Home Икономика ISO - стандартите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ISO - стандартите ПДФ Печат Е-мейл

Какво са стандартите?

Стандартите са документирани  споразумения, съдържащи технически спецификации или други точни критерии, които трябва да бъдат използвани последователно като правила, ръководни принципи, укзания, характеристики и да осигуряват съотвествие на материали, продукти, процеси и услуги с тяхното предназначение. (Например  утвърденият формат на кредитните и фонокартите е установен на базата на  международен стандарт от семейството ИСО) . Придържането към стандарта, който определя такива характеристики като оптимална дебелина (0.76 мм), означава, че картите могат да се използват по цял свят. Така международните стандарти улесняват живота на хората и допринасят за повишаване качеството и надеждността на продуктите и услугите, които ползваме.

Международната организация по стандартизация (ISO)  е световна федерация на национални организации по стандартизация от около 130 държави, една от всяка държава.

ИСО  е неправителствена организация, основана през 1947 г.  със седалище Женева. Мисията и е да насърчава развитието на стандартизацията и свързаните с нея дейности с цел улесняване международната обмяна на стоки и услуги и развитие на сътрудничество в интелектуалната, научна, технологична и икономическа дейност. Резултатите от дейността на организацията са международни споразумения, публикувани като международни стандарти.

Названието ISO- съществува несъответствие между пълната форма на официалното название (International Organisation for Standartisation) и съкращението ISO. Защо тогава акронимът да не е IOS? Защото това  не е акроним. Всъщност "ISO" произлиза от гръцката дума "isos", означаваща "равен" и която е корен на представката "изо", която се съдържа в редица термини като "изометричен" ( т.е. равен по размер) или "изономия" (равенство на законите или на хората пред закона") От "равен" до "стандартен" лесно може да се проследи нишката на мисълта довела до избора на наименованието "ISO" за организацията. Освен това това наименованито се използва по цял свят, за да се ибегне разнообразието от акроними при превода на "International Organisation for Standartisation"  на различните езици на страните- членки: например IOS на английски,  OIN ( Organisation Internationale de Normalisation) на френски.

Защо е необходима международната стандартизация? Съществуването на нехармонизирани стандарти за сходни технологии в различните страни и региони способства за т. нар. "технически бариери пред търговията" Експортноориентираните отрасли отдавна са почувствали нуждата от съгласуване на международни стандарти с цел рационализация на международната търговия; така възниква ISO.

ИСО се състои от членовете си, които се групират в три категории:

 • организация- член на ИСО (member body)- национална организация "най- представителна за стандартизацията в съответната страна" . Само една такава организация във всяка стран може да бъде член на ИСО. Тя отговаря за:
 • информирането на заинтересовани страни относно възможностите и инициативите за стандартизация;
 • да осигурява съгласувано представяне на интересите на съответната страна по време на преговорите за подписване на споразумения за стандарти;
 • да осигурява дела на съответната страна в финансовата подкрепа на централните операции на ИСО чрез заплащане на членски внос;
 • член- кореспондент (correspondent member) - това е обикновено организация в страна, в която националната дейност по стандартизация не е добре развита. Членовете- кореспонденти не вземат активно участие в техническата работа и работата по разработване на политиката по стандартизация, но имат право да бъдат информирани за дейността, която представлява интерес за тях.
 • В ISO  е учредена  и трета категория - абонамент( subscriber membership) за страни с малки икономики. Членовете- абонати  плащат намалени такси за членство, които обаче им позволяват  достъп

Кой осъществява дейността? Техническата дейност на ИСО е силно децентрализирана, осъществявана от йерархична система от около 2 850 технически комитети, подкомитети и работни групи. В тези комитети квалифицирани представители на промишлеността, изследователски институти, правителствени органи, потребителски организации и международни организации от цял свят се обединяват като равни партньори в решаването на глобалните проблеми на стандартизацията. Около 30000 експерти участват в срещите всяка година.

Главната отговорност за управление на комитет по стандартизация се поема от една от националните организации по стандартизация в рамките на ИСО - AFNOR (Association francaise de normalisation), ANSI (American National Standards Institute), BSI(British Standards Institution), CSBTS (China State Bureau Of Quality), DIN (Deutsches Institut fur Normung), SIS (Swedish Standards Institute) и т.н.

Всяка организация- член, която има интерес по определен въпрос, има правото да бъде представена на определен комитет. Международни организации, правителствени и неправителствени организации, свързани с ИСО, също вземат участие в  дейността и. ИСО тясно сътрудничи с Международната електротехническа комисия/ International Electrotechnical Commission- IEC по всички въпроси на електротехническата стандартизация.

Публикацията ISO Memento осигурява информация за обхвата на отговорността, организационната структура и секретариатите за всеки технически комитет на ISO. Подробни указания за процедурите по техническата работа са дадени в Директивите на ISO/IEC. Списъкът на 500-те международни организации, свързани с техническите комитети и подкомитети на ИСО е даден в публикацията ISO Liaisons.

Понастоящем дейността на ИСО има за резултат създаването на 12000 международни стандарта, които обхващат 300, 000 страници на английски и френски (терминологията често се дава и на други езици).

ИСО 9000 семейството от международни стандарти и указания за управление на качеството е спечелило глобална репутация като база за установяване на системи за управление на качеството. То представлява всъщност международен консенсус за това каква трябва да бъде добрата управленска практика, която да способства за предлагането от страна на организацията на продукти и услуги, които да отговарят напълно на потребителските изисквания.

Каква е разликата между стандартите ИСО 9001, ИСО 9002 и ИСО 9003? Отговорът е: в обхвата им .

ИСО 9001 установява изисквания за организации, чиято дейност варира от проектиране и развитие до производство, монтаж и обслужване.

За организация, която не осъществява проектиране и развитие, е подходящ стандартът ИСО 9002, тъй като той не включва изискванията относно контрола/управлението  на проектирането, които съдържа ИСО 9001- иначе изискванията са идентични.

ИСО 9003 е подходящ стандарт за организация, чиято дейност не включва управление и контрол на проектирането, производството, преработването, покупката или обслужването, а тя (организацията) основно прилага тестване и инспектиране, за да се убеди, че продуктите и услугите отговарят на специфични изисквания. Следователно според дейността организацията избира по какъв стандарт ( ИСО 9001, 9002, 9003) ще се сертифицира системата и за управление на качеството. Важно е да се отбележи, че няма разлика между степента на качеството при отделните стандарти

Трите стандарта ИСО 9001, ИСО 9002 и ИСО 9003 са интегрирани в новия стандарт ИСО 9001:2000.  ИСО 9001:2000 е изграден във  форма, улесняваща фирмите, които го прилагат (user-friendly format) и се базира на  условия, които са лесно разпознавани във всички бизнес сектори.

Най-голяма ефективност (най-високо качество) се постига, когато съответната организация пролага цялото семейство стандарти по интегриран начин. Счита се, че започвайки с ИСО 9000:2000, организацията възприема ИСО 9001:2000, за да постигне първото равнище на изпълнение. След това могат да бъдат изпълнявани практиките, описани в ИСО 9004: 2000, за да направят системата за управление на качеството изключително ефективна при преследването на бизнес целите. ИСО 9001: 2000 и ИСО 9004:2000 са съставени като съвместима двойка стандарти, за да се улесни тяхното прилагане. Използването на стандартите по този начин способства за тяхното обвързване с други системи за управление ( например екологичната ИСО 14000), с множество специфични отраслови изисквания като ISO/ TS/ 16949 в автомобилната промишленост).

ИСО 9001: 2000 се използва, за да се изгради система за управление, осигуряваща съответсвие на продуктите на съответната организация с установените или специфични изисквания. Това сега е единственият стандарт в семейството ИСО 9000, при който външна агенция може да сертифицира системата за качество на дадена компания за изпълнението на изискванията му. Стандартът приема, че думата "продукт" се прилага за услуги, преработени материали, хардуер и софтуер, предназначени за клиента. В стандарта се съдържат 5 секции, които специфицират дейностите, които предполага управлението на качеството. Компанията описва дейностите, които ще използва при това управление и може да изключи части от секцията "Реализация на продукта", които не са приложими за нейните операции. Изискванията в останалите 4 секции- система за управление на качеството, Управление на ресурсите и Измерване, анализ и усъвършенстване се отнасят за всички организации и компанията демонстрира как ги прилага в т. нар Наръчник за качество или друга документация.

ИСО 9004: 2000 се използва, за да разшири изгодите от ИСО 9001:2000 за всички страни, които са заинтересовани или зависими от бизнес операциите на фирмата. Заинтересованите страни включват служители, акционери, собственици, доставчици и обществото като цяло.

ИСО 9001:2000 и ИСО 9004:2000 са хармонизирани по структура и терминология, за да подпомогнат фирмите да преминават плавно от единия към другия стандарт.

Бенчмаркинг

Бенчмаркинг ( oт англ. "benchmark" стандарт,  според който може да бъде оценено, измерено, сравнено нещо ) е процесът на търсене и изучаване на най-добрата вътрешна практика (best internal practices), която води до по-добро, перфектно изпълнение на бизнес дейностите (superior performance).

Бенчмаркингът може да приеме няколко форми:

Вътрешният бенчмаркинг изучава практиката и изпълнението вътре в самата организация.

Външният бенчмаркинг определя, изучава изпълнението на други компании; за предпочитане е това да са компании- световни лидери в съответната област. Величините (Benchmarks)  или стандартите, които служат за сравнение при него могат да са например:

 • Периодът от поръчката на потребителя доизпълнението и /доставката да е по-малък от 20 дни;
 • Брак/ шкарто по-малък от 1% от продажбите;
 • Продължителност на производствения цикъл по-малка от 25 часа;
 • Равнища на производителност най-малко 150,000 USD на заето лице в компанията;
 • Равнище на възвръщаемост на активите (ROA), по-добро от 15%;

Тези величини обикновено се определята рез подробно и внимателно анализирано проучване или интервюта.

Друга категория бенчмаркинг е бенчмаркинга на процесите в организацията ( process benchmarking) - показва/ изучава как  водещи компании изпълняват въпросния специфичен процес. Може да се извършва под формата на изследвания, проучвания/ интервюта и посещения на място.

През 90-те години Johnson & Johnson, особено в  САЩ, използват бенчмаркинга като средство за непрестанно усъвършенстване. В Обединеното кралство използването на това средство нараства главно благодарение на признаването на Johnson & Johnson  на т.нар. Знак за качество/  Signature of Quality-SOQ. SOQ е възприет пез 1992 г. като част от продължителната инициатива на J & J  за усъвършенстване и е много сходен с модела на съвършения бизнес.

Бенчмаркингът е важна стъпка за всички фирми в сравнението им с най-добрите и в намирането на възможности за увеличаване на тяхната конкурентноспособност и постига не на стратегическо предимство. Европейската бенчмаркинг награда за най-добра практика (the European Best Practice Benchmarking Award TM) за първи път се присъжда през 1995 г. от Центъра  по бенчмаркинг със седалище в Обединеното кралство. Тя се връчва ежегодно на организации, чиито бенчмаркинг дейности са пример за най-добра практика, която да бъде прилагана от други организации. Носители на наградата са били J & J Medical Ltd, The Employment Service and BT, IBM UK Ltd, Hewlett Packard, Shell U.K. Exploration and Production и HM Customs & Excise.

Има две категории на наградата- бизнес и академична. Наградите са присъждани на европейски организации в публичния или частния сектор или на студенти от ЕИО, чиито бенчмаркинг дейности и изследвания са примери за най-добра практика и са подходящи да бъдат прилагани и от други организации. Наградата е спонсорирана от водещи европейски организации, които признават важността на търсенето и взаимното прилагане  на най-добрата практика и считат, че това е начинът за повишаване на конкурентните предимства.

Сред спонсорите се нареждат Rover Group, IBM, ICL, Allied Domecq Spirits and Wine, Ericsson, Telecom Italia, Radiocommunications Agency, Shell, Welsh Development Agency, "The European".


 

WWW.POCHIVKA.ORG