Home Туризъм Самостоятелни средства на турист.реклама

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Самостоятелни средства на турист.реклама ПДФ Печат Е-мейл

Самостоятелни средства на турист.р.представл.завършен р.продукт.Класическо р.средство в туризма е рекл.проспект.Разработва се в 2 варианта;общ и специален.При спец.проспект се избира ограничително обект на Р.за да се представят диференцирано най пълни данни за обекта.-културноисторич.ценности,панаири,изложби,екскурзии.Специалният проспект може да се разработва на базата на общия просп.;може да допълва,разширява инфо за тур.мястобез да дублира р.обекти в основния просп.2)Брошурата е луксозно издание,преобладава текст,подробна научнообоснована инфо.за т.услуги,скъпо р.средство.3)Бюлетин–инфо.за новости,издава се периодично,фирмено издание.Предлага се по време на изложби и турист.борси.4)Каталог-обемен по съдържание,предоставя подробна ценова инфо,особеност е цветовото оформление.5)Рекл.списания-съчетава луксозното оформлн.на брошурата,характера на инфо на проспекта, и обемността на каталога.6)Р.указатели и справочници-изброяване на всички основни харак-ки на турист.обекти,местонахождение и услугите,к. предлагат.7)Р.вестник-актуализирана рекл.инфо,отразява текущо промените,възможности за изява на самите адресати на р.,както и на персонала.8)Листовка-за оперативна инфо,отпечатва се в големи тиражи,масово обхващане групата на адресатите,рекламно средство за оперативноа инфо..9)Диплянка-изготвя се за специфични тур.услуги и обекти,богат картинен материал и ограничен текст,еднолистно печатно издание,неколкократно сгънато по различен начин.10)Рекл.календари,биват стенни и блокови,разчитат на ежедневния контакт с адресата.11)плакат-призивно картинно изображение и лаконичен текст.Важен е изборът на място за неговото експониране,има мигновено въздействие.12Други самостоятелни печатни ср/ва-ваденки,лепенки,,рекл.пликове,марки,пощ.картички,листове за писма и бланкиЕстетическотооформление и качеството на отпечатването са основните критерии по които адресатите ги приемат.

Несамостоятелни рекл.ср/ва

1.Рекл/обявление—висок коефицент на полезно въздействие,масови тиражи, предлага явна и пряка инфо. фактори,к.определят степените на въздействие са:неговата позизия-левият горен ъгъл на Р.страница,съдържанието,оформлението,времето на излизане на обявлениетопериодичността наповторяемост на р. обявление.Купонът е особен вид р.обявление,използв.се при деректни продажби собща цена,стимулира продажбите.2)Радиорекл.ср/ва-предимство-е широкото разпространение,слабост-въздеиства се единствено ч/з словото.Радиопрогремета-има няколко варианта репортаж,интервю,беседа3)Телевиз.рекл.ср/ва-тв предавания и тв филми..Рекл. обект се показва триизмерно,в реална обстановка,параметри.Р.въздействие-слово,текст,картина, рисунка,образ,музика.Действието е допълн. аргумент за възприемане на р.инфо.Тук спадат р.обявления,интервюта,беседи,репортажи.-висока степен на комуникативност и достоверност.4Др.р.аудиовизуални средства-видеофилми,видеоклипове,видеоспот.-лесно разпространение,недостатък-повишена степен на давност на инфо.5)Особени р. средства-производствената,търговската и фирмената марка,марката на услуги,сувенирните стоки,емблемата и името на турист.предприятие.Най-важно предимство е р. по интернет в реално време.

7.1.Осн.принципи на р. са тези базисни ръководни положения,к. са обособени от нейната същност,особености и функции.За едни специалисти основн.принципи се свеждат до:еднозначност;конвергенциа;своевременност;конгформизъм;персонализацияидентификация убедителност;наличие на контекст оптимално многословие.За други  принип. Са:Избор на начин за комуник-я;определяне на време за въздеиствие; избор на аудитория; на темата;определяне основни теми и задачи.За 3-та група:изборност;правдивост;оригиналност;непрекъснатост;пропагандност.Р.е елемент на маркетинга и според РИЙВС осн.принип е „изключителното предложение за продажба(ИПП-на потреб-я да се правипредложение;да бъде изключително;да подтиква към покупка нови потреб-и.Кън принципа на ИПП РИЙВС отнася;фокусирането на р. внедряването на р.-то съдържание в паметта;въвличането на адресатите;образността;аргументация;пресметнат риск.Р-те специалисти са единни за изборността на р.;правдивостта на предст-е;художествено начало;своевременност на разпростр-еконтинюитет.задължителни принципни постановки:приличие;правдивост; точност  за качества,цена ,доставка,подмяна,връщане на прод-т,гаранция;признаниъ и оценки.Не тр/ва да се злоупотребява с науяни термини за да придаде научен х-р-лоялност;оригиналност;индентифициране на р.отговорност.Правила за р.приети 1973г,в пртивен случай се разходват повече средства за жъзстановъване на своя имидж.

7.2.Метод.изискв-я към турист.реклама

Р.в тур.може да въздейства,ако привлича вниманието,заинтригува отделния индивид,кара го да повярва в потребността на инфо,к.да бъде грижа за разрешаването на на неговия проблем..Спец-те отговарят еднозначно, че не съществува единен критерий за оценка на добрата ефективна Р.

3.Метод.изисквания към печатната р.се свързват с илюстрацията и текста.Р. илюстр-я е самостоятелна инфо за р-я обект.За текста според ЛОЙД РЕЙМОНД са задължителни 8 правила;да бъде ясен;да не демонстрира пошло устроумие;да поддържа интереса на читателя;фразите да бъдат отчетливи,ритмичност;текстът да очарива;да не засяга директно вкуса на адресатите,да демонстрира уважение към читателите.за да се получи желан резултат :1да се изучи обектът на р. текст2.да се появи р-та идея;3.да се опише съдържанието на р.4.да се подберат подходящи думи и фрази5.заглавието има водеща рпля и тръбжа да се забелязва.6.Шрифтът тр/ва да се чете лесно7.преводът на оригиналния р.текст да отговаря на един от пазарите.6 са правилата за текста:Да не се изпозв. жаргонни изрази;монтаж и оформлрние с продължение;да се познават законод. изисв.;превод да се прави от професион.преводачи;преводаяите да са запознати с цчлялата инфо;Набирането и печатането да бъде поверено на специалисти.

7.4.Метод.изисквания кам тв р.

Осн.рекл.елемент-качество,полза,решение на проблем,допълнителната инфо.Прибягва се до нестандартно построяване;Ефект на неочакваната развръзка;да се избягва излишеството,иначе се отколонява вниманието и може да се създаде така наречения „аргумент-вампир”или „образ-вампир”,за това се избягва показването на диктор.3 са метод. изисквания,к. увелич.рекл.въздействие:Да се свързва образ сас звук;Да се включва само гласът на диктора;Да се търси специфичното зрително претворяване на ИПП.Р.в туризма разчита на тв интервю.За постигане на рекл.цел,трябва да се спазват следните условия;В отговорите да се съдържа важна инфо;диалогът да има целева насоченост;форма на обштуване непринудена;темата да излага изработенотоИПП;по-голяма повторяемост на р-тосъобщ-е;Разнообразието на формите е възможно при р-то тв шоу.

7.5.Метод.изисквания към радиореклам.

Предимствата на радиопекл.:широкият обхват на населението;неограничените възможности за повторение; поевтеняването на р,поради честите повторения.Специфични правила при подготовка и излъчване:предаването в ефир се прави по схема;”ефект за присъствие”-стилистично,смислово и емоционално единство;смисловия акцент е в/у адреса-съобщава се в началото и края на р-то  съобщ;да се избягва монотонността;да има призивен характер;тря/ва да има завършен вид на самосто.-но

проиизведение;съобщ-то тр/ва да бъде просто,кратко,достъпно за възприемане;изискване е поддържането на мяра м/у специфичната фрасеология и достъпността до адресата;Могат да се използват афоризми,поговорки, източници на инфо,специалисти;да се познават потребностите на адресатите и специфичн.условия на пазарите.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG