Home Икономика Приходи от осигурителни вноски

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Приходи от осигурителни вноски ПДФ Печат Е-мейл

Приходи от осигурителни вноски

Въведение

Нормативната база  за изграждане на една съвременна, нова по-характер и предназначение осигурителна политика, намери израз в разработването и приемането след 1990 г. на два основни нормативни документа - Кодекса за социално осигуряване и Закона за допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. По отношение на здравното осигуряване  на населението, с аналогични функции бе приет Закона за здравното осигуряване.  За по-частни въпроси на осигурителната политика, а именно: осигуряването при безработица, децата, социално- слабите и т.н., бяха приети редица отделни закони като Закона за насърчаване на заетостта, Закон за социалното подпомагане, Закон за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите, Закон за семейни помощи за деца и др.  Посочените нормативни документи:

-          Създават  финансова стабилност на задължителното социално осигуряване;

-          Преразпределят  отговорностите и финансовите тежести по осигурителната защита между работодателите, осигурените лица и държавата;

-          Създават  възможности на гражданите по индивидуален път да постигнат по-високо равнище на осигурителните плащания;

-          Създават възможност на фирмите, ползвайки се от данъчни облекчения, да участват извън задължителното социално осигуряване във формирането на по-високо равнище на осигурителните плащания и с това да развият едно допълнително направление на фирмената социална политика;

-          Създават  частно управляван сектор за осигурителна дейност и с това да въведат пазарните принципи и конкуренцията в осигуряването;

-          Дават  възможност за избор на осигурените лица на осигурителния фонд, който да управлява натрупаните по индивидуалните им партиди парични средства.

Следва да се посочи,  че друг нормативен документ, който определя размера и структурата на приходите от осигурителни вноски е закона за бюджета на социалното осигуряване. В настоящата  разработка ще се направи общ преглед на  същността на осигурителните вноски и динамиката на приходите от тях за три годишен период.

1. Същност на  осигурителните вноски

Осигурителните вноски са елемент от социалното осигуряване у нас, като ос своя страна, характерните и най-широко прилагани принципи в сферата на социалното осигуряване в Република България са:

 • Задължителност на държавното социално осигуряване;
 • Съчетаване на задължителното с доброволно социално осигуряване;
 • Хуманност и икономическа обоснованост на социалните плащания;
 • Комплексност и целева насоченост;
 • Всеобхватност и общодостъпност;
 • Солидарност и взаимопомощ;
 • Финансова /фондова/ обособеност;
 • Диференциране и целево финансиране на социалното осигуряване.

Най- характерните  функции на дейността по социално осигуряване намират израз в реализация на следните изисквания:

-Възпроизводствена, конкретизирана в:

а/ съхраняване работоспособността на ниско квалифицираните работници и служители, на социално-слабите хора в трудоспособна възраст, на трудоспособните инвалиди и създаване на условия за тяхното нормално възпроизводство;

б/ възстановяването на работната сила на временно нетрудоспособните и безработните;

в/ съхраняване и поддържане живота на пострадали при производствени аварии, злополуки, транспортни произшествия;

г/ възпроизводството на населението чрез подпомагане на нискодоходните групи от трудоспособния контингент , издръжката на техните деца и др.

-Здравословна, която е насочена към:

а/ оказване на помощ за възстановяване на здравето, чрез заплащане на помощ изцяло или на част от разходите за специално лечение, за почивка в почивните домове и за екскурзионен туризъм и др.

б/ подпомагане на работниците и служителите при ползване на клинични санаториуми, профилакториуми и провеждане на лечебно хранене;

в/ мероприятия за повишаване на здравната култура на осигурените и намаляване на осигурителните рискове;

г/ набавяне на ортопедични апарати, протези, уреди и др.;

- Икономическа, посредством която социално- осигурителната система постига:

а/ намаляване на периода на временна нетрудоспособност чрез парично санкциониране на лицата, допуснали възникването на неблагоприятни условия на труд, трудови злополуки и др.

б/ съхраняване на квалификацията на нетрудоспособните, разширяването и повишаването на облекченията на безработните, предоставяне и заплащане на отпуски, свързани с образованието и повишаване квалификацията на учащи и нискоквалифицирани работници и служители и т.н.

2. Източник и  предназначение на осигурителните вноски

Осигурителните плащания се употребяват за посрещане на текущи разходи, за задоволяване на настоящи потребности /при болест, пенсии и т.н./ или при финансиране на бъдеща работна сила, като случаите на изплащане на еднократните помощи при раждане.

Източници на осигурителни вноски или осигурителите в социално- осигурителната система са:

 • работодателите - за наетите от тях лица по трудов договор;
 • физическите или юридическите лица, които наемат персонал не по трудов, а по граждански договор;
 • териториалните поделения „Социално осигуряване" - за еднолични търговци и членовете на техните семейства, лица, упражняващи свободни професии /без адвокатите/, частните земеделски стопани и лица, извършващи услуги след регистрация в данъчните служби;
 • осигурителните каси като граждански сдружения - за членуващите в тях;
 • кооперациите - за техните членове;
 • търговските дружества - за физическите лица, които са ги образували;
 • частните здравни заведения - за лицата, които работят в тях без трудово правоотношение;
 • физическите лица, които са длъжни да правят лични вноски за осигуряване във фондовете за задължително социално осигуряване.

Осигурителните вноски се правят върху осигурителен доход. Последният  представлява парична сума, на базата на която се изчислява и заплаща размерът на осигурителните вноски за задължително пенсионно осигуряване. За наетите това е най-често фактически получаваното трудово парично възнаграждение, докато за самоосигуряващите, това е избран и деклариран от осигуряващото се лице размер на дохода. Така осигурителният доход може да се класифицира като:

-          фиксиран - сума, най-често регламентирана със закон /при трудови и служебни правоотношения/;

-          свободно избираем - избира се от осигурените лица и/или осигурителите.

Горната и долна граница на осигурителния доход са предварително фиксирани със закон. Работодателите, които финансират социални програми, са длъжни да плащат осигурителни вноски върху част от направените социални разходи.

Осигурителните вноски за социално осигуряване най-общо могат да се определят като парични суми, които регламентирано трябва да се внасят във фондовете за осигуряване от и/или за осигурените лица.  От гледна точка на начина на определяне размера на осигурителните плащания, те могат да бъдат:

-          зависими осигурителни плащания;

-          независими осигурителни плащания.

Размерите на осигурителните плащания се определят като:

-          еднакви за всички абсолютни размери;

-          различни за всички участници в осигуряването, в зависимост според трудовото възнаграждение.

3. Размер на осигурителните вноски в страната

Месечните осигурителни вноски зависят от:

-          дохода на осигурявания;

-          възрастта  на осигурявания;

-          професията / занятието/ на осигурявания.

На следващите две таблици е представен размера на осигурителните вноски за  лица, родени пред 1960 г и след това.

таблица 1 Месечни осигурителни вноски за 2008 г. при доход от 1000 лв за лице, родено пред 1960 

Осигурителен доход

 

1 000.00

Осигурено лице

 

Работещо по трудов договор ІІІ категория и сродни

Дата на раждане

 

Преди 1 Януари 1960

Осигурени рискове (за ЕТ, ЕООД, земеделци)

 

Само за пенсия

 

за сметка на работника

за сметка на работодателя

Фонд 'Пенсии'

88.00

132.00

Учителски пенсионен фонд

0.00

0.00

Фонд 'Общо заболяване и майчинство'

14.00

21.00

Фонд 'Безработица'

4.00

6.00

Универсален пенсионен фонд

0.00

0.00

Професионален пенсионен фонд

0.00

0.00

Здравни осигуровки

24.00

36.00

таблица 2 Месечни осигурителни вноски за 2008 г. при доход от 1000 лв за лице, родено след  1960 г

Месечни осигурителни вноски за 2008 г.

 

Осигурителен доход

 

1 000.00

Осигурено лице

 

Работещо по трудов договор ІІІ категория и сродни

Дата на раждане

 

След 31 декември 1959

Осигурени рискове (за ЕТ, ЕООД, земеделци)

 

Само за пенсия

 

за сметка на работника

за сметка на работодателя

Фонд 'Пенсии'

68.00

102.00

Учителски пенсионен фонд

0.00

0.00

Фонд 'Общо заболяване и майчинство'

14.00

21.00

Фонд 'Безработица'

4.00

6.00

Универсален пенсионен фонд

20.00

30.00

Професионален пенсионен фонд

0.00

0.00

Здравни осигуровки

24.00

36.00

През 2009 г, лицата, обхванати от държавно обществено осигуряване, правят вноски във фондовете "Пенсии", "Общо заболяване и майчинство", "Трудова злополука и професионална болест" и фонд "Безработица". За 2009 г. размерите на осигурителните вноски за фондовете на Държавното обществено осигуряване са определени в чл.6, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване и са както следва:

Фонд "Пенсии"

За лицата, родени преди 1 януари 1960 г., размерът на вноската е 18 на сто, като за работещите по условията на първа и втора категория труд, за лицата по чл.4, ал.1, т.4 от КСО и за следователите по Закона за съдебната власт той е 21 на сто.

Родените след 31 декември 1959 г. правят вноски в размер на 13 на сто, като за работещите при условията на първа и втора категория труд, за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО и за следователите по Закона за съдебната власт размерът на вноската е 16 на сто.

Разпределението на осигурителните вноски за фонд "Пенсии" за сметка на осигурителя и на осигуреното лице за работниците и служителите, за осигурените по чл.4, ал.1, точки 5, 7 и 8 от КСО и за работещите без трудови правоотношения е определено в чл.6, ал.3, точки 8 и 9 от кодекса както следва:

За родените преди 1 януари 1960 г.:

- 8 на сто за сметка на осигуреното лице и 18 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице

- 10 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд - 13 на сто.

За родените след 31 декември 1959 г.:

- 5.8 на сто за сметка на осигуреното лице и 13 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице

- 7.2 на сто за сметка на осигурителя, а когато лицето работи при условията на І и ІІ категория труд – 10.2 на сто.

От 1 януари 2009 г. държавата се включва в осигуряването за фонд "Пенсии" чрез трансфери от републиканския бюджет в размер 12 на сто върху сбора от осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година. Държавата участва в осигуряването за фонд "Пенсии", както на наетите лица, така и на самоосигуряващите се.

През 2009 г. се запазват размерите на осигурителните вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Безработица". Размерът на осигурителната вноска за фонд "Общо заболяване и майчинство" е 3.5 на сто, а размерът на осигурителната вноска за фонд "Безработица" е 1 на сто. За тези два фонда на Държавното обществено осигуряване разпределението на осигурителните вноски за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице се запазва в съотношение 60:40

Всеки осигурител определя сам размера на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" в зависимост от основната си икономическа дейност, определена за целите на статистическата дейност по таблицата в Приложение №2 към чл.12 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г. Осигурителите определят основната си икономическа дейност по Класификатора на икономическите дейности (КИД) 2008 г. Осигурителните вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" са в размери от 0.4 до 1.1 на сто.

За лицата, родени след 31 декември 1959 г., се дължат осигурителни вноски и за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд в размер 5 на сто. На основание чл.157, ал.2 от КСО с размера на вноската за универсален пенсионен фонд се намалява размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване. От 1 януари 2009 г. вноските за универсални пенсионни фондове се разпределят между осигурителите и осигурените лица, както следва:

- за сметка на осигуреното лице – 2.2 на сто

- за сметка на осигурителя – 2.8 на сто.

За работещите по условията на първа категория труд осигурителите внасят и осигурителни вноски за допълнителна пенсия в професионален пенсионен фонд в размер 12 на сто, а за тези, които работят по условията на втора категория труд - 7 на сто.

В зависимост от обхвата на осигуряване, размерите на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване са както следва:

За лицата, осигурени за четирите фонда на държавното обществено осигуряване, работещи при условията на III категория труд – 22.5 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест; за работещите при условията на I и II категория труд, за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 4 от КСО и за следователите по Закона за съдебната власт, - 25.5 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест;

За лицата, осигурени за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство" и фонд "Трудова злополука и професионална болест" – общия размер на осигурителната вноска за фондовете на ДОО е 21.5 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест. Ако тези лица работят при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска е 24.5 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест.

На осигуряване за тези три фонда на държавното обществено осигуряване подлежат членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, и лицата, работещи по програмите на Министерството на труда и социалната политика "От социални помощи към осигуряване на заетост" и "В подкрепа на майчинството".

За работниците и служителите, наети на работа при един или повече работодатели за не повече от 5 работни дни, или 40 часа през календарния месец, които подлежат на осигуряване за фонд "Пенсии" и фонд "Трудова злополука и професионална болест" по реда на чл.4, ал.2 от КСО, размерът на вноската е 18 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест. Ако тези лица работят при условията на I и II категория труд, осигурителната вноска е 21 на сто плюс вноската за трудова злополука и професионална болест.

За самоосигуряващите се, осигурени за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство", осигурителната вноска за държавното обществено осигуряване е в размер на 21.5 на сто.

За самоосигуряващите се, осигурени само за фонд "Пенсии", и за лицата, получаващи доходи за работа без трудови правоотношения,  вноската е в размер 18 на сто.

Трябва да се има предвид, че за родените след 31 декември 1959 г. осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се намалява с вноската за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд - 5 на сто, което води и до намаляване на общия размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване.

4. Приходи от вноски

Според закона за бюджета на осигуряването за периода 2007- 2009 г, приходите от вноски са както следва:

таблица 3. Приходи от осигурителни вноски през 2007г

Показатели

Сума

(хил. лв.)

РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ

3400639,4

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

3363439,8

Вноски за работници и служители от ра-

ботодатели за държавното обществено

осигуряване

2172849,3

Вноски от работници и служители (лична

вноска)

932108,5

Вноски от самонаети лица (самоосигуря-

ващи се лица)

149482,0

Главница по ревизионни актове за начет

в приход на държавното обществено оси-

гуряване от Националната агенция за

приходите

69000,0

Главница по ревизионни актове за начет в

приход на държавното обществено осигу-

ряване от Агенцията за държавни вземания

30000,0

Приходи от професионалните пенсионни

фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за

социално осигуряване и § 4, ал. 4 от пре-

ходните и заключителните разпоредби

на Кодекса за социално осигуряване

10000,0

таблица 4 Приходи от осигурителни вноски през 2008 

П О К А З А Т Е Л И

Сума

(в хил. лв.)

РАЗДЕЛ  I. ПРИХОДИ

3 786 772,6

ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

3 756 638,9

Вноски  за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване

2 323 971,6

Вноски от работници и служители (лична вноска)

1 215 341,4

Вноски от самонаети лица  (самоосигуряващи се лица)

160 325,9

Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите

25 000,0

Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Агенцията за държавни вземания

22 000,0

Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

10 000,0

таблица 5. Очаквани  приходи от осигурителни вноски през 2009 г

І.         ПРИХОДИ  И ТРАНСФЕРИ  - ВСИЧКО

7 584 092,1

1.         Осигурителни приходи

6 363 238,6

1.1.      Осигурителни вноски

4 293 618,7

1.1.1.   Вноски  за работници и служители от работодатели за държавното

обществено осигуряване

2 548 424,0

1.1.2.   Вноски от работници и служители (лична вноска)

1 540 263,9

1.1.3.   Вноски от самонаети лица  (самоосигуряващи се лица)

157 630,8

1.1.4.   Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното

обществено осигуряване от Националната агенция за приходите

 

37 300,0

1.1.5.   Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от

Кодекса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от Преходните и

заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване

 

 

10 000,0

1.2.      Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година

2 069 619,9

Както е видно, очакванията са насочени към по –висока събираемост на приходите от вноски, които в последствие ще подобрят структурата на социалните плащания.

Заключение

Осигурителните плащания имат предназначението да компенсират, да възмездят или да обезщетят в определена степен осигурените лица, заради действието на неблагоприятни икономически последствия от очаквани и реализирали се рискове. Самите плащания се реализират най – вече на базата на приходите от осигурителни вноски, което пък от своя страна предполага както строг контрол при събирането им, така и при разпределението им.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG