Home Туризъм Същност на маркетинга 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност на маркетинга 1 ПДФ Печат Е-мейл

Същност на маркетинга

Маркетинговата практика е възникнала като човешка дейност преди хиляди години.Тя е била насочена към решаване на проблемите на производителите и търговците при пласмента на стоките.1650г.Първият по съвременен магазин в Япония от японската фамилия Мацуи.В средата на 19в.Американския изобретател Сайръс Маккормик е въвел  някои съвременни форми на маркетинга,които днес използваме.От 1911г. във всички американски корпорации се появяват отдели по маркетинг.През 1960г. американския маркетолог Едуард Маккарти за пръв път формулира понятието маркетингов комплекс(маркетинг микс).1965г. Теодор Левит за пръв път формулира концепцията за жизнен цикъл на продукти.

Терминът маркетинг произхождат от английската дума маркет,което означава пазар.Означава дейност свързана с пазара,дейност която се осъществява на пазара.Маркетинга е пазарно ориентираната политика на предприятието,чиято крайна цел е потребителя с неговите потребности и интереси.От тълкуването на това определение можем да заключим,че:

1.1.Маркетинга е концепция и управленски подход ,съгласно с който цялостния производствено стопански процес   се осъществява  в съответствие и със изискванията и със състоянието на пазара

1.2.Маркетинга е ориентирано към пазара и съобразено с пазара управление на фирмата.Целта на маркетинга е да се направят усилията по продажбите на ненужни.Маркетинга помага на фирмата добре да опознае и разбере клиента,така че създадената стока или услуга точно да подхождат и да се продават сами.

Четирите основни задачи на маркетинга са:

Проучване на пазара,включващо:

-проучване на търсенето-кой групи клиенти с техните потребности,изисквания към продукта,платежоспособност и т.н. са потребители на фирмата

-проучване на предлагането-наличие на конкуренция,конкурентни продукти,техните особености и т.н.

Създаване на продукт,съобразен с изискванията и състоянието на пазара

Реализиране на продукта чрез прилагане на подходящи маркетингови инструменти-определение на подходяща цена ,остроумна реклама и т.н

Формиране на нови потребности и желание у потребителите,който предизвикват създаването и предлагането на принципно нови продукти за тяхното задоволяване.

Туризма това са всички ефекти,получени от пребиваването на хора на място,различно от постоянното им местоживеене.Факторите,които определят съществуването на туризма са два:първият е мобилност,вторият е платежоспособност.

Маркетинга в туризма е концепция и управленски подход ,съгласно с които цялостната дейност на туристическата фирма се осъществява в съответствие в изискванията и състоянието на туристическия пазар.Съдържанието на маркетинга в туризма може да се обобщи в пет етапа:

1.Откриване на желанията за пътуване от потребителите

2.Създаване на туристически стоки и услуги съгласно с желанията на туристите

3.Предлагане на туристически стоки и услуги

4.Продажба на тур.стоки и услуги

5.Регистриране на поведението на туристите-удовлетвореност,желание пак да пътува,възникнали нови потребности и т.н

2 Тема: Основни маркетингови концепции

За фирмите,които са възприели да прилагат маркетинга в управлението си са разработени пет основни маркетингови концепции:

-Производствена концепция-тя се гради върху предположението че основни мотиви на клиентите при извършване на покупката са ниската цена и достъпност на стоките и услугите.Следователно колкото дадена стока или услуга е по-евтина,толкова по-широк е кръгът на потенциалните потребители и за нейното предлагане е целесъобразно да се използват всички възможни пунктове за продажба.Възприемането на производствената концепция от фирмата е оправдано ако е налице поне едно от следните условия:Пазарът да има голям капацитет,основната част от потребителите да са с ниски доходи,дефицитност на пазара.

-Продуктова концепция-основава се на схващането,че качеството на стоките и услугите има решаваща роля при вземането на решения за покупка,следователно пазарния успех на фирмата изисква нейната стока непрекъснато да се усъвършенства и да се поддържа на най-високо равнище.Фирмите,възприели продуктовата концепция най-често се ориентират към потребителите с по-големи покупателни възможности,защото по-високото качество обикновено изисква и по-висока цена

-Търговска концепция-според нея често пъти потребителят не е достатъчно активен при вземането на решения за покупка и затова трябва да бъде подпомогнат или стимулиран с различни средства,за да я осъществи.Много голяма роля при търговската концепция се отрежда на рекламата.Приема се,че чрез нея потребителите могат да се мотивират най-резултатно за извършване на покупка

-Маркетингова(динамична) концепция-тя може да се изрази по следния начин:произвеждайте това,което можете да продадете вместо да се опитвате да продавате онова,което вече сте произвели.Динамичната концепция приема,че е необходимо производството непрекъснато да се приспособява към измененията в търсенето на населението .Фирмите трябва да следят развитието на потребностите,за да могат своевременно да организират производството на стоки,от които се нуждаят техните клиенти като заедно с това се стараят да изпреварват своите конкуренти

-Социално етична концепция –през последните години все по-настойчиво се поставят въпросите за рационалното потребление,за отговорността към бъдещите поколение,за последиците от човешката дейност,за екосистемата на планетата.Според социално етичната концепция маркетингът е длъжен да осигури разумен компромис между индивидуалните потребности на хората,целите на фирмите и интересите на обществото по настоящем и в бъдеще.На практика това означава да се организира екологично чисто производство,което създава изделия чието потребление е рационално,не противоречи на интересите на обществото и не уврежда природната среда.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG