици на фирмите, като служещи или като потребители на техните продукти.Второ, крайното разпределение на бремето може да се различава от това на законовите плащания, независимо от това дали данъкът е наложен на индивидите или фирмите.Индивидите , както и фирмите, могат да коригират продажбите и покупките си така, че да повлияят на позициите на останалите.Данъците рядко се налагат на глава от населението.Данъчното законодателство обикновено изразява задълженията като функция на опреден аспект на икономическо поведение, каквито са трудовите доходи, продажбите или покупките.Тъй като тези данъци са наложени на икономическите транзакции и тези транзакции включват повече от една страна, страните по тези транзакции, на които се основават задължителните плащания, могат да избегнат тези плащания чрез намаляване на дейностите, които подлежат на данъчно облагане; или те могат да се опитат да прехвърлят бремето на останалите чрез определяне на условията, при които те са склонни да извършат търговска дейност.Тяхната способност да направят това също зависи от структурата на пазарите, на които те търгуват, и начина на ценообразуване.

Така налагането на подоходния данък може да доведе до намалено работно време, което на свой ред ще увеличи брутната надница и така ще обремени потребителят.Данък върху употребата на капитала може да накара фирмата да замества капитала с повече работна сила и т.н.

Във всеки случай способността на данъкоплатеца да извършва такава адаптация зависи от склонността  на другата страна на сделката да се адаптира.Ако продавачът увеличи цената, купувачът ще се стреми да я намали,като купува по-малко,така че крайният резултат ще зависи от отговорите на двете страни.Въпреки това веригата от адаптации, която се получава- процесът на “прехвърляне на данъчното бреме” – може да доведе до крайното разпределение на икономическите влияния, които до голяма степен се различават от първоначалното разпределение на задълженията или на влиянията на статуса.

Законодателите са наясно до голяма степен с тези адаптации.Когато се налага данък на производителя на автомобили, те не се стремят да сложат това бреме върху производителя.Ако те биха искали да направят това, те биха наложили данък върху производствената печалба.Производителите почти служат за удобна точка за събиране на данъци и е замислено те да прехвърлят данъка по-нататък на потребителя под формата на по високи цени на автомобилите.Поради това определянето на действителното разпределение на данъчното бреме изисква анализ на икономическият процес на адаптация или на предаването на бремето от една точка на влияние ( мястото на влияние на статуса ) към неговата крайна опорна точка (мястото на икономическите влияния ) .Този процес обикновено се нарича “прехвърляне”.

Като проблем от голямо политическо значение очевидно е важно разпределението на бремето след прехвърлянето.Ако това разпределение трябва да се осъществи така, както се възнамерява, законодатели трябва да изберат данъчна формула, която дава желаният резултат по отношение не на влиянието на статуса, а на икономическите влияния, което ще осигури, след като системата е вече адаптирана,налагането на данъка.Това не е проста задача дори и за икономист,който е извикан,за да даде съвет във връзка с крайния ефект от определен данък.

Алтернативни концепции за влянията :

Съществуват три начина, по които по – тесният проблем на данъчните ефекти може да бъде разглеждан по – конкретно като абсолютен, диференциран или бюджетен ефект.

Абсолютен данъчен ефект :

Разпределителните ефекти от налагането на определен данък, се разглеждат, като се допуска, че обществените разходи са константна величина. По – подроното разглеждане обаче на концепцията на абсолютното влияние не е задоволителна.

Диференцялен данъчен ефект :

За да избегнем тази трудност, ние можем да разгледаме промените при разпределението, които се получават, ако един данък е заместен с друг, докато общите приходи и разходи са константна величина. Тази промяна в политиката може да влючи трансфер на ресурси за обществена употреба и не налага нетно бреме върху частния сектор. Той почти не предизвиква преразпределение между домакинствата. Резултиращата обща промяна в състоянието на разпределението се нарича „диференцирано влияние”.

Концепцията за диференцираното влияние също се прилага, когато ние сравняваме алтернативните начини за нарастването или намаляването на приходите.

Този възглед за данъчните ефекти е много полезен, защото решенията на действителната данъчна политика обикновенно включват тези проблеми.

Бюджетни влияния :

Друг начин за разглеждане на проблема е да се анализират промените в позициите на домакинствата, като се отчетат комбинираните ефекти на данъчните и разходните промени. Доходите, налични за конкретните домакинства за лична употреба, сега ще бъдат повлияни не само от данъчните, но и от разходните мерки. Разходната страна на бюджета има своите ефекти върху личните доходи също както и данъците. Тъй като ефектите на дануците и разходите възникват едновременно, те не могат да будат разграничени.

Разглеждайки икономиката като цяло, ние виждаме, че крайните ефекти от увеличението на държавните покупки и данъци включват следното:

  1. Доходите от производството за продажба на частните купувачи са намалени;
  2. Доходите от продаденото производство или услуги, които получава правителството, са нараснали;
  3. Разполагаемите доходи на работниците са намалени;
  4. Държавните приходи са нараснали;
  5. Полезностите от държавните услуги са нараснали;
  6. Полезностите от услугите за лично потребление са намалени.

Когато икономиката се разглежда като цяло, тези транзакции са балансирани, но доколкото индивидуалните работници са засегнати, те не се неутрализират.

Измерване на влиянията

Тъй като влиянията включват въпросите за това как се разпределя данъчното бреме, какви са групировките, които имат значение и как трябва да се измерва разпределението на бремето, трябва ясно да бъде разбрано, че цялото данъчно бреме се поема от индивидите.

Между кого се разпределя данъчното бреме?:

При изучаване на разпределението на данъчното бреме се следи за неговото влияние върху индивидите и домакинствата. Този подход се разаличава от онзи, използван от класиците (Дейвид Рикардо), който разглежда проблема на влиянията като влияние на данучното бреме върху доставчиците на капитал, труд и земя. Този подход е бил полезен от гледна точка на обществената политика, тъй като по това време промишлеността, работната сила, селското стопанство в действителност са отразявали основните соцялни групи. Днес този модел е много по – смесен и главното значение – от гледна точка на обществената политика – се е преместило към разпределението на размера на доходите.

Ако желаем да анализираме конкретно проблема на ефектите не е възможно да се определи какво ще стане с всяко от 50-те милиона домакинства в икономиката. За решаването на този проблем домакинствата трябва да се групират в категории.

Влияние на източниците и използването на доходите върху данъчното бреме:

Заменянето на един данък с друг ще подобри позицията на някои домакинства и ще влоши позицията на други. Промените в позицията на всяко домакинство могат да бъдат измервани като промяната в реалните доходи, получена в резултат на тази замяна. Реалните доходи може да се променят, защото се променят разполагаемите доходи или защото се променят цените на закупуваните продукти. Разполагаемият реален доход (DRY) на домакинството може да се определи като:

където Е са трудовите доходи;

Тy – подоходният данък;

P – цената на закупените продукти;

Тs – допълнението на данъка върху продажбите към тях;

DY – разполагаемият паричен доход, който остава след събирането   на данъка;

GP – брутната цена;

Измерване на промените в разпределението:

Всеобхватната мярка за влиянията може да се получи чрез сравнението на разпределението преди и след определена данъчна промяна.

Общият ефект върху разпределението зависи не само от степента на прогресивност на определени данъци, но също и от общото равнище на данъчно облагане и преобладаващото преразпределение на доходите. Високо, но слабо прогресивно равнище на данъчното облагане може да има по – голямо влияние върху разпределението на доходите, отколкото ниско, но рязко прогресивна система.

Влияние на американската фискална структура

Тук ще разгледаме внимателно икономиката на прехвърлянето на данъците и ефектите от приложението на основните данъци върху нашата система.

Оценка на разпределението на данъчното бреме:

Разпределенито на данъчното бреме е изразено чрез ефективните ставки, т.е. отношението на определения данък към получените доходи. Тези отношения, или ефективни ставки, ни позволяват да определим дали разпределението на бремето е прогресивно, пропорционално или регресивно.

Процедура. Изчисляването на ефективните ставки се основава на: 1) оцененото разпределение на доходите между семейните единици и 2) оцененото разпределение на размера на данъка. Това става въз основа на разпределението на паричния доход, както той е даден от статистическата информация, и включва трансферните плащания.

След това то се разширява чрез включването на някои други компоненти на доходите. Разпределението на данъчното бреме на свой ред се основава на реалистични допускания за влиянията на различните данъци. Така ние допускаме, че подоходния данък се плаща от този, който получава трудовите доходи, и че данъкът върху продажбите и акцизите се прехвърля върху потребителя. За корпоративния данък се използват две множества от допускания, като в единия случай данъкът се плаща от капиталовия доход, а в другия той се разделя между капиталовия доход и потрбителите. Разпределението на данъка върху собствеността също се определя от алтернативните допускания. В единия случай данъкът се налага върху капиталовия доход, а в другия той се разделя между капиталовия доход и разходите на потребителите за жилищно осигуряване. Данъкът върху заплатите се разделя в единия случай между доходите от заплати и потреблението, а в другия той изцяло се налага върху доходите от заплатите.

Заключение. Разпределението на данъчното бреме е прогресивно в долния и средния край на подоходната скала, но предимно в средата и по – горните области на тази скала. Разпределението на трансферите се отнася предимно до ниските доходи. Нетният модел започва с високи положително стафки в долния край на скалата и след това намалява и се превръща в отрицателен преди да е достигнал средата на скалата.

Отчитане на ползите от разходите:

Докато анализът на ефекта е свързан предимно с данъчната страна на фискалния процес, това, което действително е от значение, е отчитането на нетния ефект върху разпределението, който се получава от двете страни на бюджета.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG