Home Туризъм Особености на туристическия пазар

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Особености на туристическия пазар ПДФ Печат Е-мейл

Особености на туристическия пазар.

С развитието на общественото разделение на труда пазарът се обогатява и включва нови компоненти и нови участници. Възникването на туристическия пазар следователно е закономерно явление в условията на стоковото производство. То отразява достигането на по-висока степен в общественото разделение и организацията на човешкия труд като резултат от необходимостта да се задоволява масово проявяващата се потребност от туризъм. Туристическият пазар включва основно тези икономически отношения и механизми, чрез които трудът, вложен и изразходван като полезно действие при предоставянето на различните услуги, получава обществено признание.

Значителна трудност при формулиране на понятието туристически пазар представлява характерът на услугите и стоките, които се реализират чрез този пазар. От една страна, това са услуги и стоки, предлагани от специализираните туристически предприятия, които се реализират само чрез туристическия пазар – нощувки, посреднически услуги, сувенирни стоки и т.н., пряко задоволяващи потребността от туризъм. От друга страна, предмет на покупко-продажба във връзка с осъществяването на едно туристическо пътуване са редица други стоки и услуги, характерни за стоковия пазар като цяло и задоволяващи други лични потребности. Проличава тясна връзка и зависимост между туристическия пазар и стоковия пазар като цяло. Това обстоятелство ни дава основанието да възприемем туристическия пазар като обособена, специфична част на пазара въобще, въпреки че някои икономисти не мислят така. М. Ананиев например, като отбелязва спецификата на туристическото потребление, посочва че “разликата между туристическия пазар и другите стокови пазари е много голяма.”

За да се завърши покупко-продажбата на дадена стока в условията на съвременното обществено разпределение на труда, е необходима среща на продавачи и купувачи в определено време и на определено място. Това изискване е валидно и за участниците в реализацията на туристическите услуги и стоки. То означава, че туристическия пазар не може да се разглежда извън мястото и времето на покупко-продажбата на услугите и стоките, задоволяващи потребности от туризъм.

Определянето на съдържанието на понятието туристически пазар зависи следователно от няколко основни положения:

1. Като съставна част на стоковия пазар, туристическият пазар се подчинява на действието на икономическите закони на стоковото производство и стоковото обръщение.

2. Той представлява сфера на реализация на услуги и стоки, задоволяващи обществената потребност от туризъм и получава на тази основа относителна самостоятелност.

3. Съвкупността от икономически отношения и механизми е свързана с участниците, мястото, времето, условията и обхвата на тази реализация.

Официалното, международно определение за маркетинг, прието от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, е: “Маркетингът е динамична система от търговски дейности, чрез която предприятието, като има предвид действителните и потенциалните нужди на пазара, се стреми да се приспособи към тези нужди, а също и да въздейства на пазарното търсене и да го насочи към стоките, които предлага.”

Когато от позицията на маркетинга се говори и мисли за пазар, на преден план излизат потребителите със своите потребности, различни покупателни възможности и предпочитания.

Туристическият пазар се обособява сравнително късно в сравнение с някои други пазари на стоки (услуги), за задоволяване на лични потребности на населението. Това е времето, когато туризмът се превръща в масово явление и туристите със своето потребление започват да оказват съществено влияние върху “производството” на туристически услуги и стоки.

Най-важния признак, по който туристическият пазар се различава от стоковия, е отсъствието на движение на стокови маси. За да се извърши покупко-продажба, се движат потребителите. Тази особеност на туристическия пазар произтича от особеностите на туристическото предлагане като негов компонент. На туристическия пазар се търсят и предлагат предимно услуги. Най-голям относителен дял се пада на транспортните услуги, хотелиерските и тези за забавление на туристите. Тук се реализира покупко-продажбата и на различните посреднически услуги, свързващи туристическото предлагане с туристическото търсене.

Видове туристически пазари:

1. Според степента на обществено разделение на труда пазарите биват вътрешни (национални) и международни. Когато потребността от туризъм се задоволява в националните граници на страната, у чиито граждани е възникнала, то отношенията по повод на реализацията на услугите и стоките, обект на потребление, са вътрешно-икономически, определят се от степента на развитие и изява на вътрешния пазар. Той от своя страна отразява характера на общественото разделение на труда в рамките на съответната държава, респ. нейната икономика.

2. Според количественото съотношение между туристическото търсене и предлагане пазарите биват: -с преобладаващо търсене (емисионни);  -с преобладаващо предлагане (рецептивни). В първия случай става дума за наличието предимно на купувачи на туристически услуги и стоки, т.е. за състояние, при което изявената потребност и възможности за туризъм са по-големи от възможностите на отделните продавачи. Този пазар се нарича още “емитивен” или “изпращащ” пазар. Във втория случай, в резултат на благоприятни условия дадена страна предлага значителен обем туристически услуги и стоки непосредствено в туристическото място, като задоволява не само потребности на собствените си граждани, но и такива на чуждестранното търсене. В този случай пазарът се нарича още “рецептивен” или “приемащ” пазар.

3. Според критерия съвкупен потребител и съвкупно предлагане пазарите биват:

-Ваканционен туристически пазар – характерно е неговото ограничение от размера на платените годишни отпуски, от училищните ваканции, от промените в бюджета и свободното време на неговите клиенти. Търсенето е еластично, както поради голямото различие в размера на доходите на туристите, така и поради съществуващото голямо разнообразие от цени за предлаганите услуги и стоки.

-Пазар на бизнес-пътуванията – характерен е с това, че туристическият продукт е специализиран, за да гарантира максимум удобства за изпълнение на професионалните задачи, предизвикали пътуването.

-Пазар на конгресно-конферентните пътувания

-Пазар на културно-познавателни пътувания

-Пазар на хоби пътуванията

-Пазар на спортните туристически пътувания

-Пазар на “третата” възраст и т.н.

4. Според вида на услугите и стоките, обект на реализация, пазарите биват: на транспортните услуги; на хотелиерските услуги; на развлекателните услуги и мероприятия и др.

5. Според териториалната си обособеност туристическите пазари биват: микрорайонен (местен), районен, национален, международен, световен.

Конкуренцията на съвременния туристически пазар се изразява в борбата за спечелване на потребителя (купувача) на туристическите услуги и стоки. Стремежът на всяко туристическо предприятие е да реализира колкото се може по-бързо и при възможно най-изгодни условия предлаганите от него услуги и стоки. При това броя на продавачите, предлагащи подобни по-добри или по-изгодни за клиента условия на покупка непрекъснато расте.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG