Home Икономика Борсова търговия с фючърси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Борсова търговия с фючърси ПДФ Печат Е-мейл

Възродена след половин век ,борсовата търговия в България успя за кратък срок да се утвърди в стопанската практика,натрупа определен опит,създаде известни традиции и вече има своята тринайсет годишна история.Бурното и неорганизирано възникване на множество борсови пазари в нашата страна ,както и тяхното противоречиво развитие вече осезаемо маркира някои тенденции.Голяма част от новосъздадените борси с труд устояват ролята си на местни стокови тържища,друга част  постепенно се специализира в търговията с контракти на определени стоки,а трета малка част се ориентира към модерна търговия с традиционни борсови стоки в национален мащаб.Последните две групи борсови пазари неизбежимо ще се опитат да преминат трудния път от търговията с налични стоки към истинската борсова търговия-сделките с фючърсни контракти.

Превръщането на "spot"-пазарите в "срочни" е продължителен и нелек път,който неминуемо трябва да извървим, следвайки примера на цивилизованата част от човечеството.

I.Възникване и еволюция на стоковите борси и фючърси в световен мащаб

Стоковите борси и стоковите фючърси водят началото си още от 1840г.,когато Чикаго се оформя като пазарен център за фермерите от околните щати.

През 1848г.се създава Чикагския съвет по търговията,който прераства в най-голямата стокова борса в света.Това става възможно благодарение на търсенето и предлагането на зърно.Потребността организирането на пазар , където да се търси и да се постига равновесната пазарна цена на предлаганата стока,както и да се осигури защита от некоректните търговци и гаранциите за изпълнението на сделките.По такъв начин се въвеждат определени стандарти за качеството на стоките.Освен това свързването на продавачите и копувачите става по-бързо и по-непринудено .при по-облекчен режим.Създава се и възможност за изравняване на условията на всички участници на пазара.

С възникването на стоковите борси се постига крайната цел-обща цена,валидна за всички,при съпоставимо качество.Формирането на цената от търсенето и предлагането има своите рискове,тъй като то се променя хаотично в резултат на което цените варирали в много големи граници.

В тези случаи фермерите и търговците не успявали да планират своята дейност.

Първото средство за намаляване  на този риск е въведеният контракт с отложена доставка. При него продавачът и копувачът се договарят за цената,а доставката се извършва договарят за количеството и цената,а доставката се извършва в предварително уточнен в контракта период.Така производителят получава определена сигурност в реализацията на своята стока ,а търговеца може да планира разходите си.

Недостатъкът на този вид контракт е,че отношенията между двете страни се прекъсват едва след изпълнението изпълнението на договора-двойката "продавач-копувач" остава постоянна до неговото приключване.Това крие и някои затруднения,особено ако пазарната конюнктура претърпи големи изменения в сравнение с предварителната оценка на участниците в сделката.Множеството фактори играещи влияние върху цената-климатичните условия,възможността за транспортиране,платежоспособното търсене и много други могат и довеждат до големи промени в реалната пазарна цена.Ако цената наране твърде много,продавачът реално губи,ако тя падне-копувачът е ощетен, защото според условията на контракта с отложена доставка цената остава договорената при сключването.Може да се стигне до положение,когато е по изгодно да се плати неустойка и да не се осъществи договорът.Същевременно,както бе посочено двойката "продавач-копувач" е постоянна.За да се предпазят от евентуално неизпълнение на задълженията,борсите въвеждат изискването за депозиране на определена сума при трети неутрален гарант и от двете страни,с което да се осигури изпълнението на договора или да се компенсират загубите от евентуално неизпълнение.

Договорът  с отложена доставка спомага да се минимизира риска от промяна в цената вследствие на пазарни промени по време на отглеждането и разпределението на стоките,но рискът продължава да бъде много голям при аномални промени в пазарната конюнктура.Анулирането на един договор с отложена доставка изисква съгласието на двете страни,като при погрешно избрана стратегия едната от двете страни може да претърпи големи загуби.

Естественото развитие на стоковите борси в търсенето на механизми за двустранна защита и минимизиране на риска довежда до възникването на т.нар."фючърсен контракт". Търговията със стокови фючърсни контракти на организираните пазари(фючърсните стокови борси)в САЩ ни връща към началото на века.Но тя има значително по стари корени.  Има данни за фючърсна търговия още от 1871г,а също така сключване на сделки от подобен тип в Япония и Китай отпреди много векове. Подобно на контрактите с отложена доставка и тук се е извършвало договаряне на цената, срок на доставка и количеството на ранен етап,а заплащането ставало при доставката. Различието е възможността във всеки момент поетото чрез фючърсния контракт задължение-да се осъществи доставка или да се приеме доставка,да бъде компенсирано с насрещна сделка. По своите характеристики фючърсният контракт е много по стандартизиран и именно наличието на твърдо регламентирани предварителни условия прави търговията с тези контракти бърза и много активна. През периода между двете световни войни фючърсната търговия в САЩ , Великобритания, Канада, Аржентина и Бразилия бележи бурен разцвет, като е обхванат широк кръг стоки-главно от земеделски характер или първични ресурси. Със започването на Втората световна война търговията с фючърси замира поради спирането на дейността на борсите.

Сегашната широка популярност и развитието на фючърсните контракти започват от 1970г. Голямото движение в цените на зърното,маслодайните и влакнестите култури, животните, кафето, какаото, нефта, захарта и други и стремежът към сигурност обуславят необходимостта от намирането на механизми за определяне на ценовия риск и за неговото поделяне.

Съвременната икономика обаче започва  все повече да се интегрира-това е процес на отварянето на националните пазари и свързването им в един общ световен пазар. На големите стокови борси се търгува все повече със стоки от целия свят.Например Чикагските борси определят световните цени за зърното и месото. Цените на металите се определят в Ню Йорк и Лондон.Кафето, какаото и памукът също се  определят на борсите в тези градове. Цената на коприната се определя на борсите в Япония,а на вълната в Сидней. Свързването на икономиките довежда до котирането на борсовия индекс на токийската фондова борса в Чикаго.

II.Фючърсни контракти

Фючърсните контракти се появяват като опит за въвеждане на определени стандарти при търговията със стоки и представляват естествено продължение на договорите с отложена доставка. Стандартизирането на  контракта позволява той да бъде препродаван много пъти без да е необходимо двустранното съгласие на сключилите го-отнася се за партиднозаменяеми стоки.

1.Характеристики на фючърсния контракт

Въз основа на многогодишната практика на фючърсната търговия могат да бъдат посочени някои основни характеристики,на които трябва да отговаря една стока, за да е възможно нейното фючърсно търгуване.

-единиците трябва да бъдат хомогенни

Това изискване е валидно за всички фючърсни контракти. Хомогенността на единицата позволява на всеки участник в търгуването да има еднозначна представа за обекта на търгуването. За отделните стоки това изискване се свързва с техните особености.

-стоката трябва да има приемливи качествени описания,скали за свързване на реалното качество с цената. Следователно при качественото описание на стоката трябва да се отчитат основните характеристики съобразно с нейното основно предназначение. Всеки участник в търговията точно знае какво купува и продава,без да е необходимо да взема предварително проби, да прави изследвания или оглед.

-предлагането на търсенето трябва да бъдат големи

това означава че стоката може да бъде масова. Смисъла и целта на контракта са да даде възможност на максимално широк кръг лица да вземат участие в търгуването и от тук да решават своите проблеми.Фактът, че стоката е масова, предлагана от множество независими производители и търсена от също така много независими потребители е гаранция че:

в търгуването ще вземат участие голям брой субекти

ще се даде възможност за големи обороти

получената в резултат цена е наистина равновесната пазарна цена в момента

-предлаганата стока трябва да има естествена насоченост към пазара

Не е достатъчно само производството и потреблението да бъдат големи. Съществуват множество продукти,които се произвеждат и употребяват в големи обеми, но реализацията и контрола им не преминава през свободния пазар.

Било забелязано, че временното увеличаване на цените на един ресурс води до повишаването на търсенето на други.

-предлагането и търсенето трябва да са променливи

Нестабилността в предлагането и търсенето е предпоставка стоката да бъде обект на фючърсна търговия.Това е свързано с едно от основните предназначения на борсата като място за изследване на цената. Предназначението на борсата е търгуването на стоки с вариращи цени

-стоките трябва да бъдат дългосъхраняеми. При фюяърсните контракти се налага стоките да изчакват момента на доставката в продължение на много месеци. Това означава че те трябва да позволяват съхранение, докато възникне потребността или необходимостта от тяхната реализация на пазара

2.Стоки които не могат да се адаптират за фючърсна търговия

-на първо място това са стоките, които не мога дълго да се съхраняват-пресни плодове, зеленчуци и риба

-по принцип всеки продукт,чиято цена е свързана с промени в модната линия е подходящ за фючърсна търговия.

Сярата например е пример за стока, която не може да се търгува чрез фючърсна търговия поради ограничените източници за снабдяване

-основният проблем е свързан с наличието на много специфични и приемливи за потребителя качества

-съществува относително малък кръг на производителите във всеки бранш.

3.Стоки ,които могат да се търгуват с фючърсни контракти

-метали

Дълго време водещата борса в света по отношение на металите беше Лондонската метална  борса.И сега цените на цинка, оловото, калая и медта се определят от тази борса.Трябва да се признае че много лесно се котират цветните метали доколкото тяхната основна характеристика е чистотата.Това се отнася и за благородните метали, но малко по сложен е процеса с желязото,защото то практически не се добива в чист вид.

-енергоносители-тази група включва суровия петрол, нефтопродуктите, природния газ и въглищата. Практиката показва че тези продукти имат успех при фючърсната търговия.

-влакнодайни-памукът отдавна се е утвърдил като борсова стока. Вълната също има борсови котировки, но трудностите идват от голямото разнообразие в качествата.

Коприната се котира само на борсите в Япония.

-месо-борсовата търговия с месо се свързва предимно с търговията на живи животни,както и със замразени бройлери.Обособена в търгуването на подобен вид стоки в Европа е Будапещенската стокова борса от 1991г.

В България борсовата търговия с живи животни има перспектива и значение главно за стабилизиране на производството и потреблението, както и за стабилизиране на цените на месото,като се отчита движението на цената на фуражите.

-композитни индекси-характеризират активността и оборотите на фондовите и стоковите борси.

4.Характеристика на фючърсния борсов контракт

Основната цел на търговците на физическия пазар е да осъществят или приемат доставка на стока със специфично качество на реална стока,когато настъпи месецът на доставка.На физическия пазар за производителя е възможно да намери на време купувач,дилър или дистрибутор,който може да заплати за специфично количество със специфично качество памук с евентуално договорена дата на доставка в бъдеще. Дилърът или дистрибуторът имат право от време на време да заплащат или закупуват подобна доставка. Основното е че и двете страни нямат сигурност,дали ще се намери купувач или продавач.

В допълнение на възможността за застраховане на цената,борсовият пазар и неговата клирингова къща предлагат механизъм, отстраняващ недостатъците на физическия пазар. Непрекъснатия пазар е гаранция,че процесът по установяването на равновесната цена не спира,а това позволява на участниците в него да проверяват и валидимират различни пазарни стратегии в сътрудничество с всички останали участници едновременно.

-Прекратяване на търговията с фючърсни контракти-тя се прекратява в последния търговски ден на месеца,предхождащ месеца на доставка.

За всеки контракт съществува строго определен режим за предаване на стоката-точно определени дни от месеца и точки на размяна.

Продавача е задължен да уведоми за намерението си да осъществи доставка с писмено съобщение по специално утвърден от борсата образец,което следва да постъпи в клиринговата къща не по късно от 13 часа в деня преди доставката,а борсата уведомява купувача не по късно от 15 часа същия ден. Продавачът връчва на купувачът доставна фактура и документи за стоката в деня на предаването,въз основа на които компетентните контролни органи извършват проверка на качеството и издават съответните сертификати.

Задължения на купувача

Всеки член на клиринговата къща, получил съобщение за предстоящото предаване на стоката, следва да депозира в клиринговата къща до 10 часа на следващия ден чек или банков превод за стойността на доставеното количество. Дължимата стойност е произведението на договореното количество по договорената цена. След предаването на стоката в съответствие с договорените задължения клиринговата къща прехвърля сумата на продавача.

III.Видове стратегии на борсата

1.Хеджиране

Буквално "хедж" от английски значи ограждане, защита.Обикновено като хеджьори се проявяват производителите на стоки.независимо от продължителността на производствения цикъл,производителят прави разходи за производството на определен продукт,които се компенсират след продажбата, реализацията на продукта. Нещо повече -възможността за продажба на фючърсни контракти позволява на производителя да направи своя избор на производството

Търговията с валутни фючърсни контракти позволява на вносители и износители да използват хеджинга при застраховането на своите вносно износни операции срещу неблагоприятни за тях промени и колебания във валутните курсове.

-Механизъм на хеджиране

-Цените на пазара на налични стоки и на фючърсите се намират под въздействието на търсенето и предлагането,като в резултат на това цените и на двата вида пазари се движат заедно.

-С наближаването на месеца на доставка по фючърсния контракт цените на пазара на налична стока и на фючърсния пазар имат тенденция за сближаване една към друга,но винаги остава малка разлика наричана база. През периода на прекратяване от търгуването с даден фючърсен контракт и извършването на доставката настъпват изменения в пазарната конюнктура и оттук тази малка разлика.

2.Спекулиране

Вече след като се знае,че ако целта на единият участник в сделката е да се освободи от риск,следователно трябва да има и такъв който е готов да поеме този риск. Участникът в пазара, който "купува" риска е спекулантът. Спекулантът поема риска,като разчита да спечели. Ако е купувач той разчита на повишаване на цената и от тук на допълнителна печалба. Ако е продавач, естествено неговото очакване е цената да се понижи и тогава да купи. Във всички случаи спекулантът присъства на пазара за да се осъществяват операциите по прехвърлянето на риска. Може да се твърди, че хеджьорът и спекулантът са двете страни на една монета,единият не може да постигне своите цели, да осъществи стратегията си без взаимодействието си с другия.

3.Потребление и търсене

Най-често пазарната цена се представя като форма на равновесие между пазарното търсене и предлагане.

Оценката на потреблението и предлагането за един бъдещ период обаче е силно затруднено и не може да се определи точно.Фючърсният пазар през цялото време работи по откриването на бъдещата цена, като непрекъснато към известната информация се добавят нови данни и сведения, което води до непрекъснати колебания в цената-намирането на ново равновесие.

IV.Основни функции на фючърсните борси

1.Осигурителни функции

а) Борсата осигурява ликвидност и относително стабилна цена на "свързания" пазар, което е възможно благодарение на факта, че се осигурява голям обем фондове и спекулативен капитал;

б) Технологията на борсата позволява да се постигне определена защита срещу промяна на цената, застраховане на производители, потребители и търговци;

в) Технологията и процедурите на клиринговата къща дават на всички купувачи и продавачи на борсови контракти сигурен метод,гарантиращ  че и двата параметъра на контракта-време за доставка и цена,ще бъдат изпълнени независимо от промените настъпили в пазара след сключването на контракта.

Особено важното е, че борсата спомага за потискането на големите скокове в цените на котираните стоки.

Проф. Джеймс Бойл прави следното заключение: "Фючърсната търговия във всички страни има две проявления върху цените за производителите-  чрез намаляване обхвата на промените се постига увеличение на доходите на фермерите.Това стабилизира цените".

2.Финансови функции

а) Непрекъснатият пазар и възможността за прехвърляне на стандартизирани стоки са условие за повишаване на ликвидността на пазара;

б) Ликвидността на стоките окуражава банкерите за либерализиране на режима за отпускане на заеми и е своеобразна защита за тях;

в) Възможността за финансиране на стокопроизводството и за осигуряване срещу ценови промени позволява на производители, търговци и потребители да работят успешно срещу малка част от печалбата на клиента.

3.Регистриране на цената

а) Свързването на пазарите чрез телефон, радио или кабел позволява да се следят всички промени в цените на стоковите борси;

б) Осъществяването на множество сделки с големи обеми със спекулативен или осигурителен характер позволява да се намери равновесната цена във всеки момент;

в) Интерпретират се данни от производителите, търговците, преработвателите или спекулантите за техните очаквания по отношение на бъдещите тенденции и събития, което в противен случай ще бъде възможно.

4.Публичност и информационни функции

а) С всички възможни средства борсата публикува информацията за потенциалното търсене, текущото потребление и предлагане, което е полезно за оценяването на ценовите тенденции и промени;

б) Всекидневните публикации в световните масмедии на таблиците с обемите и цените на всички борсови операции по фючърсните доставки дават представа за текущите цени и бъдещите тенденции;

в) Въз основа на подробната инфорнация за всички фючърсни котировки, търговците, производителите и преработвателите могат да правят своите покупки и продажби с висока степен на увереност и доверие.

5.Регулационни функции

а)Борсата превръща големи обеми спекулативен капитал през своите осигурителни механизми, което налага рефулирането на спекулациите с цел предотвратяване на злоупотребите и предоставя възможности за тяхното насочване съобразно с основните направления на обществените интереси;

б)Борсата разработва типизирани основни контракти,които със своите стандарти за контрол, измерване и разпространение канализират търговията;

в)Борсата установява и налага арбитражни процедури,правила за регулиране на всички възникнали проблеми, за да отстрани затрудненията при сделките.Това дава възможност за ускоряване, поевтиняване и повишаване на ефективността на експертизата за цената, без да е необходимо привличането на големи ресурси. Борсата предоставя възможности за етична търговия на своите членове, позволявайки самостоятелно

определяне на необходимостта от санкции и контрол за тяхното изпълнение.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG