Home Туризъм Разпределението и използването на служеб раб.време - ключов въпрос в ораниз.на труда на ръководителя

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Разпределението и използването на служеб раб.време - ключов въпрос в ораниз.на труда на ръководителя ПДФ Печат Е-мейл

Разпределението и използването на служеб раб.време - ключов въпрос в ораниз.на труда на ръководителя

Ръководителят е 1 за цялото множество от ръководени и е нормално всички негови субординирани да забелязват как организира своя труд. Първото нещо което той трябва д-а знае е от какво да запо-чне организирането на т-руда си.За линейния ръководител от среден и висок ранг организацията трябва да започва от разпределяне на раб.време за изпълнение на стоящите пред него задачи. Разпределянето на служебното време на ръководителя зависи от: континюитета-ръковод. трябва така да организира своята раб ота, че да се избягват пер иоди на претоварване и на ненужни прекъсвани-я; паралелност-ръковод.да работи ежедневно в/у разл.проблеми, отделяйки им необходимото време; пропорционално-ст - служ.време на ръков од.=>да се използва за решаване не само на една или 1 тип задачи, а пра-вилно да се разпределя за решаването на онези, които са в неговите комп етенции; ритмичност- видовете работа да се изв-ършват п/з определен интервал от време. Погрешно е ръководит. да взима отношение по всички проблеми и задачи на ръководеното от него организационно звено. За да може той задълбочено и ефективно да решава, той =>да се заема с работата над oграничен кръг проб леми. Прилагайки метод-а „АВС анализ” се показ-ва, че около 10-15% от в-сички видове задачи, да-ва 80-90% от съвкупния положителен ефект. Работата на ръковод.=> да бъде свързана с решаването точно на тези видове задачи. Основните компоненти от служ.време на ръковод.са: набиране на info.за пазара;избиране и провеждане на стратеги-ческа стоп. политика; кадрова политика и кадров о обезпечение; оценяван-е,морално и материално стимулиране на ръковод-ените сътрудници; иновации;комуникиране с кадрите на стоп. инстит.и с представители на външн ата среда; самообразова не и самоусъвършенстване.Важни за ръковод.са препоръки като: разхода на служ. раб.вр за провеждането на съвещания, заседания, конференции д а се свежда до мин.;20-25% от служ.раб.вр на ръковод. на средно и голямо предпр.=> да бъде предназначено за самообразоване и самоусъвършенстване; раб.ден не трябва да е над 9 часа; около 15% от раб.време да се отделя за посещаването на раб. места на ръководените.

Заниманията,извън служ. време трябва да заемат толкова от денонощието, че да остава достатъчно  за сън и почивка и подд-ържане на здравето в добро състояние. Време за почивка трябва да се от-деля и на самото раб.място.От разпределението на служ.раб.вр. зависят не само непосредствените резултати от труда на ръководителя,а и психическото и физическото му състояние.Ръков. може д а делегира права и отговорности на пряко или не-пряко ръководените от него служ.лица, като => да се спазват следните п-равила: делегиращият може да запази право да из-бира решения по строго определени въпроси; делегиращия=>да се откаже от всякаква намеса в решенията,избирани от получилия за това права; делегирането трябва да обхваща права, даващи възмо-жности на ръководения да изпълнява всичко,за което той отговаря; ръководеният се отчита за дейността си;не бива да се възлагат на 2 или повече лица задължения,които частично се покриват.За низовия линеен ръковод. служ.раб. вр.=>да се използва по др.начин, разделяйки се на => основни части: задачи и проблем-и, които като изпълнител той лично ще решава; за-дачи и проблеми,които му се дават от по-горестоящите в йерархично отношение ръководители; зад ачи и проблеми,които са възникнали и възникват в ръководеното от него звено и за които той ням а компетенции да решав-а; комуникации с околна та среда и висшестоящото управл. ниво.След като служ.вр. е разпределено =>да се извърши и конкр етно планиране, уточнявайки се конкретните задачи и времето,което ще им бъде отделено.

Тема 59 Методи и оргатехнически средства за рационалната организация на труда на ръководителя

Подобренията в организацията на труда на ръководит.=>да започнат от преустройството на служ. му раб.вр. За планирането на своята работа ръков.може да използва: разл.форми и средства като обикновения бележник, календар бележник, картотека или оргатехнически средства:

1)съвременен тел. апарат - дава възможност на ръководителя да пести време;

2) портативен радиотел.-ръковод. може да установява връзка при необходимост от кое и да е място в пространството и така той не се чувства вързан към раб.си кабинет;

3)директорски комутатор служи за непосредствено повикване на абоната като се натисне съответно бутонче. При неговото ползване ръковод.може да осъществява индивидуални и групови комуникации при оставане на участниците в контакта на техните раб. места. Ако някой иска да получи думата, той сигнализира към директорския комутатор;

4) диктофон-разновидност на магнетофона и служи за записване на устна реч, може да се използва от ръковод. за диктуване на делови писма, заповеди, изказвания, лекции; 5)магнетофон-секретар - съчетава функционалните качества на магнетофона и телефона, като в отсъствието на абоната,при тел.звън, автоматично се включва устройството за записване на магнетофонна лента, кое то работи докато по тел. не прозвучат сигналите за край на разговора. Когато абоната се върне може да прослуша своите съобщения.

Тема 60 Организиране и осъществяване на служ. контакти на ръководителя

Ръковод.трябва да осъществява контакти по служба с членовете на ръководения от него персонал, както и с ръководители на др.институции. Той трябва да бъде наясно каква е целта на осъществявания от него контакт. Посредством индивидуални контакти ръковод. може да цели:да обясни на сътрудника своите разбирания по даден въпрос; да разбере мотивите,поради които даден сътрудник е предприел 1 или др. действие; да предаде на ръководения определена ihfo; да разреши даден конфликт; да изрази недоволството си от работата на подчинения; Като цяло всички индивидуални контакти се разделят на 2 големи групи: Контакти, има щи за цел да запознаят ръководителя с даден проблем или ситуация; Контакти,целящи да изразят отношението на ръковод ителя по даден проблем или ситуация.Получената info за служебните и личните проблеми => да служи на ръководителя за: установяване как преките ръководители изпълняват своите задължения; ре шаване на проблеми, кои то не са в компетенциите на по-ниско стоящите в йерархията ръководител-и; помагане и съдействан е при решаване на проблеми, извън неговите компетенции. Не винаги е необходимо ръководит. да осъществява само индивидуални контакти. Той => да осъществява и групови контакти под формата на събрания, съвещания и заседания.В тях трябва да участват само тези, които предметът на събиране засяга. Ч/з съвещанията ръковод.цели да се посъветва със своите сътрудници по проблем-и,за които му предстои д а направи избор на реше-ние. Групово избраното решение не освобождава ръководителя от еднолична отговорност спрямо с-воя началник. По отношение на груповите контакти =>да се обърне внимание на някои правила, като:не бива да се привличат сътрудници, които нямат компетенции и правомощия за решаване на съответния тип проблеми; при обсъждане или избор на дадено решение е необходимо това да става п ри едновременна сбирка на всички заинтересуван и засегнати служ. лица.

При провеждането на групови контакти се има предвид,че:те трябва да се осъществяват само при необходимост; трябва да с е отразяват в плановете на дадената стоп. едца; трябва да завършват с приема нето на конкретни извод-и, предложения или решения;целесъобразно е да се води подробен портокол или магнетофонен запис;определено организ. звено или длъжностно лице=>да води отчет за изпълнението на избраните решения.Ефективността на груповите контакти за виси от подготовката и рационалното им протичане. Ръководителят => д а: уточни целта на сбирката; да определи най-подходящата форма на групов контакт;да направи по дбор на участниците;да уточни времето и мястото на сбирката;да осигури предоставянето съответните информационни материали. След което => да: уведоми участниците за времето и мястото на сбирката;да им изпрати съответните материали.А за самото реализиране на груповия контакт е необходимо: групата участници да започва своята работа в точния час;в началото да се напомни за цялото времетраене на сбирката; да се избягва четенето на доклади;да се прави пауза за работата на участниците п/з интервал мах. от 2 часа; да се проветря-ва помещението; По вре-ме на сбирката ръководи теля трябва да се спазва правила като: да предоставя възможност на всеки желаещ да се изкаже; да не допуска отклонения о т дневния ред; да се дискутира, това което още не е изяснено. 1 съвещание или заседание не трябва да надвишава 60-80 мин, а 1 събрание повече от 2-2.5 часа. Обикновено дългите събрания са помалк о ефективни, защото може да настъпи отегчение. Има и др.правила за подготовката и провеждането на груп. контакти,като повечето от тях са специфични в зависимост от отделните видове групови контакти.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG