Home Икономика Външната търговия на България с Руската федерация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Външната търговия на България с Руската федерация ПДФ Печат Е-мейл

Външната търговия на България с Руската федерация - проблеми и перспективи

Увод

Като член на ЕС, търговията на България е насочена приоритетно към страните от ЕС, с които България осъществява връзки в условията на формиран Общ пазар.   Следва да се посочи обаче, че България има потенциал на развитие на търговски връзки и с други страни, базиращи се на географска близост или традиции в миналото.

Такава страна е Руската федерация. Това е страната, която е заемала най- висок дял в търговията на България през последните 40 години на 20 век. Между България и Руската федерация има изградени връзки, основаващи се на традиции  и други.

След 90- те години на миналия век, търговските връзки с Русия  силно намаляват. Причините са многобройни, като обаче се счита, че има възможност за увеличаване на търговията с тази страна.

1. Връзки между Русия и България

Между България и Русия на държавно, правителствено и ведомствено ниво са подписани множество спогодби и договори в почти всички области от взаимен интерес.

Следва да се посочи, че подобни връзки съществуват и поради  факта, че България е член на ЕС, а отношенията между ЕС и Руската федерация заемат особено място при раждането и съзряването на европейската външна политика.

Политическата рамка на отношенията Русия- ЕС през XXI век е очертана в два дългосрочни политически документа, приети през 1999 г. [1]През юни европейската среща на върха в Кьолн приема първата обща стратегия на ЕС – за отношенията с Русия. В нея са формулирани четири цели, за които европейците са готови да работят с руските си партньори:

-          консолидиране на демокрацията,

-          интегриране на Русия в общо европейско икономическо и социално пространство,

-          сътрудничество за укрепване на стабилността и сигурността в Европа и извън нея,

-          посрещане на общи предизвикателства на континента (екологични, ресурсни и др.).

Отговорът на Москва идва през октомври с.г. с “Руска стратегия към ЕС до 2010 г.”, в която са прокарани следните акценти:

-          изграждане на Европа без разделителни линии,

-          взаимносвързано и балансирано укрепване на позициите на Русия и ЕС в международната общност през XXI век,

-          нарастване на търговията и инвестициите.

Това е отправната система за взаимодействието на двата партньора в един все по-ускорено глобализиращ се свят, изправен пред непознати доскоро предизвикателства. В двете стратегии е заложено и едно противоречие, което фокусира в себе си най-важните двустранните проблеми – дилемата между времето и “пространствата”.

Русия е добре обезпечена откъм ресурси, от които ЕС има нужда. От друга страна, Русия е глобален играч на международната сцена. Ето защо, страната в никакъв случай не е подценявана от ЕС и се счита, че съществуват непрекъснати усилия и търсене на пътища и възможности за подобряване на отношенията между двата политически конгломерата.

По отношение на България, както бе споменато- тя има традиционно добри връзки с федерацията. Между двете страни има подписани споразумения,  касаещи търговията, културния обмен, инвестициите и пр.

2. Статистически данни за  търговските връзки  между България и Руската федерация

На следващата таблица е посочен стокообменът между двете  страни за последните 6 години:

Таблица 1. Стокообмен между България и Русия (в хил. щ.д.)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Износ

119 510

91 530

103 831

124 835

152 627

205 362

Внос

1 460 334

1 146 184

1 348 815

1 818 628

2 849 895

3 937 579

Салдо

- 1 340 824

- 1 054 654

- 1 244 984

-1 693 793

- 2 697 268

- 3 732 217

Общо

1 579 844

1 237 714

1 452 646

1 943 463

3 002 523

4 142 941

Източник: http://www.mi.government.bg/trade/bilat/country.html?cid=35

Видно е следното:

-          на  първо място, за България, стокообменът е отрицателен, което означава, че страната повече внася стоки от Русия, отколкото изнася;

-          на второ място, трябва да се посочи, че се наблюдава съществено активизиране както на износа, така и на вноса. Това означава засилване на връзките между двете държави. Тази тенденция може да бъде видяна на фигура 1:

Таблица 2. Водещи стоки в стокообмена с Русия за 2006 г.:

Износ от България

%

Внос от Русия

%

Гроздови вина

24.9

Нефт

72.9

Арматурни артикули

11.9

Природен газ

14.5

Медикаменти

7.5

Необработен алуминий

2.7

Части за автомобили

6.4

Въглища

2.5

Препарати за поддържане на косата

3.4

Ядрено гориво

1.8

Санитарна арматура от керамика

2.4

Пътнически автомобили

0.4

Карбонати, пероксикарбонати

2.3

Нефтени масла

0.4

Консерви

2.2

Вестникарска хартия

0.3

Въздухоплавателни превозни средства

2.0

Железни руди и концентрати

0.2

Нефтени масла

2.0

Пътнически вагони

0.2

Хранителни продукти

1.9

Мотриси и мот. платформи

0.2

Апаратура за прекъсване на ел. вериги

1.9

Товарни автомобили

0.2

Помпи за течности

1.5

Полупродукти от желязо

0.1

Сурови или необработени тютюни

1.5

Парни турбини

0.1

Кари и части за тях

1.4

Пневматични гуми

0.1

Източник: http://www.mi.government.bg/trade/bilat/country.html?cid=35

Според българското Министерство на икономиката, стокообменът с Русия формира около 10% от общия стокообмен на България. През 2006 г. двустранният стокообмен възлиза на 4 142,9 млн.щ.д., като износът е 205,4 млн.щ.д., а вносът - 3937,6 млн.щ.д. В сравнение с 2005 г. двустранният стокообмен бележи ръст от 38,0%, като увеличението при износа и вноса е съответно с 34,6% и 38,0%.[2]

В износа на България за Русия преобладават хранително-вкусовите и селскостопанските  стоки. Останалата част се пада на машините, апаратите и съоръженията, в т.ч. кари и части за тях, машини за хранителновкусовата промишленост, електрически акумулатори, котли за централно отопление, апарати за звукова сигнализация, предпазители, прекъсвачи, кабели и др.

Около 90% от вноса от Русия формират минералните продукти и горивата - суров нефт, природен газ, ядрено гориво и каменни въглища. Останалата част от вноса се състои най-вече от суровини - вестникарска хартия, метали и изделия от тях, дървесна маса, полимери, торове и др. Около 2% е относителният дял на изделията на машиностроенето, електротехниката и електрониката.

Заключение – перспективи на развитие

Основните проблеми на търговията между двете страни се състоят в:

-          факта, че България вече е член на ЕС и като такъв следва да прилага към Руската федерация търговската политика на ЕС;

-          намаляването на търговските връзки между двете страни за определен период от време;

-          бавните темпове на реформи в икономиката (в търговията, подобряване на инвестиционния климат и др.) и в обществото като цяло (например, в отношенията държава – гражданско общество) влияят негативно върху общата динамика на развитие на Русия и понижават степента на предсказуемост на двустранните отношения.

Предвид обаче традициите, както и факта, че Русия има суровини, от които България се нуждае, то се счита, че между двете страни  съществуват възможности и двустранен интерес за развитие на връзките в областта на инвестициите, съвместните предприятия и производства.

Връзките ще  продължават да се развиват основно към:

-          взаимен обмен на инвестиции и ноу –хау;

-          развитие на туристическите връзки;

-          развитие на износа на България към Русия със аграрни продукти;

-          развитие на вноса на България от  Русия на енергийни продукти.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG