Home Туризъм Рекл.кампания-подготовка и условия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Рекл.кампания-подготовка и условия ПДФ Печат Е-мейл

Рекл.кампания-подготовка и условия

Под р.кампания се разбира едновременното,продължително използване на няколко еднотипни или допълващи се рекл.ср/ва подчинени на 1 и същ рекламен замисъл,чието осъществяване е взаимно свързано по съдържание,художествено решение и време.3 осн. момента  включват подготов.и провеждането на р.кампания;Разработка на идеен проект;Съставяне на план-маркетинг;Изпълнение на мероприятията включени в кампанията.Процедурите за изработв.на идеен проект са:Анализ на необходимостта от рекл.кампания на основата на пазарни проучвания(-какъв ше бъде обектът,пазарът,има ли други сходни продукти,конкуренти,условия на договорите за продажба.,проучването на мнението на потребителите могат да определят реално необходимостта от р.кампания)Целите тр/ва да са ясно определениИзборът на 1 или др.р.цел,зависи от общото състояние на пазарите,конкурентоспособността на рекл.обект ,от маркетинг-те и търговск.цели.Да се определи спецификата на всяка р-а кампания означава отчитане на пазарната ситуация, характеристиката на предлаг.услуги и стоки,като изходна точка е материалът събран от проучването.Осн.критерии за оформ-е на р,аудитория:какъв потребит.проблем решава;отношението на потенциалните потреб. към услугата;задачите за решаване от р.кампания(възраст,соц.статус,матер.възможност.Има 2 начина на проявление на потреб.мотиви-а)свързан с опознатите качества и свойства на стоките и услугитеб)определяне на търг-а или фирмена марка,проучват се етични и естетически възгледи,симпатии и антипатии на потреб-е.Рекл.идея е основата в/у к. се изгражда съдърж-е и худож.оформление на р. кампания.От осн.идея се формулира рекл-я апел-лаконочна фраза с призивен характер.Задачта е да отличи и да подпомогне запаметяването на р.кампания.Сроковете за провеждане се определятот нейния вид, цел и мащабност.Биват краткосроч.,продълж-и.В тур.мащаб-е р. кампании се провеждат в места,източници на масово турист.търсене,и в самите турист.места.Р.кампания използва канали и средства к.не противоречат на нейната специфика-разработва план-сценарй(наименование на конкретни р.средства,бр.адресати,покритие на аудиторията,сума на разходите,срок на готовност,обща сума за кампанията,очакван ефект)След провеждането на кампанията се прави подробен анализ за нейното провеждане,като се започва отидейния проект за камп.,използв.средства,обхват,покритие,мнения на адресатите.

8.2Рекл.проучване

Преди започване на р-та къмпания се прави р. проучв:Цели на р-та;На какви пазари може  да се разчита;Мотивите на потребит.;Доколко ще се увелич.директните продажби от р.Как р-е адресати оцняват ИПП;Кои характер-ки на турист.продукт се запомнят лесно;Р.на конкур-та-как се осъществява;Фактори на р. от к. зависи да се повлияят адресатите;Използването на комуникац. канали;Определяне параметри на

р.аудитория;Колко струва постигането на рек-та цел.Р-те приучвания установяват условията,в к. могат да се постигне р. цел 4   са основн.  направл.в рекл. проучване:1)Рекл-та аудитория-кръг от получ. на р-то собщ. к.се възприема ч/з комуник-нен канал.Има различни групи адресати-а)група притежаваща емоционално-съзерцателно отношение и поглед към нещата.б)група притежават аналитично-действен тип базисна система-характеризира се с иnдивидуално-неповторимото,конкретното романтично начало; следи с интерес новото в рекл.съобщения.Често се избира м/у р. на търговска или фирмена марка и конкретните с-ва на отделните услуги и стоки

2.)За тур-ма е важно да се направи правилен избор на рекл.канал и носители на р.Финансовият аспект е много важен.,Източник на инфо са р-те тарифни справочници с цени за р-и услуги,възможни  отстпки,анализи и оценки за рекламоносителите3)Да се проучи недряването на р-та означава инфо как адресатът запаметява рекл-то послание, за ка

къв период от време.Проучв-то показва, че колкото по-дълговреме се задържи непроменена провежд-та кампания,толкова се постига по-голямо внедряван и да се ориентира реклам-я към действителния краен  резултат.4)Проуч-о на въвличането  в потреблението  се отчита с 2 фактора:периода на действието на интезивната р. на няколко пазара и периода на най-масовите продажби за съотв-е стоки и услуги..Провеждат се тестове за мнението на потреб-е на база сравнение,използват се и чеклистите(тематично съставени въпросници),използв.се мртоди на определяне на чистите продажби,метод на поляриретния профил,измерване образа на маркатa.Методите при  рекл. проучване,зависят от целите на проучв-о и пригодността на метод.да предостав.необходимата инфо.

Участници в Р.-Много хора притежав-и знания за  потреб-те,пазарите,продуктите и услугите фирмите и техните възмобности,да съставъат текстове,художници,звукооператори,сценаристи.Обособяват се 3 осн.групи а)рекламодател това са предпрятие,фирма,организацик.поръчват от свое име,за своя сметка рекл-но съобщение.б)Изпълнители са специалисти от различни сфери на науката,изкуствата,пректико приложните дейности.в)Разпространителите се разпореждат с условията за използв. на рекл-те канали време и мястоза Р.

8.2.1РЕКЛ.агенция-оказва комплект от услуги-разработва рекл.стратегии ,съставя текстове,изучава пазара,пдбире средствата за разпространение на р.Осн. функциа на рекл.агенция е да създава Р.Може да осъществ. пълен цикъл или частични услуги.Разпространението на готовия рекл.продукт е фукция,свързана с подготовката и сключването на договорите.,осигур.време и място на рекл.канали и контрол за изпълнен.на рекл.съобщен.в договорените срокове и време.Ако фирма реши да лансира ч/з рекл.обявление нова форма на пътуванв с нова цена,рекл.агенция следва да направи:свот анализ;определя оптимален бройпотребители;разработва рекл,стратегия и бюджет;формира имидж на продукте и го тества;план за използв. На рекл.носители;запознаване на турист.агенции с новия продукт,мероприятия за повишаванв интереса на потреб-те.Често самамта ркл.агенция става обект на остра конкуренция.Рекл.агенция се ръководи отдиректор,колективе орган за управл-ие е редакционно художествен съвет,съвет по стратегията..Основните решения се съгласуват с рекламодателя.

8.3ПЛАНИРАНЕ

Планир-то на рекл.дейност  -да ориентира всяко предпр.и фирма за това:Реални възможност за рентабил-

на рекл.дей

ност;Кои пазари имат големи жъзможности;Какви характерист. на продукта да се рекламират;Кои са мотивите в основата на потребиит-те да купяат или не турист.стоки и услуги;Цената за избор на конкретен пазар;Връзката м/у рекл.цел и маркетинговите цели на ф-мата;С кои реклами ще се постигнат целите.Специалистите трябва да спазват изискван. за комплексна оценка на всички предпоставки от които зависи постигането на йелания ресултат.

8.2.2РЕКЛАМЕН БЮДЖЕТ

Най- труден е етапът на планирене на рекл.бюджет.Подходи:Фиксиран % -означава сумата да се планира като определен % от прихода;Бюджет на основния конкурент- предполага пряка зависимост м/у разходите  за реклама и пазарния дял;Размер на максимални разходи-изисква за реклама да се отделят колкото може повече средства;;Връзката :цел-задача-бюджетът  да се формира сумарно на основата на оценка за необход.разходи по изпълнение на поръчките;Съотношението”продажби-печалба”-оптимален вариант при сравнение на сумите на постигнатите приходи и печалба;Формиране на бюджета според маркетиг. програма на ф-та  означава, че мойе да бъде само чст от оибщия бюджет за реламата.

8.2.3ЕФЕКТИВНОСТ

Р.е  ефективна тогава,к.потребит. се връща да купи все повече и повече.Проф.БОРДЕН определя 5 задължителни условия:По ефективна,к.нараства първичното търсене;К.са по-големи разликите на трекл.обект от конкуриращите;По-голяма инфо от рекл. за скритите вътрешни качества на продукта;Наличие на силни емоционални мотиви за покупката;Осигуряване на достатъчни ср/ва за въвеждаща Р. на потенциални пазари.1рекл.съобщение е прието добре,ако е правилно ориентирано към аудиторията,ако адресатите са запомнили осн. идея на съобщениетои ако внедряването на реклам.е довело до решение за покупка.Степента на внедряването на Р.се установява ч/з показатели на БЕРЕНС:бр.на адресатите в рамките на рекл.аудитория;контактувалите с рекл.инфо;бр.на повлияните от инфо;бр.на запаметилите рекл.съобщение ;бр.на адресатите въведени в потребление.Резултатът от ик.. ефективност на Рекл.се установява приблизително.Със сравнител .методи се постигат съотношения м/у разходите за Р,допълнително реализираните оборот и стокооборот,допълнит.реализираниябруто доход илидопълнит.чиста печалба.Турист.предпр-я  усъвършенст. рекл. дейност във 2 направления:като подобряват рекл.въздействие и  като го поежтеняват.За целта се налага: рекл.времв да се съобразява с конкретната рекл. аудитория;Рекл.съобщен.максимум да задържа вниманието;максимум да поддържа интереса  към обекта на рекл.;да се открият ключовите позиции на комуникац. с адресатите;Да се мотивират бъдещите купувачи и техния интерес да се трансформира в покупка.

8.2.4Определения за ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС

Срещат се различни по съдържание,обхват и практ.насоченост определения.Джилиън Дайър разглежфа ПР като средство за създав.на имидж;Ф.ДЖефинс смята ,че ПР е комуникативна дейност,тр/ва да генерира”разбиране и разбирателствоС/д Хусан Буендия всяка среща м/у хората предполагаПР.Хорди Монтеханосмята че ПР заедно с рекл-а, са другата база на маркетинга.Д-р Рекс Харлоу изследва 472 определения за ПР и стига ди изводите1.”ПР са управленска функция,к.подпомага създаването и поддържането нз канали за комунк.,разбирателство и съгласуване на действията.2.Подпомагат управлен.  с инфо за обществ.мнение.3.Определят насоките и отговорност.4.Подпомагат запазването на позициите на организацията5,Постигат целите с утвърдени комуникац-и техники.ПР са изкуството и науката за постигане на хармония на организацията на околната среда ч/з поддържане на разбирателство,базирано на истината и пълна изформативност.Постигането на целите на ПР става ч/з подготовката,опганизац. и провеждането на мероприятия от турист. организации-пресконференции,беседи,изложения,борси,изложби.Обособяват се2 направлвния за осъществ.на ПР-вътрешни ПР и извън фирматаж посока на обществото-външниПР

8.2.5ФОРМИ И СРЕДСТВА НА ПР В ТУР.Ф-МА

С/д целите, турист.фирма се ориентира към 1 или др.форма на контакт,може да бъде инициатор и опганизатор ,може да бъде и само участник.Тр/ва да търси съгласие с вс.отделни личности и институции,от к. зависи нейното бизнес поведение.Ето защо е необход. да се познават изискванията , свързани с опганизацията,провеждането и участиято на турист.фирма в различни форми на контакт.КОНГРЕСЪТ-регламент-на среща  на делегати  на организации,чиято цел е изследването,изучав,и порвеждането на дискусия по разлияни страни ,на специфичен,но от общ за участниците интерес.КОНФЕРЕНЦИЯ-предполага участие на различни партньори,разглеждат общи проблеми,,-докладчици са най-изтъкнати специалисти.СИМПОЗИУМЪТ-е регламент. сресща м/у специалисти по даден проблем.СЕМИНАРЪТ-група от докладчици,които споделят своето знание и опит.:КРЪГКА МАСА”експерти обменят помежду си знание и опит  с помощта на водещ.РАБОТНА СРЕЩА-регламент.събиране на специаисти,коитопредварително изучав.поставен проблем иинформират писмено,които се интересуват от резултатите.ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ-е регламент.среща м/у представ.на турист. организ. –директно предоставяне на инфо за отминали,протичащи или предстоящи действия на организацията или фирмата.КОКТЕЙЛЪТ-популярна форма на контакт.Опганизират се и РАБОТНИ ЗАКУСКИ,ВЕЧЕРИ,ТЕМАТИЧНИ ЧЕСТВАНИЯ,

ЮБИЛЕИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ.Др.форми на контакт са БОРСИТЕ,ПАНАИРИТЕ, ИЗЛОЖБЕНИТЕ САЛОНИ.Средствата на ПР са многообразни-представл.съвкупността от инфо и матер.продукти ч/з к.се извършва комуникацията

8.2.6ПРАВИЛА при осъществ. на ПР

Всеки план-сценарий съдържа минимумчетири позиции:1.проучване,анализ и дефиниране на темата,които ще бъдат обект на внимание2.описание на програмата и разработв. на бюджет3.изпълнение на програмата според описанието4.съдействие за постигане на набелязаните резултати.

ПЛАН-СЦЕНАРИЙ за организи-не и провеждане на пресконф-я 1.Дефиниране темата –избира се според целите 2.Осигуряване на необх.инфо по темата-доклад,оценки,изследвания3Определяне място и време за провеждане 4.Списък на участниците 5.Изработв.бра зец на покана6.Определяне на екипа,к. ще осигури пресконференц-участв.предст на ръководств.,специалиста на ПР на ф-та,водещ на пресконференц7Опганизация на протичането-зала,реквизити,техника,безалкохол.напитки,транспортни средства. 8.Закриване на пресконф.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG