Home Икономика Анализ на пазарните множители на публични компании

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на пазарните множители на публични компании ПДФ Печат Е-мейл

Анализ на пазарните множители на публични компании

1. Представяне на компаниите

СОФАРМА АД е публично дружество съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Към 31.12.2007 г. разпределението на акционерния капитал на дружеството-майка е както следва:

Табл.  1

 

%

Донев Инвестмънтс АД

25.64

Телсо АД

23.77

Телекомплект АД

20.42

Gramercy Emerging Markets Fund

17.08

Други юридически лица

10.26

Физически лица

2.83

Предметът на дейност на дружествата от Групата e както следва:

-          СОФАРМА АД - производство и търговия на лекарствени субстанции и лекарствени форми; научно-изследователска и  инженерно-внедрителска дейност в областта на лекарствените средства;

-          Фармалогистика АД - вторична опаковка и отдаване под наем на недвижими имоти.

-          Ростбалканфарм ЗАО - производство и търговия с лекарствени средства.

-          Българска роза Севтополис АД - производство на лекарствени форми.

-          Електронкомерс ЕООД - търговия, транспортиране и разфасовка на радиоактивни материали и ядрена техника, битова електроника и електротехника.

-          Софарма Поланд ООД- изследване на пазара и общественото мнение.

-          Софарма САЩ –  търговия с фармацевтични продукти и хранителни добавки.

-          Минералкомерс ООД - производство и търговия с лекарствени средства.

-          Софарма Трейдинг АД - търговия с лекарствени средства.

-          Биофарм инженеринг АД  -  производство и търговия с инфузионни разтвори.

-          Фармахим холдинг ЕАД - търговия в страната и чужбина със суровини, материали, технологии, оборудване и готова продукция на химико-фармацевтичното производство.

-          НИХФИ АД - научно-изследователска и развойна, производствена и търговска  дейност в областта на лекарствените средства в хуманната и ветеринарната медицина, производство на субстанции.

Арома АД е козметично производствена фирма с портфолио от козметични продукти. Дружеството е маркетиново ориентирано с обект на внимание нуждата на потребителя. Освен   маркетингова  концепция, чийто средства за достигане са  комплексни за получаване на печалба за сметка на осигуряване удовлетвореност на потребителя, компанията е силно фокусирана върху икономическата ефективност от дейността си.

Портфолиото на Арома АД включва групи продукти както следва: пасти за зъби, бои за коса, бяла козметика, шампоани, аерозолни продукти, парфюмерия и сапуни.

Пазарите на компанията са идентифицирани като релевантни на база концепция за предполагаема конкурентна реакция. Продуктите за отделните пазари, които маркетинговия екип на Арома АД  анализира като конкурентни, се определят  предвид не само като конкурентните продукти в момента, а и такива които се очаква да се появят.

При дефиниране на  основни  пазари на компанията се прилага стратегия на фокусиране, която предполага концентриране на маркетинговите усилия само върху определени  пазарни сегменти и завоюване на лидерска позиция при задоволяване на конкретни потребителски потребности. Това е особено изразено при маркетинговия подход на компанията на българския пазар.

Дружеството има традиционно много добри позиции на пазарите в ОНД, Украйна, Румъния, Балканския регион и Арабските страни. Работи по съвместни проекти с партньори от EU.

За периода 01.01.2007 – 31.12.2007 г. “Арома” АД, гр. София отчита печалба в размер на 3 543 000 лв. /три милиона петстотин четиридесет и три хиляди лева/, преди облагане с корпоративен данък, съгласно междинен счетоводен отчет за ІV тримесечие.

2. Анализ на финансови данни

Финансовите показатели на Арома АД  са:

Табл.  2

Арома АД

Нетна Печалба

Приходи от продажби

Балансова стойност на капитала

2006г

1895

36 387

30 215

2007г

2812

33 684

32 287

2008г

1 688

18 510

33 970

Финансовите показатели на Софарма  АД  са:

Табл.  3

Софарма АД

Нетна Печалба

Приходи от продажби

Балансова стойност на капитала

2006г

22 034

159 275

183 963

2007г

30 630

180 294

214 580

2008г

9 723

89 387

217 676

графика  1. Изменение в цената на база годишни данни

По отношение на Арома АД може да се каже, че се наблюдават по –съществени флуктуации в цената в сравнение с Софарма АД.

3. Представяне на пазарните множители на компаниите

Необходимата информация за изчисляване на пазарните множители е представена на следващата таблица, както и на таблици 2-3.

Табл.  6

Дружество/година

2006

 

 

 

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Цена на дружеството

Арома АД

3.19

5163933

16472946.27

Софарма АД

2.218

132 000

292776

 

 

 

 

Дружество/година

2007

 

 

 

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Цена на дружеството

Арома АД

3.1

5163933

16008192.3

Софарма АД

2.103

132 000

277596

 

 

 

 

Дружество/година

2008

 

 

 

Средно претеглена цена на акция

Брой акции

Цена на дружеството

Арома АД

2.04

5163933

10534423.32

Софарма АД

2.117

132 000

279444

За да се пресметнат пазарните множители е необходима и информация, свързана с нетната печалба или загуба на дружеството, която е:

Табл.  5

Дружество/година

2006г

 

Нетна печалба/загуба

Арома АД

1895

Софарма АД

22 034

 

 

Дружество/година

2007г

 

Нетна печалба/загуба

Арома АД

2812

Софарма АД

30 630

 

 

Дружество/година

2008г

 

Нетна печалба/загуба

Арома АД

1 688

Софарма АД

9 723

Съобразно представената информация, пазарните множители на двете компании са:

Табл.  6

Арома АД

Цена/Нетна печалба

Цена/ Приходи от продажби

Цена/Балансова стойност на капитала

2006г

8692.85

452.72

545.19

2007г

5692.81

475.25

495.81

2008г

6240.77

569.12

310.11

Табл.  7

Софарма АД

Цена/Нетна печалба

Цена/ Приходи от продажби

Цена/Балансова стойност на капитала

2006г

13.29

1.84

1.59

2007г

9.06

1.54

1.29

2008г

28.74

3.13

1.28


 

WWW.POCHIVKA.ORG