Home Икономика Анализ на пазарните множители на публично предлагани компании

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на пазарните множители на публично предлагани компании ПДФ Печат Е-мейл

Анализ на пазарните множители на публично предлагани компании

1 Представяне на анализираните компании

„Албена” АД е най-голямата хотелиерска компания в България. Дружеството притежава  два курорта по българското черноморие – кк Албена и ваканционно селище Приморско, управлява множество дъщерни компании в индустрии, подкрепящи основния бизнес - транспорт, медицина и балнеология, туроператорска дейност, селско стопанство, строителство.

„Албена” АД е публично дружество, чиито акции се търгуват на Българската фондова борса. Компанията участва в изчислението на трите официални индекса на борсата и през последните години неизменно е сред дружествата с най-голяма капитализация на нея.

Предметът на дейност на “Албена”АД е предлагане на завършен туристически продукт на международния и вътрешния пазар. По конкретно, това се изразява в следните дейности: хотелиерство; ресторантьорство; продажба на стоки от внос и местно производство; външно-икономическа дейност; предоставяне на информационни, комунално-битови, рекламни, спортни, анимационни, културни и други видове услуги, свързани с международния и вътрешен туризъм; изграждане, разработване и отдаване под наем на обекти; охранителна дейност – в съответствие с действащото законодателство и след получаване на необходимото разрешение.

Съвкупният туристически продукт на “Албена” АД включва следните основни направления:

-          Нощувки в хотелската база на комплекса, която през последните години в следствие на предприетата инвестиционна програма от ръководството на фирмата, в по-голямата си част е модернизирана и предлага на туристите комфортна обстановка.

-          Хранене и развлечения предлагани от ресторанти, снек-барове, барове и сладкарници;

-          Спортни услуги: богат набор от услуги, сред които услугите на конна база, яхт-клуб, делтапланер, тенис-кортове, покрита спортна зала, спортен комплекс “Албена”, включващ 4 открити стадиона и 3 тренировъчни площадки и множество плажни и развлекателни игри;

-          Търговия – широк асортимент от сувенири и художествени произведения, както и хранителни стоки и стоки за бита;

-          Конгресни мероприятия – с комфортните си конгресни зали Албена е притегателен център за участниците в конгресни мероприятия както от национален, така и от международен характер;

-          Балнеологичен туризъм – медицинските центрове в к.к. Албена и в клон Приморско предлагат над 120 медицински процедури, сауна, солариум, фитнес център, открит и закрит басейн.

Финансовите резултати от последните години могат да се обобщят: през сезон 2007 кк Албена посрещна 211 508 гости. Спрямо 2006г. се отбелязва спад с 12% в броя на нощувките и промяна в структурата на пазара по държави. Реализираният по-малък брой нощувки е основно за сметка на тези в по-ниския ценови сегмент в крилата на сезона. Промяната в структурата на нощувките по националности през 2007г. спрямо 2006г. се изразява в ръст на дела на нощувките на гости от България, Румъния, Русия и Франция и спад на Германия и Англия.

Увеличава се дела на нощувките в по-висококатегорийната база – хотели 3 и 4 звезди за сметка на тези в двузвездните хотели. Това е резултат от събарянето на двузвездният хотел Братислава и изграждането на негово място на четиризвездният хотелски комплекс Фламинго, затварянето на двузвездният хотел Лазур, повишаване на категорията на други хотели и ресторанти през предходната година като „Гергана”, „Малибу”, „Лагуна гардън”, „Арабела бийч”.

Към края на 2007 г. приходите на “Албена” АД са в размер на 95 636  хил.лв. Те са със 3 420 хил.лв. повече, или с 3,7 %, спрямо предходната 2006 година. Нетните приходи от продажби на “Албена” АД възлизат на 82 256 хил.лв. Те са с 3 402 хил.лв. повече, или с 4,3 % спрямо предходната година.

Други приходи в размер на 3 231 хил.лв. включват приходи от дивиденти, лихви, нетни приходи от валутно-курсови разлики, нетен резултат от преоценка на инвестиционни имоти, нетни приходи от продажба на ИМС, излишъци от материални запаси, приходите от финансирания, които представляват амортизациите на ИМС придобити за с/ка на преотстъпения д-к върху печалбата както и еднократно финансиране от Европейската банка за участие в проект „Възобновяеми енергийни източници” – за изграждане на соларни съоръжения в обект  х-л „Калиакра”.     От общо реализираните приходи на Дружеството през изтеклата година 77 % са приходи от външнотърговската дейност и 23 %  са приходи в България.

таблица 1 Динамика на приходите по пазарни сегменти на Албена АД

 

 

 

 

хил.лв

 

Пазари

2007

2006

07-06

07/06

Германия

15 066

19 038

-3 972

0.79

Франция

8 999

7 789

1 210

1.16

Русия

13 083

8 314

4 769

1.57

Англия

4 886

7 000

-2 114

0.70

Скандинавски страни

7 001

7 410

-409

0.94

Румъния

7 667

4 541

3 126

1.69

Други държави

2 114

5 048

-2 934

0.42

Вътрешен пазар

23 440

19 714

3 726

1.19

Общо:

82 256

78 854

3 402

1.04

Предмет на дейност  на Златни пясъци  АД е хотелиерство, ресторантьорство, предоставяне на други основни и допълнителни туристически услуги, туроператорска и туристическа агентска дейност – след лиценз, продажба на стоки, външно икономическа дейност, организиране и провеждане на музикално-артистична дейност, организиране на екскурзии в страната и чужбина, организиран е провеждане на курсове за обучение, квалификация и преквалификация на кадри, отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи, извършване на сделки с интелектуална собственост, строителство на жилищни, търговски, промишлени и други сгради, придобиване или строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, извършване на дейност по охрана на имущество и лица – след лиценз, представителство на местни и чуждестранни юридически лица, извършване на дейност по обмяна на валута – след лиценз.

“Златни пясъци”АД извършва основно туроператорска дейност, туристическо агентство, хотелиерство, ресторантьорство, предоставяне на допълнителни туристически услуги, отдаване на недвижими имоти под наем, предоставяне на услуги на морски плаж “Златни Пясъци”, строителство и продажба на жилищни имоти. Дружеството чрез дъщерни дружества осъществява поддържането и реновацията на техническата инфраструктура в курортен комплекс “Златни Пясъци”.

Сред основните пазари, най-висок ръст постигна вътрешният пазар (+57%), следван от ОНД (+55%), Великобритания (+39%) и Швейцария (+41%).

Основни конкуренти на българския пазар като туристически предприятия са  “Албена” АД и “Ривиера” АД и висококатегорийните хотели в курорт Златни пясъци.

2. Анализ на икономическата информация

За 2007 г.,  Албена АД реализира нетната печалба в размер на 17 729 хил.лв, което представлява ръст от 13,7% или 2 142 хил.лв спрямо предходната 2006г.

таблица 2. Финансови показатели на Албена АД

Показатели

2007

2006

07/06

Общо приходи /хил.лв./

95 636

92 216

1.04

Брутна печалба

31 796

26 111

1.22

Печалба от дейността

27 003

21 125

1.28

Данък печалба

1 842

571

3.23

Печалба

17 729

15 587

1.14

Печалба без амортизации

30 480

26 208

1.16

Рентабилност на печалбата

18.54%

16.90%

1.10

Рентабилност на печалбата без АО

31.87%

28.42%

1.12

Рентабилност на брутна печалба

33.25%

28.32%

1.17

Ликвидност

 

 

 

Коеф. Обща ликвидност

0.48

0.40

1.21

Коеф. Бърза ликвидност

0.40

0.30

1.33

Коеф. Незабавна ликвидност

0.04

0.05

0.88

Коеф. Финансова автономност

1.86

2.04

0.91

Коеф. Задлъжнялост

0.54

0.49

1.10

Основният капитал на “Албена”АД е 4,273 хил.лв., разпределен в 4,273 хиляди акции по 1 лв. всяка. Дружеството има обратно изкупени 128 хил. броя собствени акции на стойност 1,536 хил.лв. Цените на акциите на “Албена” АД на Българска Фондова Борса – София на Неофициален пазар Сегмент А.

За Златни пясъци, финансовите показатели са представени в таблицата:

Показател

2007

2006

2007/2006

Приходи от оперативна дейност

40936

29523

1.39

Разходи за оперативна дейност

46755

29771

1.57

Счетоводна печалба /загуба

-5819

-248

23.46

Ефективност на приходите

1.142

1.008

1.13

Печалба/загуба

-4756

-1670

2.85

Рентабилност на приходите

-0.116

-0.057

2.04

Ликвидност - обща

1.6

1.9

0.84

Ликвидност - абсолютна

0.038

0.036

1.06

Рентабилност на собствения капитал

-0.047

-0.0156

3.01

Коефициент на задлъжнялост

0.385

0.283

1.36

Приходи от продажби

40936

29523

1.39

Себестойност на продажбите

32356

25749

1.26

Оперативна печалба

8580

3774

2.27

Рентабилност на продажбите

0.21

0.13

1.62

3. Пазарни множители на компаниите

За да се използва метода на пазарните множители, следва да се събере информация, която за периода 2006- 2007 г е представена в таблиците:

таблица 3. Информация за изчисляване на пазарните множители

Дружество/година

2006г

 

 

 

Нетна печалба/загуба

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Албена АД

16158

24.321

4273000

Златни пясъци АД

-1578

14.65

6 493 577

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружество/година

2007г

 

 

 

Нетна печалба/загуба

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Албена АД

19571

28.167

4273000

Златни пясъци АД

-5119

12.98

6 493 577

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружество/година

2008г

 

 

 

Нетна печалба/загуба

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Албена АД

-11 676

26

4273000

Златни пясъци АД

4 683

2.7

6 493 577

На база на представената информация, може да се пресметне цената на всяко от дружествата като произведение  от  цена на акция и брой акции на дружеството:

таблица 4. Цена на дружествата по години

Дружество/година

2006г

 

 

 

 

Нетна печалба/загуба

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Цена на дружеството

Албена АД

16158

24.321

4273000

392978.718

Златни пясъци АД

-1578

14.65

6 493 577

-23117.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружество/година

2007г

 

 

 

 

Нетна печалба/загуба

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Цена на дружеството

Албена АД

19571

28.167

4273000

551256.357

Златни пясъци АД

-5119

12.98

6 493 577

-66444.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дружество/година

2008г

 

 

 

 

Нетна печалба/загуба

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Цена на дружеството

Албена АД

-11 676

26

4273000

-303576

Златни пясъци АД

4 683

2.7

6 493 577

12644.1

Пазарните множители за съответните години / цена към печалбата или загубата/ са както следва:

таблица 5. Пазарни множители

Дружество

2006г

2007г

2008г

Албена АД

24.321

28.167

26

Златни пясъци АД

14.65

12.98

2.7

Въпреки реализираната през 2008 /първо полугодие/ отрицателна печалба, множителя на Албена АД е много по –висок, отколкото на Златни пясъци.  Както е видно, пазарния множител на Златни пясъци  АД намалява, намаление се отчита и при Албена АД, но в много по –ниска степен. Най-  добри показатели за Албена АД са реализирани през 2007 г, докато най-добри показатели за Златни пясъци АД са реализирани през 2006 г:


 

WWW.POCHIVKA.ORG