Home Икономика Финансиране на инфраструктурните проекти в публичния сектор

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансиране на инфраструктурните проекти в публичния сектор ПДФ Печат Е-мейл

Финансиране на инфраструктурните проекти в публичния сектор

1. Източници на финансиране на инфраструктурните проекти в публичния сектор - финансирането на ифраструктурни проекти и дейности в публичния сектор се извършват въз основа на следните принципи:

1) принцип на разделение на компетенциите - от централизирани и децентрализирани източници;

2) принцип на равнопоставеност - според него предоставянето на средствата се извършва на състезателна основа на базата на критерии и изисквания, еднакви за всички кандидати за финансиране;

3)  принцип на допълване - на практика това е спазване на изискването за взаимно допълване на финансирането с оглед подпомагане реализацията на проектите;

4) принцип на разумна концентрация - приложението му е, когато инвестиционен проект, оценен като приемлив по отношение на източници на финансиране, се осигурява с предимство пред останалите проекти с оглед ускорено завършване и влизане в експлоатация.

1.1. Собствени източници на бюджетно финансиране на инфраструктурни проекти

Собствените източници на бюджетно финансиране на инфраструктурни проекти са разделени на две нива:

а) централно - на централно ниво формираните приходи в държавния бюджет са от приватизация на държавни предприятия, на данъчни и неданъчни постъпления и се разпределят в основни групи по икономическо предназначение и функции. От капиталните разходи (разходи за инвестиции) се финансират конкретни инфраструктурни проекти и програми с национално значение.

Държавните трансфери под формата на субсидии са важен източник на приходи за общините.

В България, съгласно Закона за общинските бюджети, републиканският бюджет предоставя на общините:

-общи субсидии - те допълват общинските бюджети до размер, необходим за предлагане на базисните публични услуги за населението на общината. Те са предназначени за осугуряване на текущите разходи и издръжка на бюджетните организации и дейности;

-целеви субсидии - те осигуряват финансови средства за придобиване на конкретни дълготрайни активи и за изпълнение на национални проекти и програми с национално значение

-субвенции - те се представят целево при определени условия. Най-често тяхното предназначение е поделяне на текущи и капиталови разходи между държавата и общината.

Финансовото осигуряване на проектите се подчинява на изискванията за отраслова приоритетност и приемственост във времето.

Държавни фондове, финансиращи инфраструктурни проекти в публичния сектор, на България са:

- Национален фонд за опазване на околната среда (НФООС)– той е създаден към Министерство на околната среда и водите през декември 1992 г. на основание Закона за опазване на околната среда. Наредбата за набиране, разходване и контрол на средствата по фондовете за опазване на околната среда определя източниците за набиране, направленията на разходване, реда за отчитане, контрол и управление на средствата, статута на НФООС, както и общинските фондове за опазване на околната среда.

Управлението и администрирането на средствата по фонда се осъществяват от Управителен Съвет и Изпълнително Бюро.

НФООС финансира проекти, представени от общини, търговски дружества и неправителствени организации. От фонда се предоставят средства под формата на безвъзмездни помощи на общини за инвестиционни екологични проекти със степен на изграденост над 70% и за обекти, за които е предвидена целева субсидия от републиканския бюджет и сроковете за реализация на проектите са до 1 г.

Основната част от средствата за НФООС се предоставят за инвестиционни проекти, включително за изграждане и поддържане на националната система за миниторинг и контрол на околната среда;

- Фонд "Регионални инициативи" (ФРИ) - той представлява съвместен проект между Министерство на труда и социалната политика и Програмата за развитие на ООН. Понастоящем, средствата се предоставят безвъзмездно от Американската агенция за международно развитие (USAID). ФРИ предоставя стедства за реализиране на проекти в областта на социалната и техническата инфраструктура на местно ниво. Приоритетно от Фонд "Регионални инициативи" се финансират инвестиционни проекти за обновяване, ремонт или ново строителство на пътища, напоителни системи, електричество и съобщения, общински пазари, водоправод и канализация и обекти на социалната инфраструктура.

- Национален доверителен екофонд (НДЕФ) – той е юридическо лице, създадено в съответствие с Договора за замяна на дълг срещу околна среда през 1995 г. между Правителствата на Република България и Конфедерация Швейцария на стойност 20 млн. швейцарски франка, Закона за опазване на околната среда и Наредбата за устройство и дейността на НДЕФ.

Националният доверителен екофонд предоставя средства за финансиране на проекти в 4 приоритетни области:

  • ликвидиране на замърсяванията
  • намаляване замърсяването на въздуха
  • опазване чистотата на водите
  • опазване на биологичното разнообразие;

- Фонд "Републиканска пътна мрежа" - той е създаден към Министерство на регионалното развитие и благоустройството и в съотвествие със Закона за таксите върху течните горива. От фонда се финансират проекти за строителство, ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа, жп инфраструктурата и дейности, свързани с тях.

б) местно - на местно ниво бюджетното финансиране на инфраструктурни проекти не е свързано с определени ограничения и предварително въведени приоритети относно отрасловата принадлежност на финансовите проекти. Определянето на направленията и размера на общинския бюджет е в компетенцията на Общинския Съвет.

Формирането на собствените приходи в общинските бюджети се осигурява от пълния размер на местните данъци и такси, преотстъпените държавни приходи, постъпления от управление и разпореждане с общинско имущество.

От началото на 1999г общините в България могат да формират извънбюджетни средства, които се набират и разходват в извънбюджетни сметки и фондове.

- Общински фонд "Екология"- той се формира от: такси за ползване на природни ресурси; 30 % от сакциите за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми на територията на общината; 40 % от таксите за замърсяване на околната среда до пределно допустимите норми; глоби при нарушаване на наредбите на Общинския Съвет; дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица; парични постъпления от приватизацията на общинска собственост.

Фондът има строго определени направления на разходване и придобиване на ДМА и ДНМА и за мероприятия в областта на опазване на околната среда.

- Общински фонд "Приватизация"- той се формира от средства, получени от приватизация на общинска собственост. Той има инвестиционно предназначение и средствата от него се използват за финансиране на инфраструктурни проекти с различна отраслова принадлежност в областта на техническата и социалната инфраструктура.

- Общински фонд "Жилищно строителство" – той има определен целеви характер на постъпленията. Разходването на  средствата по тези фондове е предназначено предимно за строителство и придобиване на общински жилища.

- Общински фонд "Благоустройство на територията" – той се формира за реализация на благоустройствени мероприятия и за изграждане или реконструкция на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и за възлагане на устройствени планове. Редът за съставяне, изпълнение и отчитане на фонда се регламентира в Наредба за приходите и разходите, приета от Общинския Съвет.

1.2. Външни източници

Източниците на външно финансиране са заеми от търговски банки и небанкови финансови институции, облигационни заеми, безвъзмездни помощи, спонсорство, дарения и завещания, предоставени от физически и юридически лица.

- Търговските банки са най-традиционният източник на финансиране с привлечен капитал, като банковите кредити са обикновено караткосрочни и средносрочни.

-Институционалните инвеститори са небанкови финансови институции. Такива са застрахователните и презастрахователните компании, пенсионните фондове, инвестиционните компании и взаимните фондове.

- Роля за финансиране на инвестиционни проекти имат и националните и регионалните банки за развитие, популярни през последните години като институции за финансово развитие.

- Подобни структури представляват агенциите за регионално развитие, които имат статут на доброволни обществени организации с нестопанска цел. Тяхната цел е да подпомогнат социално-икономическото развитие на районите и повишаване на инвестиционната им активност.

Групата на Световната банка има за цел поощряване на икономическото развитие през финансова помощ и консултиране.

- Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) през последните 50 години преимуществено подпомага развиващите се страни. Тя подпомага и преструктурирането на националните стопанства чрез структурни и секторни програми и чрез финансиране на отделни проекти на правителствено и локално ниво.

- Международната организация за развитие от групата на Световната банка е юридически и финансово самостоятелна. Кредитната й програма е насочена към подпомагане на най-слабо развитите страни.

- Най-младият член на Световната банка е Мултилатералната агенция за инвестиции (МАИ). Основна цел е поощряването на чуждестранните инвестиции и предлагане на гаранции срещу нетърговски риск, включително и срещу политически риск.

На европейско ниво съществуват институции, които имат не по-малко амбициозни цели.

- Европейската банка за възстановяване и развитие финансира инвестиционни проекти и оказва техническа помощ в областта на привличане на чуждестранни инвестиции, приватизация и преструктуриране, изграждане на инфраструктурата, подобряването на околната среда.

- Европейска инвестиционна банка - тя е институт на ЕС за дългосрочно финансиране на регионалното развитие.

- Европейски инвестиционен фонд - това е млада институция, създадена през 1994 г. Основаната цел на фонда е предоставяне на дългосрочни гаранции при финансиране на големи инфраструктурни проекти.

 

WWW.POCHIVKA.ORG