Home Икономика Борсово дело

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Борсово дело ПДФ Печат Е-мейл

Конспект по борсово дело

 1. Понятие за борса.
 2. Борсата като пазарна форма.
 3. Сравнителна характеристика между обикновения пазар и борсовия пазар.
 4. Понятие за инвестиционни посредници.
 5. Основни видове борсови посредници.
 6. Борсов арбитражен съд.
 7. Понятие за ефективността на инвестиция в ЦК, основни показатели.
 8. Понятие за борсови сделки, видове.
 9. Ликвидност на предприятията – емитенти. Понятие за ликвидност.
 10. Понятие за златно балансово правило.
 11. Прогнозни разчети за парични постъпления и плащания на предприятията – емитенти.
 12. Мерки за подобряване ликвидността на предприятията – емитенти.
 13. Необходимост от оценка на финансово икономическото състояние на предприятието– емитент.
 14. Видове показатели за оценка на финансовото състояние на предприятието – емитент.
 15. Показател “рентабилност”.
 16. Показател “р/е”
 17. Показател “стойност на капиталовложението в акции”
 18. Показател ”вътрешна стойност на акцията”
 19. Показател “доход – акция”
 20. Изисквания за физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ЦК.
 21. Изисквания за физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ЦК и инвестиционни ............……….... ситуации относно ЦК.
 22. Ред за допускане на изпит.
 23. Изпит за придобиване право за извършване дейност като брокер или инвестиционен консултант.
 24. Сертификат. Регистър.
 25. Отнемане на правото за упражняване на дейността като брокер или инвестиционен консултант.

ТЕМА 1: Понятие за борси и борсово дело

 1. Върху дефинирането на понятието борса.
 2. Борсата като пазарна форма, съпоставителни характеристики.
 3. Сравнителна характеристика между обикновения пазар и борсовия пазар.

1. Върху дефинирането на понятието борса

Един от най-трудните моменти в икономическата теория и стопанска практика е еднозначното дефиниране на понятията, с които се оперира, защото понякога в една и съща дума, категория, формулировка се влага различно съдържание. Или обратно – в множество думи, категории се влага единично съдържание. За да се изясни съдържанието на понятието борса, оправдано ли е да се привлекат такива съдържателни пет елемента, като: пазар, ценности, сделки, специални посредници, място и време на функциониране.

Таблица1

елементи

характеристика

1. Пазар

Борсата е организиран и регламентиран пазар със строго установени от законодателството принципи и безусловни вътрешни правила за работа

2. Ценности

Предмет на търгуване при борсите са предварително известни и взаимозаменяеми ценности. Изнасянето на тези ценности на пазара не е необходимо............

3. Сделки

По правило борсовите сделки са типизирани, стандартни, шаблонизирани.

4. Специални посредници

Реалните икономически субекти отсъстват на борсовия пазар. Те се представят от специални посредници, които всъщност работят от името и за сметка на крайните продавачи и купувачи.

5. Място и време на функциониране

Борсите функционират на определено място и при строго определен режим на работно време. Борсите са място за осъществяване на легални широкоразпространени сделки в хоризонта на времето.

Борсата е регламентиран пазар, на който редовно се събират посредници на купувачите (или установяват контакт помежду си по електронен път) за да извършат сделки с предварително известни взаимозаменяеми ценности, без тези ценности да са представени на пазара по цени определени от взаимодействието между търсенето и предлагането.

2. Борсата като пазарна форма, съпоставителни характеристики

Борсовите форми се различават по редица съществени моменти от класическите, традиционните, конвенционални фирми на пазарни сделки. За да се придобие представа, съпоставката може да се извърши на три степени, три форми на търговия сравнени по четири признака.

Таблица 2

Форми на търговия

П Р И З Н А Ц И

Продавач

Купувач

Цена

Количество

1. Обикновен – класически пазар

а) Предлага реална, физически обозрима,видима стока;

б) Определя цената

а) Не купува;

б) Купува много малко;

в) Купува големи количества

Предварително е фиксирана

Променливо

2. Едностранен аукцион (търг)

а) Разполага с предварително фиксирано количество от дадена стока;

б) Очаква предложението на купувача

Конкурира се с другите купувачи предлагайки своя цена

Променлива

Фиксирано

3. Двустранен аукцион (борса)

а) Предлага на пазара ценни книжа – типичен представител на взаимно заменяеми стоки;

б) Има пълна свобода на действие като:

- сам предлага;

- конкурира се с другите продавачи;

- изчаква потенциалните купувачи да предложат приемливи цени

а) Търси да закупи ценни книжа;

б) Има пълна свобода на действие като:

- сам предлага;

- конкурира се с другите продавачи;

- изчаква потенциалните купувачи да предложат приемливи цени

Променлива

Променлива

3. Сравнителна характеристика между обикновения пазар и борсовия пазар

Таблица 3

Признаци за сравнение

Обикновения (материално веществен) пазар

Борсата

1. Организация на пазара

Многообразие от форми с различна степен на организация – от елементарни до съвременно високо организирани форми

Висока степен на организации и стриктна строга регламентация

2. Участници в пазара

Няма ограничения т.е. неограничено

Борсовия пазар е достъпен само за определени посредници назововани брокери. Брокери – това са посредници при сключване на борсови сделки, които работят за чужда сметка. Наричат се още борсови посредници, агенти, маклери, куртие, джобер, сензал...

3. Условия при сключване на сделка

Условията се договарят за всеки отделен случай между купувача и продавача

Избира се само една от множеството точно индентифицирани форми на борсови операции

4. Финализиране на сделката

Според договореността между страните

Според законно строго установените норми и вътрешни правилници на борсата

5. Предмет на сделката

Реални стоки в материално веществена стока независимо от формата на разплащане (пари, натура, заем)

Търгува се с взаимозаменяеми, заместими цената ЦК

6. Установяване на средната цена

Продължителен процес – трае няколко дни, седмици и т.н.

Средната цена се формира, установява, постига за минута или секунди. Особенно при използване на компютърни мрежи.

Борса – произхожда от немски езичната дума Bürse. Преданието гласи, че в герба на фламанската земя (първоначално Нидерландия, сега Холандия) благородническа фамилия е била вградена торба с пари. Фамилията се е казвала Bürse в град Brüge. Пред къщата на тази фамилия са се събирали търговци през ранното средновековие за сключване на сделки. От тази дума идва названието Борса във всички езици. Първата борса по исторически данни е създадена в Холандия през 1531г. И 18г. преди първата боржуазна революция в Европа.

В световната практика се различават следните видове борси:ü       Стокови

ü       Фондови

ü       Валутни

ü       Застрахователни

ü       Трудови

ü       Фрахтови (свързани с транспорт)

ü       Борси за земя и т.н.

ТЕМА 2: Инвестиционни посредници – членове на борсата, арбитражен съд.

 1. Понятие за инвестиционни посредници
 2. Основни видове борсови посредници – особености
 3. Борсов арбитражен съд

1. Понятие за инвестиционни посредници

Инвестиционни посредници са физически или юридически лица получили разрешение за извършване на борсови дейности по реда на закона за публичното предлагане на ЦК.

2. Основни видове борсови посредници – особености

В глобален план инвестиционните посредници са:

Таблица 4

 

Вид посредник

Главни изисквания към посредника

Специални особености на посредника

1

ФЛ

а) разрешения за борсова дейност

б) да поддържа минимум ликвидни средства

формиране на провизии (резерви) за покриване на рискове при възникване на такива

2

Банки

а) разрешения за борсова дейност

б) наличен капитал

формиране на провизии (резерви) за покриване на рискове при възникване на такива

3

АД

Да притежава минимум капитал по търговския закон

Издава само поименни акции с права: един акционер - един глас в общото събрание

4

ООД

Наличен капитал по търговския закона

Числото на гласовете в общото събрание е порпорционално на дила на капитала.Ключовата дума при инвестиционните посредници е инвеститор. Назначават се три вида инвеститори:

Ñ      Професионален

Това е лице което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права, посредством придобиване, държание и прехвърляне на ЦК (акции, облигации и т.н.), притежавайки необходимата квалификация и опит за това.

Ñ      Непрофесионален

Това е лице, което за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права, посредством придобиване, държание и прехвърляне на ЦК (акции, облигации и т.н.), не притежавайки необходимата квалификация и опит за това

Ñ      Институционален

Това са банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, здравно осигурителни фондове или дружества от друго естество, които не функционират като инвестиционни посредници. Техния предмет на дейност изисква придобиване, държание и прехвърляне на ЦК от различно естество. Изискване към тях:

-    да притежават необходимата професионална квалификация и опит;

-    да отговаря на условията по съответните закони, наредби, правилници и др.

Инвестиционни посредник задължително води дневник (обикновен или с помоща на компютър и др.) за постъпили нареждания за своите клиенти. Посочените 4 инвестиционни посредници са членове на борсата, което означава, че те могат да извършват борсови сделки съгласно условията и реда предвидени в борсовия правилник.

3. Борсов арбитражен съд БАС

Към всяка борса се учредява борсов арбитражен съд. Този съд изпълнява следните функции:

ü разглежда въпроси свързани с членството в борсата (пр. обсъжда и решава обжалван отказ на лице кандидатствало за член на борсата);

ü разглежда искове срещу членове на борсата по повод сключване и изпълнението на борсови операции;

Арбитражните дела се разглеждат според уговорените от страните членки на борсата правила, ако тези правила не противоречат на правилника на БАС. Споровете се решават по БАС в пълно съответствие с:

-    законите на страната;

-    борсовия правилник;

-    утвърдилите се специфични особености в борсовата търговия осъществявано на съответната борса

Арбитражните решения се вземат с мнозинство от членовете на БАС и са окончателни, т.е. не подлежат на обжалване.

ТЕМА 3: Оценка на ефективността на инвестициите в ЦК (в акции на фирма)

 1. Понятие за ефективност, необходима информация за изчисляване.
 2. Основни показатели, техники и логика на изчисления

Нетен паричен поток = Брутен паричен поток - ∑Рх1

(намалят всички разходи по дейността)

Таблица 5

Период

Парични нетни потоци

Дисконтов фактор

DF (r=10%)

под единица

Дисконтов паричен поток

Кумулативен паричен поток

t1

100 000

0,909

90 900

90 900

t2

100 000

0,826

82 600

173 500

t3

100 000

0,751

75 100

248 600

t4

100 000

0,683

68 300

316 900

t5

100 000

0,621

62 100

379 000

Първоначална стойност на инвестицията – 300 000

ННС на иновационният проект – 79 000

Заключение: При инвестиране 300 000 лв. във фирмата накрая на петата година нетните парични постъпления възлизат на 379 000 лв. Следователно нетната настояща стойност на проекта е 79 000 лв., което означава чиста печалба (нарича се още по с-мата на националните сметки – опериращ излишък или още сметен доход [предприемачески доход]).

ННС = КПП – инвестицията

Срокът за откупуване на проекта е равен на 300 000 върху 79 000 = 3,79 год.  3,8

= 0,8 х 12  10 месеца следователно проекта се откупува за 3 г. и 10 м.

Тоткупува = стойността на инвестицията върху ННС на срока (чиста печалба)

Реципрочен показател на показателя Тоткупува е показателя ефективност.

Ест = 1 върху Тоткупува Тоткупува = 1 върху Ест

Логическата проверка когато два показателя са реципрочни един на друг и обратно гласи: тези показателя умножени един на друг са равни винаги на единица.

Тоткупува х Ест = 1              Ест = 1 върху 3,8 = 0,263158

Извод: Всеки инвестиран лев в акции на печеливша фирма ежегодно носи 0,26 лв. дивидент (доход, печалба) от инвестицията, тъй че за 3,8 г. вложения лев ще се откупи, възстанови или възвърне 3,8 х 0,26  0,99.

Таблица 6

Период

ННС

Дисконтов фактор DF(r=10%)

Дисконтов паричен поток

Кумулативен паричен поток

t0

300 000

1,000

- 300 000

- 300 000

t1

100 000

0,909

90 900

- 209 100

t2

100 000

0,826

82 600

- 126 500

t3

100 000

0,751

75 100

- 51 400

t4

100 000

0,683

68 300

+ 16 900

t5

100 000

0,621

62 100

+ 79 000

ДПП1 = НПП1 DF1 НПП = БПП - 

КПП t1 = ДПП1 R x дейността

КПП t2 = КПП1 + ДПП2 Пример: 3000-п/ди – 2600-р/ди = 400 НПП

14 % за 8 години             0,8772     300 000 лв. инвестирани за 5 г. при 10 % DF

0,7595

0,6750

0,5921

0,5194

0,4556

0,3996

0,3506

Ефективността на инвестицията в ЦКжа може да се установява и по втори начин, като автоматически от първоначалната инвестиция фиксирана с минус в раб. табл. Логиката е инвестираме 300 000 лв. за 1 год. 1лв. = 1 лв. Вижда се, че след първата година при инвестирани 300 000 лв. за откупуване остават 209 100 лв.

Извод: Между третата и четвъртата година проекта вече се е откупува 100 % (3,8 г.) и вече започва да дава печалба.

От части през четвъртата година (16 900 лв.) + печалбата изцяло през петата година (62 100 лв.) = 79 000 лв.

Задължително е по втория начин резултатите да са идентични. Вторият начин има предимства, защото дава възможност всеки момент без изчисления да се проследява откупуваемостта на проекта или в началото като остатъчна стойност на инвестицията или постепенно снижаваща се, а в определен момент проекта започва да дава печалба.

И по втория начин изчисленията за срока на откупуване и ефективността са същите като по първия начин.

ТЕМА 4: Борсови сделки – видове цени

 1. Понятие за борсови сделки, видове
 2. Цени, по които се извършват борсовите сделки

2.1.         сделки по пазарни цени

2.2.         сделки при максимални цени

2.3.         сделки при минимални цени

2.4.         сделки по цени от рода “около”

2.5.         сделки по т.н. обвързани поръчки

2.6.         сделки от рода на stop – lost

2.7.         сделки от рода на т.н. периодични покупки

2.7. сделки от рода на т.н. периодични покупки

При условия на развитият капиталов пазар, за който е присъща фондовата борса т.е. търговията със ЦК (акции, облигации и пр.) инвестирането в акции представлява специфичен бизнес, който при умело водене може да донесе значителни печалби за съответния инвеститор, разбира се печалбите ще дойдат по линия на т.н. курсови разлики, т.е. разлики на цените на акциите, които се купуват и цените на акциите, които се продават. Неотменно условие за бизнеса с ЦК е съответния субект да разполага с определена сума, с която той непосредствено или чрез негов посредник да участва в борсовия пазар. Логиката на поведението на инвеститора в ЦК безпорно ще бъде:

Когато цените на акциите на проспериращи фирми са ниски по смисъла на някой конюнктурни обстоятелства да се купуват в рамките на определен лимит голям брой акции;

Когато цените на дадени акции са неимоверно високи в резултат на сложно взаимодействие между множество фактори, тогава инвеститора купува минимален брой акции

Пример: Инвеститор възлагана свой борсов агент в края на всеки месец да продава акциите на ТБ – Централна Кооперативна Банка и да купува акции на Албена Инвест Холдинг АД. Инвеститорът предоставя на своя посредник ежемесечно лимит от 1 000лв. за извършване на операциите. Допуска се, че по тримесичие цените на акциите продава и купува са устойчиви.

Иска се да се намери очаквания резултат от инвестирания капитал на борсовия пазар (в борсовите игри).

Решение:

Ежегодни инвестиции

12 месеца х 1 000лв. = 12 000лв.

Участие във фондовия пазар 4 пъти със спонт 4 000лв.

Акциите на ТБ примерно имат цени – продава 0,52лв. за а-я с номинал 1лв. и купува 0,45лв.

Акциите на Албена съответно са – продава 1,64лв. и купува 1,60лв.

Разполагайки със сумата от 3 000лв. при условие, че е получило указание да оперира само с акциите на ТБ, очевидно посредникът:

а) Ще купува акции по 0,45лв. максимално възможното количество или:

б) Ще продава:

В резултат на еднократно участие в борсовата игра брокерът разполага с:

6 666 – 5 769 = 897 акции в повече на ТБ при условие, че номиналът на акцията е 1лв. очевидно инвеститорът увеличава капитала си с :

897 акции х 1лв. = 897лв.

При годишно извършване на 4 борсови операции очевидно инвеститора увеличава капитала си по номинала на акциите с:

897лв. х 4 = 3 588лв.

Очевидно при инвестиране 12 000лв. (4 тримесечия по 3 000лв.) рентабилността (доходността) на инвестицията е:

Рнтб% (Дхс%) =

=

Извод: На всеки 100лв. инвестиран капитал в акции на перспективна, просперираща фирма, банка, дружество и т.н.съответстват 29,90лв. увеличение на капитала на инвеститора, разбира се по номинала. В случая доходността от инвестицията в акции следва да се съпоставя с която ти си получила при влагането на сумата от 12 000лв. в банка, спестовна каса, застрахователно дружество и т.н. гарантиращи най-висок лихвен процент, примерно у нас той е ≈ 4 – 6%, следователно:

12 000 х 0,06 = 70лв.

Вижда се прираст на капитала от 3 588лв.. Далеч по-привлекателен от 1 доход от лихва 720лв. Вярно е инвестирането в акции е съпътствано от рискови фактори. При фалиране на съответната фирма, в чиито акции се инвестира. Обаче инвестирането в акции има и предимства:

а) още в края на годината върху допълнителен капитал от 3 588лв. притежателя на акциите ще получи дивидент примерно от порядъка на 12,58%, които по решение на общото събрание се изплащат в брой на притежателите на акции тогава акционера ще получи:

3 588 х 0,1258 = 451,37лв

451,37лв дивидент, акционерът е в благоприятно положение, въпреки че дохода 451,37лв. е по-малък от 720лв., защото той запазва капитала си от 12 000лв.. Той нараства на:

12 000 + 3 588 = 15 588лв.

и върху този нарастнал вече капитал той ще получава нови дивиденти ежегодно.

б) Увеличавайки капитала си в конкретна фирма, инвеститора получава по-големи възможности за въздействие върху решения свързани с бъдещото развитие на фирмата, особенно ако е възприет принципа “гласове при вземане на решение – пропорционално на капитала”

ІІ вариант:

Инвеститора казва:

Купувайте в края на всяко тримесичие акции на пристижни фирми и продавайте на такива в затруднено финансово състояние (решението да е в рамките на първите 19 фирми от таблицата на “български бизнес” бр.37, 2-8.11.2000г.)

ТЕМА 5: Ликвидност на предприятията емитенти.

 1. Понятие за ликвидност, необходимост от изчисляване
 2. Информационно осигуряване, изчисляване на ликвидните вземания и задължения на предприятието емитинт, структура по икономически субекти във времето – златното балансово правило, ролята на банките.
 3. Прогнозни разчети за парични постъпления и плащания предприятията емитенти, техника и логика на разработка; оценка на ликвидността във времето.
 4. Мерки за подобряване ликвидността за предприятието емитенти.
 1. Понятие за ликвидност, необходимост от изчисляване

Ликвидността представлява способността на предприятие емитент, а то е емитент (пуснало в обръщение акции) да покрива задълженията си чрез своевременни превръщания на част от активите си (оборотния капитал) в парична форма. Ликвидността предстанлява интерес във всички случаи когато инвеститори (субекти желаещи да купят акции на предприятието) обслужващи предприятието емитент (крупни доставчици се интересуват от дълготрайна, перспективна стойност на емитента по стопанската организация ЦК).

3. Прогнозни разчети за парични постъпления и плащания предприятията емитенти, техника и логика на разработка; оценка на ликвидността във времето

Пример:

 

реализуеми в срок парични постъпления

от:

подлежащи на изплащане в срок задължения към:

 

Ликвидни стокови наличности, плащания по сметка

Реализация с плащания в брой

От събрани вземания

От ползван банков кредит по определена линия (стенд-бай-кредит)

Всичко за месеца парични постъпления

Наличност на 01.01.Тпл год., и натрупване по месеци

Срокове за реализиране на постъпления и погасяване на задълженията

Задължения и плащания към доставчиците

Задължения и плащания към социалните фондове

Задължения и плащания към кредиторите на фирмата

Краткосрочно превишение на кредитните лимити (over draft)

Всичко плащания за месеца

Задължения към 01.01. Тпл год. и с натрупване

 

0

1

2

3

4

5

6

 

7

8

9

10

11

12

 

01.І.

76,98

3,02

20

-

-

100

Състояние 01.І.Тпл

год. на 31.12.Тб год.

27

25

28

-

-

80

І

20

10

5

-

35

135

Срок до 1 месец

18

7

4

-

29

109

 

ІІ

28

14

-

23

65

200

Срок до 2 месеца

75

15

24

-

114

223

 

ІІІ

3920

1960

1320

-

72

270

Срок до 3 месеца

4

3

-

20

27

250

 

 

8720

4360

1820

23

172

Х

ОБЩО

97

25

28

20

170

Х

 

І.

Наличните стокови запаси към 31.12. Тб год. у предприятие емитент са: 76,98лв.; касова наличност 3,02лв.; несъбрани вземания 20лв.

През месец януари ще се реализират срещу заплащане по банкова сметка стоки за 20 000лв. Още първите дни на месец януари (05.01.) ще бъдат доставени стоки от доставчици за 100000 лв. с уговорено плащане през месец януари.

Очаква се продажбите след месец януари да нарастват ежемесечно с 40%. До края на месец март се очаква реализация на 49,27% от стоковите наличности.

Предприема се бързо разширяване на реализацията срещу плащания в брой (касови плащания). Съотношението безкасови : касови плащания е 2:1.

Предвижда се до 31.март предприятието емитент да събере 51% от вземанията си (от клиенти, авансово дадени суми срещу услуги, от подотчетни лица) в това число 27,47% през месец януари, а останалите най-късно до 31.март.

Има уговорка, че обслужващата банка ще разреши през месец януари ползването на кредитна линия ( стенд – бай – кредит) в размер на 23 000лв.

ІІ.

Предприятието емитент има задължение 80 000лв. в това число 27 000лв към доставчиците, 25 000лв. към соц. фондове, и 28 000лв. към кредиторите.

През месец януари на 02.01. Тпл год. ще се изплатят 66,67% към доставчиците, а също така и 28% към дълга на соц. фондове, от дълга към кредиторите – 14,29%.

През месец януари ще се погаси 68,71% от сумарния дълг към доставчиците. Плащанията към соц. фондове и кредиторите също през месец януари ще възлизат съответно на 60% и на 85,71% от дълга към тях към 01.01.

През месец март предприятието емитент ще приключи плащанията си към кредитори изискващи настойчиво вземанията си. По споразумение банката разрешава временно увеличаване на кредитния лимит с 25 000лв.

Иска се да се:

а) състави прогнозен разчет за паричните постъпления и плащания

б) да се оцени ликвидността на предприятието емитент стартово и по месеци

в) да се предложат мерки зе подобряване  на ликвидността на предприятието емитент.

Решение:

Вариант І

В таблицата на ред 1 се записват активите на 01.01. Тпл год. (в лявата част на таблицата)

а) Съставя се справка за стоковото движение (източници на стоки и продажби)

б) Постъпленията през месец февруари са:

20.1,4 = 28

1,4 е индекс на нарастване на продажбите

в) Постъпления от продажбите през месец март:

28.1,4 = 39,20

г) Касовите плащания са 10лв. за януари, за февруари са 14лв., а за март – 19,60

Числото 87,20 става специфично контролно число. Получава се:

176,98.0,4927 = 87,20

Логическа проверка:

79,98 + 100 > 87,20 + 43,60

д) месец февруари, колона 4 е 23лв.

Вариант ІІ

а)        27.0,6667 = 18

25.0,28 = 7

28.1429 = 4

б) 27 – 18 = 9 към 01.01 дължим 28  изплатихме 18 и остават 9 + 100 нова доставка = 109 и ние погасяваме 109.0,6881 =75,00

Логично е да се правят справки и към задълженията към доставчиците

Платихме 18 / 270 зад. По нова доставка 100

и) Плащания към соц. фондове – 25.0,6 = 15

кредиторите 28.0,8771 = 24

к) плащане към м. 03 към соц. фондове 25.(7+15) = 3

Справка

За задълженията към доставчиците

А

 

 

Плат                                       18

 

Sdo < дълг. 109

Към 01.01                                 27

Задължения по н.д.    100

 

Картината по отношение на ликвидността към 31.03 е благоприятна, защото активите 272 000лв. са далеч по-големи от задълженията 250 000лв. или коефициента на ликвидност при двете бази е: на база задължения.Кл(з) = =1,08

Кл(а) =

Кл(з) . Кл(а) = 1,08 . 0,92 = 0,99 ≈ 1

ТЕМА 6: Показатели за оценка на финансово икономическото положение на предприятия емитенти.

 1. Необходимост от оценка на финансово икономическо състояние на предприятието емитент
 2. Показатели за оценка

1. Необходимост от оценка на финансово икономическо състояние на предприятието емитент.

При разгръщане на борсовия пазар у нас несъмнено инвестирането ва ЦК ще представлява едно от главните полета за влагане на капитала. Всеки който влага пари в нещо се интересува от това какво получава в момента или какво ще получи в бъдеще. Именно за това предприятия, фирми, дружества и др. емитирали т.е. издали ЦК са предмет на оценка. Тяхното финансово икономическо състояние попада в полезрението на експерти, консултанти и т.н. Мотивите за този интерес са:

1) След като купи акции – 100пакета по 100 акции по 10лв. акция т.е. след като инвестира 100 000лв. фирмата купувач ще си съхрани ли капитала? Отг: ще го съхрани ако фирмата емитент е проспериращо, финансово стабилно предприятие. В обратния случай цената на акциите може да спадне много ако предприятието фалира.

2) Фирмата вложител какъв доход ще получава от купените акции под формата на дивидент? Отг: при всички случаи този доход от дивидент трябва да бъде по-голям от лихвата в абсолютна сума, която би получила от банка гарантираща най-висок лихвен %.

От състоянието на предприятието емитент се интересува и обслужващата банка особенно ако решава въпроса:

- Фиксиране горната граница на кредитния лимит на предприятието т.е. максимално възможния кредитен ресурс, който може да получава предприятието в банката.

От състоянието на предприятието емитент се интересува и застрахователните дружества, ФЛ и ЮЛ, чуждестранни инвеститори, които имат свободни капитали и търсят да ги вложат.

2. Показатели за оценка

2.1.     Показателя “рентабилност” може да се изчислява върху множество бази, сред които:

а) Инвестиран капитал

Пример: Фирма емитент има акции или бруто парични доходи от всички видове дейности 1,2 млр. лв.. Направила е разходи по производството и продажбата на стоките, с които търгува по тяхното съхранение и реализация в размер на 893,7 млн. лв. Функциониращия капитал на фирмата към 01.01. е 1,24 млрд. лв.Да се изчисли инвестицията R на база капитал.

Решение:

Намира се размера на печалбата – брутна или нетна:

Rб/k =

Извод: На всеки 100лв. фирмата емитент реализира 24,64лв. печалба. Rk може да се изчислява и по отношение на показателя “чиста печалба”

Продължение:

24,75% от печалбата се изземва от републиканския и местния бюджет. Тогава чистата печалба е:

І н-н

306,3 – 75,81 = 230,49 чиста печалба

Извод: Фирмата ще плати данъци 75,81

ІІ н-н

306,3.(1-0,2475) = 306,3 . 0,7525 = 230,49

Извод: На всеки 1 лв. брутната печалба в полза на предприятието става 0,7525

б) На основа реализирания обем продажби

Rб/к =

Извод: На всеки 100 лв. реализиран оборот, т.е. обем продажби, предприятието получава 19,21лв. чиста печалба.

в) На база инвестиции

Rб/и =

Извод: На всеки 100лв. инвестиции през текущата година са получени 123,26лв. (разбира се печалбата не е резултат само на инвестициите. Тук влияят още множество фактори – себестойност на производството, цени, конкуренция на пазара, транспортни разстояния, валутни курсове, амортизационна политика и др.), но влиянието на фактора инвестиции е решаващо, защото инвестициите спестяват материали, горива, труд и др.

в2) показателят Ре Р/Е – price earning

Той се изчислява като отношение на:

(1)     дивиденти плащани на акция с определен номинал към дивидента на акцията:

Р/Е =

Пк – пазарен курс на акцията

Дв – дивидента на акцията

Пример: На определен вид акции се изплаща дивидент 6,12лв. на акционерите. Курса на акциите на фирмения инвеститор е 14,75

0,414915<=6,12:14,75

Извод: всеки 1лв. потенциална възможна инвестиция в акции би донесла годишно дивидент 0,414915. Или реципрочния показател 14,75:6,12 = 2,410130

Когато два показателя са реципрочни то логически умножени дават 1.

2.2.     Показател “стойност на капиталовложението в акции”

СКвла =

СКвла се определя от следните величини:

а) дивидента, който годишно носи на притежателя си дадени акции;

б) годишен лихвен % в банка осигуряваща най-благоприятен такъв, т.е. най-висок приравнен към 1;

в) номинална стойност на акцията – стойността обозначена върху носителя на акцията.

Пример: Акция с номинална стойност от 10лв. носи годишно дивидент 1,46лв./Справка: най-благоприятния лихвен % е 4,2 на 100/. Да се намери стойността на капиталовложението за 1 акция.

Решение:

СКвла =

Извод: За да се получи дивидент от 100лв. инвеститора при възприети условия следва да инвестира 347,62лв.

2.3.     Вътрешна стойност на акцията се обуславя от следните величини:

а) собствен капитал на фирмата емитент;

б) реализирана печалба за разположение;

в) натрупания рзерв на фирмата за инвестиционни цели: с цените, които ще се инвестират в бъдеще покупките емитирани от фирмата емитент. (Вътрешна стойност на една акция)

ВСА =

Пример: Фирма има функционираща печалба 1,24м. Лв.; печалба за разпределение – 543,5х.лв., а реинвестиране 248,38х.лв. Да се намери ВСА:

Решение:

ВСА=

Извод: ВСА емитирана от фирмата възлиза на 0,079

2.4.     Доход от една акция – необходими изходни данни са:

а) номинална стойност на акцията, т.е. стойността означена върху самата акция;

б) борсовата стойност на акцията, т.е. цената, по която тя се купува и продава на борсовия пазар;

в) дивидента в проценти

Пример: Акция с номинал 10лв. на борсата се продава по 12,48 годишни изплащания дивидента е 14,68. да се намери дохода на една акция.

Решение:

Дх/а =

Дх/а =  = 0,8013.14,68 = 11,76

Извод: Един пакет от 100 акции с номинал от 10лв. носят годишно по 11,76лв. Защо 11,68 е по-малко от 12,48? Защото дивидента, който се изплаща от фирмата емитент е по-големия. Борсовата стойност на акцията е по-малка от дивидента платим от фирмата емитент.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Брой 92

НАРЕДБА

За изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат изискванията, на който трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и редът за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност.

(2) Брокерът е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник непосредствено сключва сделки с ценни книжа за собствена сметка на инвестиционния посредник или за сметка на негови клиенти на регулиран пазар на ценни книжа или извън него.

(3) Инвестиционният консултант е физическо лице, което по договор с инвестиционен посредник, управляващо дружество и/или инвестиционно дружество извършва инвестиционни анализи и консултации относно ценни книжа.

(4) Брокерът и инвестиционният консултант нямат право едновременно с извършването на дейността по ал. 2 и 3 да извършват търговска дейност.

Чл. 2. (1) Лице, което иска да придобие правото да извършва дейност като брокер или инвестиционен консултант, трябва да издържи успешно изпит пред изпитна комисия, определена от Държавната комисия по ценните книжа.

(2) Лицата, които са издържали изпита, получават сертификат за правото да извършват дейност като брокер или инвестиционен консултант.

Глава   втора

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО БРОКЕР

ИЛИ ИНВЕСТИЦИОНЕН КОНСУЛТАНТ

Раздел I

Изисквания, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа

Чл. 3. Дейност като брокер или инвестиционен консултант може да извършва дееспособно лице, което:

1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано;

2. не са му налагани административни наказания за извършено грубо нарушение или за системни нарушения на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и актовете по прилагането му за последните 3 години;

3. има завършено средно или висше образование в страната или в чужбина, признато по съответния ред - за брокер, а за инвестиционен консултант - завършено висше образование в страната или в чужбина, признато по съответния ред;

4. има постоянно местопребиваване в страната;

5. не е обявявано в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност;

6. не е било член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

7. успешно е издържало изпита за придобиване правото да извършва дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант.

Раздел II
Ред за допускане до изпит за придобиване на правото за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант

Чл. 4. (1) Лицата, които искат да придобият право да извършват дейност като брокер или инвестиционен консултант, подават в Държавната комисия по ценните книжа заявление за допускане до изпит.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. свидетелство за.съдимост;

2. нотариално заверен препис от диплома за завършено образование;

3. удостоверителен документ за адресна регистрация, а за чуждестранните граждани - и заверен
препис от разрешението за постоянно пребивава не в Република България, издадено от службите за административен контрол на чужденците;

4. декларация за обстоятелствата по чл. З, т. 2, 5 и б;

5. подробна биографична справка.
(3) Държавната комисия по ценните книжа може да изиска и други данни и документи, ако са необходими за вземане на решение за допускане до изпит.

Чл. 5. (1) Държавната комисия по ценните книжа отказва допускането до изпит, ако:

1. заявителят не отговаря на изискванията по чл. З, т. 1 -6;

2. са изминали по-малко от 3 години от влизането в сила на решението по чл. 12, ал. 1,т. 1-3 или

по-малко от една година - когато основанието за отнемане на правото за упражняване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, е по чл.12,ал.1,т. 4;

3. установи, че заявителят е представил неверни данни или документи с невярно съдържание.

(2) Държавната комисия по ценните книжа се произнася по заявлението за допускане на изпит в едномесечен срок от подаването му, а когато са били поискани допълнителни данни и документи –

в 7-дневен срок от получаването им. Решението се мотивира писмено и може да се обжалва по отношение на неговата законосъобразност по реда на Закона за административното производство.

(3) Заявителите се уведомяват писмено за взетото решение в 7-дневен срок.

Раздел III

Изпит
Чл. 6. Организирането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант се извършава от Държавната комисия по ценните книжа.

Чл. 7. (1) Държавната комисия по ценните книжа публикува изисквания отвеете тематичния обхват на изпита, реда за неговото провеждане, както и правилата за оценяване в официалния си бюлетин не по-късно от 3 месеца преди датата на изпита. Тези обстоятелства могат да се оповестят и на електронната страница на Държавната комисия по ценните книжа в Интернет, както и по друг подходящ начин.

(2) Държавната комисия по ценните книжа може да определи допълнителни изисквания относно тематичния обхват на изпита в случаите на специализация в отделни области.

(3) Изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, са писмени и анонимни.

Чл. 8. (1) Изпитите се провеждат от изпитна комисия в състав не по-малко от трима членове. Редът за работата и съставът на изпитната комисия се определят с решение на Държавната комисия по ценните книжа.

(2) В състава на изпитната комисия се включват лица с професионална квалификация и опит в областта на капиталовите пазари.

(3) Държавната комисия по ценните книжа насрочва датите за провеждане на изпитите за придобиване на правото за извършване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант.

(4) Изпити за придобиване на правото за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант се провеждат най-малко два пъти годишно - през април и октомври.

(5) Държавната комисия по ценните книжа оповестява датите за провеждане на изпитите в официалния бюлетин на комисията, както и чрез поставяне на съобщение на специално определено за целта място в сградата на Държавната комисия по ценните книжа. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на председателя на Държавната комисия по ценните книжа. Оповестяване на датите за провеждане на изпитите може да се извърши и на електронната страница на Държавната комисия по ценните книжа в Интернет, както и по
лруг подходящ начин.

Чл. 9. (1) Резултатите от изпита се оформят в протокол с оценка съгласно правилата за оценяване. Протоколът се подписва от всички членове на изпитната комисия. Оценките са окончателни и не подлежат на преразглеждане.

(2) В срок 5 работни дни от обявяването на резултатите по ал. 1 лицата, които не са издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, могат да отправят до Държавната комисия по ценните книжа искане да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.

(3) Запознаването с резултатите от проверката на писменната си работа лицата извършват лично в присъствието на член на изпитната комисия и длъжностно лице, определено със заповед на председателя на Държавната комисия по ценните книжа.

Раздел IV

Сертификат. Регистър

Чл. 10. (1) Сертификатът за правото да се извършва дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, съдържа:

1. трите имена и единния граждански номер на лицето;

2. посочване на дейността, която лицето има право да извършва;

3. посочване на специализацията в конкретна област, ако има такава;

4. подпис на председателя на Държавната комисия по ценните книжа и печат;

5. дата на издаване и номер на сертификата;

6. нормативното основание за издаване на сертификата.

(2) Сертификатът се издава на хартиен носител по образец, одобрен от Държавната комисия по ценните книжа.

(3) Дубликат на сертификата се издава от Държавната комисия по ценните книжа по молба на заинтересуваното лице, ако сертификатът е откраднат, загубен, повреден или унищожен. При получаване на дубликата лицето връща оригинала на сертификата, ако той е на негово разположение. Чл. 11. (1) Държавната комисия по ценните книжа води регистъра по чл. 18, ал. 1, т. 6 ЗППЦК за физическите лица, които по договор непосредствено извършват инвестиционни консултации и сделки с ценни книжа.

(2) В регистъра по чл. 18, ал. 1, т. б ЗППЦК се вписват и лицата, които са придобили правото да извършват дейност като брокер, съответно като инвестиционен консултант, в 7-дневен срок от издаването на сертификата.

(3) Брокерите уведомяват Държавната комисия по ценните книжа при сключване на договор с инвестиционен посредник в 7-дневен срок от сключването му.

(4) Инвестиционните консултанти уведомяват Държавната комисия по ценните книжа при сключване на договор с инвестиционен посредник, управляващо дружество и/или инвестиционно дружество в 7-дневен срок от сключването му.

(5) Брокерите и инвестиционните консултанти уведомяват Държавната комисия по ценните книжа при прекратяване на договора по ал. 1, съответно по ал. 2, в 7-дневен срок от прекратяването, като посочват и основанието за прекратяването.

(6) Уведомяването по ал. 3-5 се извършва писмено, като брокерите и инвестиционните консултанти прилагат необходимите данни и удостоверителни документи.

(7) Държавната комисия по ценните книжа вписва служебно брокерите и инвестиционните консултанти п регистъра по 'чл.18, ал. 1, т. 6 ЗППЦК в 3-дневен Срок от уведомяването по ал. З или 4.

(8) Държавната комисия по ценните книжа отписва служебно брокерите и инвестиционните консултанти от регистъра по чл.18, ал. 1, т. 6 ЗППЦК в 3-дневен срок от уведомяването по ал.5.

Глава трета

ОТНЕМАНЕ  НА  ПРАВОТО  ЗА  УПРАЖНЯВАНЕ  НА  ДЕЙНОСТ КАТО  БРОКЕР ИЛИ  ИНВЕСТИЦИОНЕН  КОНСУЛТАНТ

Чл. 12. (1) Държавната комисия по ценните книжа с решение отнема правото за упражняване на дейност на брокер или инвестиционен консултант, който:

1. е представил неверни данни или документи с невярно съдържание, послужили като основание за допускане до изпит;

2. наруши грубо или нарушава системно ЗППЦК и актовете по прилагането му;

3. е престанал да отговаря на изискванията за извършване на дейност като брокер или инвестиционен консултант;

4. е престанал да упражнява дейността за повече от две последователни години от издаването на сертификата и не е издържал успешно изпита по ал. 3.

Въпроси

 • Какво означава понятието ликвидност?

Представлява способността на стопанската организация да покрива задълженията си чрез своевременно превръщане на част от активите си (оборотен капитал и основен капитал) в парична форма;

 • Към кои субекти предприятието има задължения?

Към доставчици, социални фондове, кредитори, overdraft, банки и др.

 • Кои са активите и от кого са вземанията на предприятието, гарантиращи ликвидността.

Активите на предприятието са неговите ликвидни стокови наличности, т.е. могат да се реализират по 2 начина – с плащане в брой и плащане по сметка, от дебитори, от ползван банков кредит

 • Как се изчислява коефициента на ликвидност?

По два начина:

І н-н Коефициент на ликвидност на база задължения

Клб/з =

Клб/з = = 1,25

Извод: на всеки един лев задължения фирмата има налични активи 1,25лв. т.е. спазено е златното правило – активи бързо ликвидни > задължения краткосрочни.

ІІ н-н Коефициент на ликвидност на база активиКлб/а =

Клб/а = = 0,8

Извод: на всеки 1 наличен бързоликвиден актив предприятието има дълг само 0,80лв. т.е. потвърждава се, че картината на фирмата е добра. Фирмата емитент е в състояние да се разплати и да й останат 0,20лв. на разположение.

Nβ – Когато двата показателя са реципрочни един на друг то те умножени заедно следва да дадат единица.

Логическа проверка: Клб/з . Клб/а ≈ 1                             0,25 . 0,8 = 1

Показатели

Цена на акция при растеж

Променливи

4% год.

6% за 5 год.

пъти

год.

Акция

4,00

81,6

2,04

+ 104

Лихва

16

48,96

3,06

+ 206

Условна лихва при влагане в банка

48,67

48,69

3,04

+ 204

 • Структура на активите

а) изчислете структурата на активите

б) изчислете и пасивите към 01.01 по месеци и направете оценка

N! Структура означава дял от нещо, изчислява се като частта към цялото.

Структура → Дял =

І активи – налични стокови запаси

Извод: стоковите запаси представляват 77% от активите на предприятието.

І . 0,148 структура на активите на фирмата за м.01 е както следва:

 1. ликвидни стокови запаси – 77%
 2. Касова наличност – 0,0302 ≈ 3,025
 3. Вземания от дебитори – 0,20 ≈ 20%

N При изчисляване структурата задължително сумата от дяловете трябва да е = 100

Януари 20/35 = 0,75 = 75%

10/35 = 0,29 = 29%

5/35 = 0,14 = 14%

N При изчисляване на структури винаги се взима сумата от частните без натрупване, т.е. при активите ползва се колона 5, а при масивите 11.

Февруари             28/65 = 0,43 = 43%

14/65 = 0,22 = 22%

23/65 = 0,35 = 35%

Март                     39,20/72 = 0,54 = 54%

19,60/72 = 0,27 = 27%

13,20/72 = 0,18 = 18%

 • Какви мероприятия следва да проведе фирмата, за да подобри ликвидността си при ситуацията примерно през м.02.

Отговор:

 1. Увеличаване масата на продажбите през м.01 и м.02. Предвиждат се парични постъпления през м.03 по сметка 39,20.

39,20/87,20 = 44,95 от продажбите се предвижда през м.03 и разликата до 100 да

бъдат м.01 и м.02 → 55,05

По-добре би било продажбите през м. 03 да бъдат примерно 1/3, т.е. 33133 % от продажбите. Разликата 66,67 % да се осъществи през м. 01 и м. 02. ако през м. 01 и м. 02 се осъществят 87, 20 . 66, 67 = 58, 14. при условие, че 66, 67 от продажбите биха се реализирали през м. 01 и м. 02. то очевидно по банкова сметка биха постъпили 58, 14 лв. (87, 20 х 66, 67)  58 лв. Фактически по банкова сметка са постъпили 48 лв.

Извод: Ускоряване реализацията на стоките във времето би подобрило ликвидността на предприятието с 10 000 лв. (58 – 48 = 10 х. лв.).

С колко би се подобрила ликвидността на предприятието към края на м. 02 при условие, че през тези два месеца се извърши 2/3 от реализацията на стоките (2/3 = 66, 67). В този случай активите биха били при други равни условия 210 (200 + 10 лв.).

 1. Увеличаване на дела на продажбите в брой, тъй като парите при плащане в ..................... веднага постъпват в касата и се внасят в банката за погасяване на дългове.

В разглеждания случай съотношението безкасови, инкасови плащания е 2:1 (м. 01 - 20:10, м. 02 – 28:14). Тъй като някои от клиентите биха проточили плащанията във времето то по-добре би било съотношението да е примерно 1:1. тогава за м. 01 постъпленията биха били 20 + 10 = 30 при съотношение 1:1, 15 лв. ще постъпят по сметка и 15 лв. в касата.

За м. 02 – 28 + 14 = 42 при съотношение 1:1 (21 + 21 = 42).

При условие, че безкасовата продажба ще се извърши през м. 03 подобна промяна във финансовата стратегия на фирмата би подобрила ликвидността със 7 лв. (28 – 21 = 7 лв.). следователно активите вече биха били, следователно активите на фирмата към края на м. 02 след предложените две мероприятия биха били 200 + 10 + 7 = 217.

 1. Фирмата следва да положи усилия, за да събере вземанията си още в началото на тримесечието, а не в края където е предвидено по разчет.

Вместо през м. 01 и м. 02 да се събере само ¼ от дебиторните вземания = 5 лв. (5: 18, 20 =) 27, 47 от събраните дебиторни вземания, а останалите до 100 (72, 53 %) през м. 03 по-добре би било да се направи обратното – 13, 20 лв. да постъпят, да се съберат през м. 01 и м. 02, а 5 лв. през м. 03. тогава платежоспособността би се подобрила с 8, 20 ст. (13, 20 – 5 = 8, 20 лв.). след подобно мероприятие активите биха били 200 + 10 + 7 + 8, 20 = 225, 20.

Извод: При финансови затруднения предприятието при условие, че е в коректни отношения с банката (спазва падежите за погасяване на кредитите, отговаря на изискванията за обезпеченост на кредити, очертава се като перспективен партньор на банката – банката може да прояви интерес да купи акции на предприятието, ако то е високо рентабилно) може да поиска от нея стенд бай кредит – банков кредит по определена кредитна линия.

!!! Възможни са мероприятия свързани и с погасяване на задълженията към доставчици, социалния фонд, здравно-осигурителни, пенсионни и други кредитори, банки и т.н.

Линията тук е отсрочване на плащанията за по-късен период, за да може да се излезе от затрудненото финансово положение на предприятието към края на м. 02.

ТЕМА: Показатели за оценка на финансово-икономическото положение на предприятието – емитент.

І. Необходимост от оценка на финансово-икономическото състояние на предприятие – емитент (ФИСПЕ).

ІІ. Показатели за оценка.

І. При разгръщане на фондовия пазар у нас несъмнено инвестирането в ЦК ще представлява едно от главните полета за влагане на капитала.

Всеки който влага пари в нещо се интересува от това какво получава в момента или какво ще получи в бъдеще. Именно за това предприятие, фирма, дружество и т.н. емитират, т.е. издали ЦК са предмет на оценка – тяхното ФИС попада в полезрението на експерти, консултанти, инвеститори, брокери и т.н. мотивите за този интерес са:

 1. След като купи акции примерно 100 пакета по 100 акции по 10 лв. акцията, т.е. 100 000 фирмата купувач на акции ще съхрани ли капитала, отговора е – ще го съхрани, ако фирмата емитент е проспериращо, финансово стабилно предприятие, предприятието утвърждаващо се на стоковия и финансовия пазар. В обратния случай цената на акцията може да спадне, ако предприятието фалира.
 2. Фирмата – вложител – какъв доход ще получава от купените акции под формата на дивиденти. При всички случаи този доход от дивиденти трябва да бъде по-голям от лихвата като абсолютна сума, която би получила от банка гарантираща най-висок лихвен процент.

Д (дивидент) от доход > L (лихва)

Фирмата – емитент

От тук:

ВСА =

Пример: Фирма има функциониращ капитал 1, 24 м., печалба за разпределение 543,5 х., за реинвестиране – 248, 38 х. Фирмата е емитирала 100 пакета акции по 100 лв.

ВСА =

Извод: Вътрешната стойност на една акция емирана от фирмата възлиза на 0, 2032.

 1. Показател “доход от една акция” – необходимите изходни данни, за да се изчисли дохода от една акция:

А) номиналната стойност на една акция, т.е. стойността, която е обозначена на акцията.

Б) борсовата стойност на акцията, т.е. цената по която тя се купува и продава на борсовия пазар.

В дивидента в процент.

Пример: Акция с номинал 10 лв. на борсата се продава по 12, 48, годишно изплащания дивидент е 14, 68 на 100 лв.

Да се намери дивидента от една акция.

Решение:

Извод: Един пакет от 100 акции с номинал по 10лв. носят годишно 11, 76. Защо 11, 76 е по-малко от 12, 48? Така е защото дивидента, който се изплаща от фирмата – емитент е по-голям.              Така е защото борсовата стойност на акцията е по-малка от дивидента платим от фирмата – емитент.

 1. Показател .................................................

ТЕМА: Основни типови борсови пазари.

Търговията с акции се осъществява на два основни типа пазари:

Ñ      първичен, където се предлагат само новоиздадени акции, пуснати за първи път в обръщение;

Ñ      вторичен, където се извършват всички следващи покупки и продажби на ЦК след пускането им на първичния пазар.

1)       Първичен пазар – компаниите, нуждаещи се от капитал за започване или разширяване на своя бизнес издават акции, които се предлагат на обществеността чрез първичния пазар. Процесът е известен като подписване на емисията и протича в следната последователност:

a)       Предварителни разговори между представителите на комисията – издател на новите акции и ТБ.

b)       Изготвяне на документите за регистриране на емисията известна като заявление за регистрация или проспект.

c)       Оповестяване на предложената цена.

d)       Подписване на емисията, с което инвестиционната банка изкупува емисията акции от нейния издател и поема задължението за продажбата й.

e)       Формиране на специални групи за продажба от банките – участнички в синдиката.

2)      Вторичен пазар – на  него се извършват всички покупки и продажби на ЦК след пускането им на първичния пазар. Към вторичният пазар спадат:

Ñ      Организираните фондови борси.

Ñ      Извънборсовия пазар.

ТЕМА: Доход и риск при инвестиране в ЦК.

Като се инвестира в акции може да се получи доход по следния начин:

 1. Дивидент в пари – част от приходите на компанията, които ръководството й решава да раздели между своите акционери. Тези плащания не са гарантирани, това важи за притежателите на обикновени акции.
 2. Доход от нарастване на вложения капитал – това е , която се получава като резултат от покачването на пазарната цена на акциите над стойността по която са закупени.

Независимо от това дали цената е получаване на дивиденти в пари или пък нарастване на стойността на акцията, съществуват рискове, които могат да се проявят в следните форми:

a)       Бизнес риск.

b)       Риск, свързан с спецификата на акциите.

c)       Риск, свързан с ликвидността на акциите.

d)       Риск, свързан с лихвения процент.

e)       Систематичен риск – при настъпване на обща промяна в пазара на ЦК.

f)        Риск, свързан с инфлацията, ............................................... на политическия риск.

g)       Държавен риск.

ТЕМА: Фючърсни сделки.

В съвременната търговия решаващ дял имат сделките на бъдещето – фючърсни сделки. освен тях се прилагат и фордуърдни. Докато фючърсните сделки представляват и преследват единствено печалба, то фордуърдните преследват доставка на стоки. Фючърсните сделки познати още, като спекулативни, се развиват  по схемата на класическата борсова операция.

ТЕМА: Борсови инструменти – акции, облигации, благородни метали и опция.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG