Home Туризъм Туристически пазар 1

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Туристически пазар 1 ПДФ Печат Е-мейл

Туристически пазар

Особености на туристическия пазар.Елементи и сигментиране.Избор на целеви пазар на туризма.

Особености на туристическия пазар

С развитието на общественото разделение на труда пазарът

се обогатява и включва нови компоненти и нови участници. Възникването на туристическия пазар следователно е закономерно явление в условията на стоковото производство. То отразява достигането на по-висока степен в общественото раделение и организацията на човешкия труд като резултат от необходимостта да се задоволява масово проявяващата се потребност от туризъм. Туристическият пазар включва основно тези икономически отношения и механизми, чрез които трудът, вложен и изразходван като полезно действие при предоставянето на различните услуги, получава обществено признание.

Значителна трудност при формулиране понятието туристически пазар представлява характерът на услугите и стоките, които се реализират чрез този пазар. От една страна, това са услуги и стоки, предлагани от специализираните туристически предприятия, които се реализират само чрез туристическия пазар – нощувки, посреднически услуги, сувенирни стоки и т.н., пряко задоволяващи потербността от туризъм. От дурга страна, предмет на покупко-продажба във връзка с осъществяването на едно туристическо пътуване са редица други стоки и услуги, характерни за стоковия пазар като цяло и задоволяващи други лични потребности. Проличава тясна връзка и зависимост между туристическия пазар и стоковия пазар като цяло. Тов обстоятелство ни дава основанието да възприемем туристическия пазар като обособена, специфична част на пазара въобще, въпреки че някои икономисти не мислят така. М. Ананиев например, като отбелязва спецификата на туристическото потребление, посочва че “разликата между туристическия пазар и дтугите стокови пазари е много голяма.”За да се завърши покупко-продажбата на дадена стока, респ. услуга, в условията на съвременното обществено разпределениена труда е необходима среща на продавачи и купувачи в определено времеи на определено място. Това изискване е валидно и за участниците в реализацията на туристическите услуги и стоки. То означава, че туристическия пазар не може да се разглежда извън мястото на и времето на покупко-продажбата на услугите и стоките,

задоволяващи потребности от туризъм.

Определянето на съдържанието на понятието туристически пазар зависи

следователно от няколко основни положения:

Като съставна част на стоковия пазар, туристическият пазар се подчинява на

действието на икономическите закони на стоковото производство и стоковото

обръщение;

Той представлява сфера на реализация на услуги и стоки, задоволяващи обществената потребност от туризъм, и получава на тази основа относителна самостоятелност;

Съвкупността от икономически отношения и махенизми е свързана с участниците, мястото, времето, условията и обхвата на тази реализация.Според Р. Баретс “туристическите пътувания се подчиняват на условията на пазара, а именно – предлагане срещу пари и търсене със заплащане на пари.”1 Проф. Д. Георгиев пише, че “туристическият пазар, като всеки друг пазар ... е абстрактно понятие за съсредоточено търсене и предлагане на туристически услуги и стоки.”2 Проф. А. Корнак в “Ekonomika Turystyki” определя туристическия пазар като “съвкупност от стоково-парични отношения между индивиди, организации и предприятия, представители на туристическото търсене и предлагане”3 Проф. Фостър4 допуска, че понятието пазар  (респ. туристически пазар) има няколко значения в зависимост от това кой го използва. Първо, то се отнася за хората, които купуват и продават някаква стока или услуга и всичкидействия по размяната. За икономиста това са всички купувачи и продавачи, които формират цената. Друго тълкуване на понятието пазар може да се свързва с общата сума на разходите (стойностния обем на продажбите) в конкретно географско място на нейното население, предприемащо туристическо пътуване, и пристигащите лица с туристическа цел в същото това място. Следователно пазарът означава още и мястото, където става и покупко-продажбата.

Има и други определения за пазар, респ. туристически пазар, при които обединяващата мисъл е подчинена на формирали се на друга методическа основа разсъждения – маркетинга. В основата на теорията на маркетинга стои пазарът. Съвременната концепция “маркетинг” се състои в следното: дейността на всяко звено (от отделното специализирано предприятие до международния монопол), включваща производствената програма, научно-техническите изследвания, капиталните вложения, финансовите средства, работната сила, продажбите и техническото обслужване, трябва да се базира на познаването на потребителите (търсенето) и на неговите изменения в близка перспектива. Връзката между задоволяването на една потребност и формирането, създаването на търсене за конкретни стоки или услуги стои в основата на маркетинга.

“Маркетингът – казва Дж. Бак (един от първите експерти по въпросите на маркетинга) – това е планиране и осъществяване на всестранна дейност, свързана с прозвежданата продукция, целяща оказване на оптимално внимание върху потребителя за осигуряване на максимално потребление при оптимална цена и получаване в резултат на това на максимална дългосрочна печалба.

Маркетингът е динамична система от търговски дейности, чрез която предприятието, като има предвид действителните и потенциалните нужди на пазара, се стреми да се приспособи към тези нужди, а също и да въздейства на пазарното търсене и да го насочи към стоките, които предлага.”

Когато от позицията на маркетинга се говори и мисли за пазар, на преден план излизат потребителите със своите потребности, различни покупателни възможности и предпочитания.

Туристическият пазар се обособява сравнително късно в сравнение с някои други пазари на стоки (услуги), за задоволяване на лични потребности на населението. Това е времето, когато туризмът се превръща в масово явление и туристите със своето потребление започват да оказват съществено влияние върху “производството” на туристически услуги и стоки.

Най-важния признак, по който туристическият пазар се различава от стоковия, е отсъсътвието на движение на стокови маси. За да се извърши покупко-продажба, се движат потребителите. Тази особеност на туристическия пазар проситича от особностите на туристическото предлагане като негов компонент. На туристическия пазар се търсят и предлагат предимно услуги. Най-голям относителен дял се пада на транспортните услуги, хотелиерските и тези за забавление на туристите. Тук се реализира покупко-продажбата и на различните  “посреднически услуги, свързващи туристическото предлагане с туристическото търсене.

Функции на туристическия пазар

Основна функция на туристическия пазар е покупко-продажбата на туристическите услуги и стоки. И тъй като те задоволяват лични потребности на населението, туристическият пазар се обособява като пазар на стоки и услуги за лично потребление. Друга функция на туристическия пазар е участието му в цялостния обществен възпроизводствен процес. Туристическият пазар, както и пазарът въобще, създава необходимите предпоставки за поддуржане на икономическо равновесие в националното стопанство. Това той постига чрез механизма на цените, привеждайки ги в съответствие с проявлението на търсенето и на предлагането на туристически услуги и стоки.

Важна функция на туристическия пазар е създаването на икономически стимули за разширяване на туристическото “производство” и потребление. Пазарните механизми по икономически път въздействат върху производителите и ги карат да изменят производството в съответствие с нуждите на потребителите. По същия път те въздействат и върху потребителите, като насочват задоволяването на техните потребности съобразно съществуващата на пазара “продукция”. Икономически стимули, които най-често се използват за въздействие върху туристическото “производство” и потребление чрез пазара са цените, валутните курсове, комисионните, лихвените проценти и др.

Видове туристически пазари

Според степента на обществено раделение на труда пазарите биват вътрешни (национални) и международни.

Когато потребността от туризъм се задоволява в националните граници на страната, у чиито граждани е възникнала, то отношенията по повод на реализацията на услугите и стоките, обект на потребление, са вътрешноикономически, определят се от степента на развитите и изява на вътрешния пазар. Той от своя страна отразява характера на общественото разделение на труда в рамките на съответната държава, респ. нейната икономика.

Според количественото съотношение между туристическото търсене и предлагане пазарите биват:

- с преобладаващо търсене – емисионни

- с преобладаващо предлагане – рецептивниВ първия случай става дума за наличието предимно на купувачи на туристически услуги и стоки, т.е. за състояние, при което изявената потребност и възможности за туризъм са по-големи от възможностите на отделните продавачи. Този пазар се нарича още “емитивен” или “изпращащ” пазар.

Във втория случай, в резултат на благоприятни условия дадена страна предлага значителен обем туристически услуги и стоки непосредствено в туристическото място, като задоволява не само потребности на собствените си граждани, но и такива на чуждестранното търсене. В този случай пазарът се нарича още “рецептивен” или “приемащ” пазар. Според критерия съвкупен потребител и съвкупно предлагане пазарите биват:

ваканционен туристически пазар

пазар на бизнес-пътуванията

пазар на конгресно-конферентните пътувания

пазар на културно-познавателни пътувания

пазар на хоби пътуванията

пазар на спортните туристически пътувания

пазар на “третата” възраст и т.н.Под понятието съвкупен потребител трябва да се разбира общия брой клиенти, които на основата на сходство в мотивацията, целите, очакваните ефекти от предприемането на туристическото пътуване имат сходно отношение към предлаганите услуги и стоки, какт ои сходно поведение по време на туристическото потребление.

Под понятието съвкупно предлагане трябва да се разбира общият брой туристически предприятия, с цялата гама от услуги и стоки, които те целенасочено предлагат за задоволяване на конкретни мотиви и желания на туристите.

Характерно за ваканционния туристически пазар е неговото ограничение от размера на платените годишни отпуски, от училищните ваканции, от промените в бюджета и свободното време на неговите клиенти. Търсенето е еластично, както поради голямото различие в размера на доходите на туристите, така и поради съществуващото голямо разнообразие от цени за предлаганите услуги и стоки.

Пазарът на служебните пътувания е характерен с това, че туристическият продукт е специализиран, за да гарантира максимум удобства за изпълнение на професионалните задачи, предизвикали пътуването. Високото качество на услугите предопределя техните по-високи цени. Търсенето на услуги, свързани с бизнес-пътуванията, е слабоеластично – не се определя основно от доходите на клиентите и цените на услугите, а главно от преценката за необходимите разходи при изпълнение на съответна задача и от съображения за социалния престиж на пътуващите.Пазарът на културните пътувания, както и този на конгресните пътувания, са тясно свързани с географските места, където може да се получи съответният ефект, както и с капацитетните възможности за предоставяне на специфичните услуги.Основната харахтеристика на съвкупния потребител при т.нар. пазар на “третата” възраст, е именно възрастта – над 60 години, а основната характеристика на съвкупното предлагане – обособяването на специфични услуги за задоволяване желанията и интересите на тези клиенти.

Според вида на услугите и стоките, обект на реализация, пазарите биват:

на транспортните услуги;

на хотелиерските услуги;

на развлекателните услуги и мероприятия и др.

За да се осъществи всяко туристическо пътуване, е необходимо да се извърши покупко-продажба на няколко различни вида услуги и стоки едновременно. При това всички те “присъстват” на пазара самостоятелно, всеки клиент може да ги комбинира по предпочитан от него начин. Една част от тези услуги и стоки се предлагат в предварително обособени комбинации. Това са туристическите пътувания с обща цена, които са придобили популярност под наименованията паушални Когато голямата част от предлагните и търсените услуги и стоки се свързва с характеристиката на основния туристически ресурс, който определя вида на туристическото пътуване като цяло, то могат да се обособят и такива видове (подвидове) пазари като пазар на туристическите пътувания на море, пазар на туристическите пътувания на планина, пазар на градски, респ. селски туризъм и т.н.Според това дали съществуват необходимите условия за покупко-продажба, пазарите биват: действителен туристически пазар и потенциален туристически пазар.

Действителният туристически пазар – това е процесът на самат покупко-продажба на туристическите услуги и стоки.Туристическият пазар е потенциален тогава, когато някое от условията, необходими за извършване на покупко-продажба, не е изпълнено. Потенциален е туристическият пазар и тогава, когат опредлаганите услуги и стоки не отговарят по вид и качество на интересите на туристите или когато изменението на цените надхвърля реалните граници на покупателната способност нанаселението.

Проявата на търсенето за някои видове услуги и стоки с туристическо предназначение се характеризира с определена периодичност. Съсредоточаването на основния обем продажби в точно определени периоди от годината придава на туристическия пазар сезонен характер. Същевременно значителен брой услуги и стоки с туристическо предназначение се продават  почти равномерно през цялата година. Това са хотелиерски услуги, транспортни услуги, развлекателни мероприятия, оздравителни, хоби и фолклорни програми, включени в бизнес, лечебните, културните, уикендните и други туристически пътувания. Тяхното търсене е постоянно, процесът на продажбите е непрекъснат и следователно туристическият пазар на тези услуги е целогодишен. Според териториалната си обособеност туристическите пазари биват:

микрорайонен (местен)

районен

национален

международен

световен

Териториалното обособяване на туристическите пазари е необходимо, за да се получи представа за мащабността и значението на конкретните пазарни отношения в съответствие със спецификата на географското място, на което възникват.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG