Home Туризъм Общи изисквания към транспорт. обслужване на туристите

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Общи изисквания към транспорт. обслужване на туристите ПДФ Печат Е-мейл

Общи изисквания към транспорт. обслужване на туристите.

В зависимост от устройството на транспортната дейност и от материалната среда в която се извършва движението се различават – сухопътен транспорт, който може да бъде – автомобилен и ж.п., въздушен и воден транспорт. Всеки един от тези три вида има своите особености, които го отличават от останалите. Развитието на туризма предизвиква сериозно превъзходство в сферата на обслужването. Появяват се нови форми на обслужване – чартъри, екслузивни пъпувания и др. Друга насока в развитието на транспорта е провеждането на специални мероприятия по отношение на транспортната тарифна политика. В най-общ смисъл термина транспортна тарифа се препокрива с термина превозна цена. Основните положения на една тарифа се конкретизират и се публикуват в тарифни ръководства за всеки вид пътнически транспорт. Ръководствата са изградени по аналог и съдържат тарифни постановления, таблици с цени на билети за един пътник и списъци с най-различно съдържание.

Специален документ, който урежда правата м/у пътника и превозвача е пътнически билет – той конкретизира определени договорни условия, начален и краен пункт на пътуване, категория и класа на пътуване, превозна цена и тарифа, дата на издаване, серия, пореден номер и печат.

Въздушен транспорт – основни участници във въздушния транспорт са: държавите в лицето на техните правителства и авиационни организации. Въздушните полети са вътрешни и международни. Международните са две групи – регулярни, които се изпълняват по разписания на авиокомпанията и допълнителни също по разписания. Има също и епизодични полети, които могат да бъдат чартърни и специални полети. Чартърния полет се осъществява извън разписанието. Чартърен полет има в случаите когато заявителя се обръща към дадена авиокомпания със заявка да отдели самолет за полет в дадена част от земното кълбо. МТБ на въздушния транспорт обхваща съвкупност от подвижен състав и наземни съоръжения. Подвижния състав е комплектован от самолети, хеликоптери. Най-масовото средство за пътуване е самолета.

Основните съоръжения на пътническия комплекс са: аерогара с прилежащи хотели, ресторантьорски съоръжения за обслужване на пътниците, админи-стративни служби.  В аерогарата се изпълняват различни технологични операции: - продажба на билети, регистрация на пътници и на багаж, предоставяне на инфор-я и допълнителни услуги.

Има наземно обслужване преди и след полет и обслужване по време на полета.

а) наземното обслужване преди полета включва: предоставяне на инфор-я, резервация на места в самолета, продажба на билети, регистрация на пътници и багаж;

б) обслужване след полета – извършва се обработка и доставка на багажа на пътника;

в) обслужване по време на полета – дава се инфор-я за маршрута на полета, времето, правила за ползване на аварийно спасителни средства и др. Извършва се организиране на храненето и търговското обслужване на борда, организиране на културно-развлекателна програма, оказва-не на долекарска помощ, резервация на места в хотел. Какъв ще е обема на услугите зависи от класата и вида на линиите. Храненето в самолета има за цел да задоволява физиологичните потребно-сти и служи да отвлече вниманието на хората от неблагоприятното влияние на полета. То започва 30 мин. след излитане и приключва 30 мин. след кацане. Има две разновидности на пътуване с въздушен транспорт:

- блок чартър – е тур.пътуване с въздушен транспорт при което при допълнителна договореност м/у туропе-ратора и авиокомпанията се запазват определен брой места в самолета като обслужват редовните пътнически линии. Местата се заплащат по обща цена независимо дали се използват или не.

- инклузивтурове – намират прило-жение при ваканционни, крайседмични или специализирани пътувания. Те включват задължително престой в едно или няколко тур. места, както основни така и допълнителни услуги. Тук превозните цени са по-ниски средно с 20% от редовната цена, но туриста трябва да престои до 7 дни в дадено място.

Специализираните превози се осъще-ствяват под формата на чартърни превози. Предимството е че дава възможност да се стигне до избраното място дирекно без междинни кацания, няма класи и цените са изгодни. Чартъра се организира извън редовното разписание и в зависимост от условията на договора може да бъде единичен чартър, многократен чартър и таймчартър.

Тарифата за превоза с въздушен транспорт се изгражда на т.н. релационен принцип. Цената на един пътник се определя конкретно за дадена релация. Релацията е транспортната връзка м/у два експлоатационни пункта, а не е съответ-ното разстояние на превоза. Пътническите авиационни тарифи се разграничават в два вида: нормални и специални. Нормалните се прилагат за обикновени превози на пътници и багажи – І-ва класа, икономична, туристическа и бизнес класа.

ЖП. Транспорт – жп мрежата в Б-я включва 4 300 км. жп линии, като основната част от тях са със стандартна ширина на коловоза, а другите са теснолинейни. МТБ на жп транспорта включва два основни елемента: жп инфраструктура – включват се всички железни пътища и стационарни съоръжения и подвижен състав, който включва локомотиви и вагони.

В световната практика се използват три вида жп линии- нормални, широколинейни и теснолинейни. Пътническия обществен транспортен комплекс включва пътническа гара и пригаров площад. В пътническата гара се обособяват следните групи помещения:

- операционни помещения – информ. бюра, каси, багажно помещение, поща;

- помещения за чакане и културно битово обслужване – чакални стаи, за майки с деца, магазини, кино;

- административно-служебни помеще-ния – различни кабинети;

- перонна част – включват се всички пътнически и товарни платформи като в/у платформите могат да бъдат разположени и различни съоръжения. В зависимост от предназначението си гарата може да бъде за обслужване на пътници в далечно, местно или за приградско съобщение, смесен за няколко вида транспорт.

Подвижния състав включва: локомо-тиви, вагони. Локомотивите могат да бъдат: парни, дизелови, електрически или газо-турбинни. По-голям интерес предста-вляват вагоните отколкото локомотивите. Има няколко вида вагоди

– обикновени пасажерни вагони – осигуряват само места за сядане.

За цялата Европейска мрежа има две класи – първа и втора. Първа класа може да има до 6 места, а втора до 8 места за сядане.

- спални вагони – характерно е, че има гардероб, умивалник. Има две класи. Първата класа е с едно или две легла, а втората класа с три легла.

- кушет – вагони – те са с по 6 легла, три от едната и три от другата страна без гардероб и умивалник.

- вагон – ресторанти – включва се в дневни експресни влакове и в специални влакове. Включват се и по-далечни пътувания;

- вагон – салонни пулман – вагони със специално обзавеждане – кресла, масички

- панорамни вагони – те са със извити прозорци в горния си край.

Към подвижния състав влизат и влаковите композиции.

Влаковете се делят на високоскоростни или супер експресни, експресни, спални, бързи, регионални и приградски.

Подготовката на пътуването на жп транспорт включва – предоставена информация, резервация на места и продажба на билети, приемане за съхранение и обработка на багаж. Разпи-санията на пристигащите и заминаващи влакове са разделени.

Разписанието на пристигащите влакове е на бяла основа, а на заминаващите на жълта. Резервирането на места става предварително в рамките на определен срок.

- обслужването след пристигането е свързано с предаване на багажа и транспортиране в района на гарата.

- обслужване по време на пътуване – включва се предлагане на информ., организиране на храненето и на нощувки-те, търговско обслужване, културно-раз-влекателна програма и допълн. услуги. С жп транспорта може да се провеждат и организирани туристически пътувания.

Автомобилен транспорт: МТБ на пътническия автомобилен транспорт се състои от стационарни технологични съоръжения и подвижен състав. Общата дължина на националната пътна мрежа е 36 600 км. като приблизително 33 000 км са асфалтирани. Най-разпространените са: двулентовите пътища. Европейските пътища (Е) се разграничават в две категории: категория А са международни пътищи и категория Б са околовръстни пътища. Тези от категория А с направление север-юг имат двуцифрени, нечетни числа, които нарастват от запад на изток, а тези които са с направление запад-изток имат двуцифрени четни числа, които нарастват от север на юг. Пътищата от категория Б са с трицифрено означения. Главните пътища се номерират с едноцифрени числа, второстепенните с двуцифрени числа и третостепенните с трицифрени числа.

Пътищата се класифицират по следния начин: автомагистрали (първокласни, второкласни, третокласни и четвъртоклас-ни).

В зависимост от значението им са: републикански и пътни. Републиканските са от национално значение и осигуряват маршрути от държавен интерес. Общин-ските пътища са от местно значение. Автомагистралите представляват високо-сростни автомобилни пътища. Имат по две самостоятелни платна, разделени със зелена ивица и предпазен парапет. Всяко едно платно е разделено на ленти от 2 до 5, които са предназначени за движение с различна скорост. Външните стени на магистралата, задължително се ограждат с телена мрежа.

По отношение на пътния комплекс интерес представлява автогарата. В нея трябва да има  бюра за информация, продажба на билети, чакалня и санитарни възли, бюфети, ресторанти.

В случаите когато се организира пътуване над 2000 км. задължително моторното превозно средства трябва да пътува с 2-ма шофьори.

Подвижния състав включва няколко вида автомобили: леки – от 2 до 6 места, микробуси – от 8 до 15 места, автобуси над 15 места и между 30 и 60 места.

Основните технологични операции в екипа на обслужването преди пътуване включва представяне на информация, резервации на места, продажба на билети и обработка на багаж.

Информация – обръща се внимание на зрителната инф-я.

Предлагането на услуги при пътуването е ограничен, тъй като простра-нството е ограничено и се пътува на къси разстояния.

Вида и характера на обслужването със специален транспорт може да бъде многодневна тур.обиколка, еднодневна, панорамна обиколка на дадено населено място и трансфер на тур.група. По отношение на спец.тур.автотранспорт категоризирането на автобусите се извършва от Асоциацията на българските предприятия за международни превози по пътищата. Определянето на категорията се извършва чрез ежегодни прегледи.

√ Една звезда – автобуси с ниска степен на комфорт;

√ Две звезди с по-висока степен на комфорт и по-добро вътрешно обзаве-ждане;

√ Три звезди – сравнително висок комфорт предназначен за средни разстоя-ния;

√ Четири зведи – луксозни автобуси и са предназначени за задгранични превози. Категоризирането се извършва на базата на няколко групи качествени показатели:

- първата група е пространството на тялото – разстоянието м/у седалките;

- втората – удобство на тялото и енергоналичност;

- трета група – микроклимата на салона;

- четвърта – предоставяне на допълнителни услуги – машини и кафе;

- пета група – закрити багажни помещения;

Воден транспорт МТБ на пътническия воден транспорт включва два елемента: пристанищни съоръжения и плавателен състав. В пристанищни съоръжения се включват: - кейови стени, пристани, морски и речни дари и различни спомагателни съоръжения.

Пристанищните съоръжения осигуря-ват обслужване на пътниците при пристигане и заминаване и организация и обслужване на пътническите кораби. В големите морски или речни дари се определя специален район с няколко кейови места за пристигане на пътнически кораби.

Важна роля в пристанищните съоръжения има морската гара. Тя се разполага при възможност в близост до пристана и има следните предназначения: организиране на бързо и безопасно слизане и качване на пътниците от и на кораба, информ.обслужване и продажба на билети, обработка на багаж, предоставяне на условия за културно, битово обслужване на пътниците и осигуряване на възможности за бързо усъвършенстване на митническия и санитарен контрол. Помещенията в морската гара са 3: основни, спомагателни и служебни.

Основни – чакални, касови зали, зали за санитарен, митнически и граничен контрол.

Спомагателни – стаи за майки с деца, поща и др.

Служебни – различни офиса.

Подвижния състав на пътническия воден транспорт в зависимост от техническите характеристики се дели на: топлоходи, параходи и електроходи.

Пътническия воден транспорт участва в процеса на тур.обслужване чрез осъществяване на тур.превози по редовни линии, предоставяне на комплекс от услуги при провеждане на круизни пътувания. Организацията на тур.обслу-жване при водния транспрот включва брегово обслужване и обслужване по време на пътуването.

- бреговото обслужване се осъществява в морските гари. При приключване на пътуването, пътника показва митническа декларация и се предоставят марки за багажа, които са в различен цвят. При пристигане в крайния пункт той предава митническата декларация и си получава багажа. При пътническия воден транспорт по далечните линии, всеки пасажер получава срещу заплащане кабина и легла. В цената на билета е включена: закуска обяд и вечеря. Останалата консу-мация в заведенията се плащат.

По време на престоя на туриста на кораба се създава организация по изхранването. Има условия за обмяна на валута и осигурява възможност за екскурзии.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG