Home Туризъм Основни понятийно-терминологични въпроси на изучаването на туристическите ресурси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Основни понятийно-терминологични въпроси на изучаването на туристическите ресурси ПДФ Печат Е-мейл

Основни понятийно-терминологични въпроси на изучаването на туристическите ресурси. Същност на класификациите и тяхната роля при изучаваните на тур.ресурси.

Тур.пространствена с-ма се състои от 3 основни елемента: генетични райони-там се формира тур.търсене;транзитни райони; приемащи райони-дестинация. Основни терминологични въпроси на изучаването на ТР. Характерни за ТР са атрактивността, привлекателността и мотиви и потребности на туристите. Авторите извеждат като водещи сл.характеристики на ТР: иконим.му стойност за тур,индустрия; използв.му за др.стоп.цели; краткотрайност на съществуването и използването на тур.атрактивност, което значи че ТР се амортизират, не се складират, а се използват на същото място и време.

Мак Конел  смята, че ТР не могат да съществуват без наличието на: турист, който да ги използва, определено място, където са разположени и могат да бъдат използвани, характерен белег, образ, който ги прави изключителни.

Реалното им включване в тур.обслужване е възможно единствено в триединството- ресурси, средства, услуги. Това опр.показва технологично-организационната последователност на превръщане на обикновен природен или антропогенен ресурс.

1) Предтуристически етап- обекта е самостоятелен, но почти не с еизползва и посещава от туристи.

2) Вапоризационен етап- прави се специализирана тур.оценка, според която започва строителството на необходинми обекти (хотели, басейни, ски влекове).

3) Етап на пълноценно тур.използване с осигур.на широка гама от услуги. Едва тогава се постига качествено състояние- ресурс на Т, което означава, че определена даденост, материална или духовна е цел на тур.пътуване и след него задоволява опр.потребности, темогат да бъдат лечебни, рекреативни, познавателни, развлекателни.

ТР са природни или антропогенни(създадени от човека) обекти и явления, к.притежават качества за задоволяване на лечебни, рекреативни, познавателни, делови или развлекателни потребности поради което привличат туристите.

Особености на ТР.

1.Атрактивност- св-во на ресурсите, което произлиза от техния полезен ефект в/у туриста. Той се изразява в: лечебен, възстановителен, развлекателен, познавателен и емоционално удовлетворение.

2.Потребности на туристите. Тя е функционално обвързана с атрактивността. Без тяхната връзка няма тур.пътувания. тур,потребност се пораждат от редица процеси като демографски, увеличаване на доходите, повиш,културното равнище на населението, тур.политика на държ., урбанизацията и нейните последствия, развит.на инфраструктурата...

3.Капацитет/пропусквателна способност- изразява се чрез количеството, броя на хората, които почиват на опр.място за опр.време. От този  времеви капацитет може да се изчисли пропусквателната способност за един тур.сезон или година. Чрез тези показатели може да се определи степента на тур.развитие и усвоеност на територията и запасите от ТР.

4.Статичност и динамика на обектите и явленията, превърнати в ТР. Осн.част от ТР природните и културно-исторически са се появили без функционална обвързаност с Т. Плажът е следствие на случайни природни взаимодействия м-у брегови и речни течения с пясъчни частици.

Много от културно-истирическите обекти са създадени с определени житейски функции, едва след появата на тур.търсене те привличат туристи и се превръщат в ТР. някой от тези обекти не се посещават, но имат добри качества и формират т.нар. запаси или резервни ТР.

5.Предметно-материален и идейно-духовен х-р на ресурсите.

Класификация на ТР

Поради големия брой на ресурсите както по видове, така и по единични предтавители, трудно може да се направи характеристика и оценка. Без такава оценка обаче усвояването има за нуждите на Т е хаотично, разнопосочно и не биха могли да се използват нац.и м/ународни стандарти. Изседователския процес е свързан с групирането на отделните факти и явления, което се нарича систематизация. Тя се подразделя на:

1)Класификация – при обектите се разпределят по количествен признак, като групите имат възходящи стойности.

Група 1- от 0 до 1000 кв.м- малки плажове; група 2- от 1001 до 10000кв.м; група 3- от 10001 до 50000кв.м- средни; група 4- от 50001 до 100000 кв.м- средно големи; група 5- над 100000кв.м- големи плажове

2)Типология- групите се формират по качествени признаци, между които има различия по произход, форма, структура, функции, но не и по количествени признаци. Напр.мозеите се разделят на: личностно възпомянателни и  научно-технически.

3)Категоризация- явява се съвкупност от класификцията и типологията, като при нея нарастването на количествените параметри задължително води до количествени изменения. Пр: звездно разделение на хотелите в 5 категории, при които площта на хотелската стая нараства от 1 към 5, като същевременно се повишава и качеството на услугите. При ТР съчетанието от количествено нарастване на качествените показатели формира категориите локален, регионален, национален и международен по значение ресурс.

4)Таксономия (райониране)- територията се разделя на  малки единици, които имат функционални или други свойства, к.се обединяват в по-големи, те от своя страна-в още по-големи.

3. Основни класификации на ТР

Броят на класификациите е значителен, като за нуждите на обучението и турист.практики се използват тези, които имат най-голямо значение за усвояване на ресурсите.

1. По генезис- по този показател те се разделят на 2 осн.групи-природни и антропогенни. Природните са създадени и се променат от природните процеси, а вторите са резултат от човешката дейност. В тези 2 групи има вътрешно подразделение, като з априродните е според елементите на прир.среда, а за антропогенните се  отделят две подгрупи: културно-исторически- създадени в по-далечно минало и имали определени житейски функции като днес са придобили опреденема степен на активност; изкуствени- създадени от човека единствено да задоволяват тур.потребности.

2. По форма- формата на ресурсите може да бъде определена визуално или чрез снимка или др.методи и след това изобразненз на географска карта. Редица автори предлагат класификации с 3 вида форми: точки, линии и области.

Към точките се отнасят обекти с малка площ, които визуално могат да се обхванат от едно място и графически да се изобразяват като точка. Малката им площ предизвиква концентрация на туриста, може да повиши ефективността от използването им но крие екологични опасности.

Към линиите се отнасят реките, плажовете, алеите и др. към областите се отнасят градските и нац.паркове, развлекателните паркове.

3. Според значението- то има като основен измерител атрактивността на ресурсите, която може да бъде измерена с броя, нац.състав и др.черти на посещаващите туристи.  Италианският познавател Бенедоти разграничава  3 нива на значение: световно, национално, местно.

4. Според селищната локализация- цялата територия с ТР условно може да се раздели на селищна и извънселищна. Селищната, като правило има сграден производствен фонд, инфраструктура, постоянно население. Всички тези елементи влияят в/у ТР и в известна степен ги овреждат. В извънселищните територии тези опасности са по-ограничени и ресурсите са запазени. Могат да се обособят следните подвидове локализации на ТР: ресурси в цантралния делови район, ресурси в жилищните зони(аквапарк), Р в периферията на селищата.

5. Според собствеността биват: държавни, общински, частни, смесени.

6. По транспорт на обслужване: -Р със затруднена пешеходна достъпност(планински върхове, скални фигури, изолирани кули, крепости) до тях се достига по маркирани пътеки и броя на туристите е сравнително ограничен.    - Р, достъпни само със специализиран транспорт- автобуси, въжени линии, овеселителни и круизни кораби- около 90% от посещенията са организирани. Това дава възможност за по-добро организиране на тур,обслужване и подобряване ефективността от използване на Р.      –Р достъпни с обществен транспорт. Независино дали са в селищата или извън тях, до тях може да се достигне с обществен транспорт.

7. По названието- името на ТР може да съдържа както известна информация, така и теми, сюжети за различн анимационни продукти. По тази причина групирането на ресурсите според имената е полезно за тур.агенции, пътеводители и т.н. Могат да се отделят 6 главни групи- митологично-исторически; според външния облик и формата на ресурса; емоционално-поетични- произвеждане на близък известен обект; според същността и функциите на ресурса; личностно възпоменателно.

8. Според релефа- разграничават се брегови Р, равнинни, речно-долинни, склонови, билни.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG