Home Биология Изменчивост

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Изменчивост ПДФ Печат Е-мейл

1.5.Изменчивост

1.5.1.Модификационна изменчивост.

Едно от основните свойст­ва на всичките живи орга­низми е да се изменят не­прекъснато

Едни от новопоявилите се бе­лези се запазват и се предават в потомството. Тази изменчивост се нарича генотипна. Други бе­лези не се унаследяват. Те се предизвикват от конкретни ус­ловия на средата. Чрез тях ор­ганизмите се приспособяват към тези конкретни условия. Тези изменения се наричат мо­дификации (лат. модификацио –изменение), а такава измен­чивост — модификационна.

Редица примери показват, че под влияние на условията на средата в организмите може да се променят някои белези.

Хибридната китайска иглика в зависимост от температурата и влажността на въздуха цъфти с червени или с бели цветове. Ако температурата е до 20 °С, а влажността е нормална или ниска, цветовете са червени Ако температурата е над 30 °С, а влажността е висока, цветове­те са бели. Ако едно растение, отглеждано при висока темпе­ратура и влажност, е образува­ло първите си бели цветове и бъде пренесено при ниска тем­пература и влажност, следва­щите цветове ще бъдат червени. Ако от бели цветове се отглеж­дат семена и от тях се получат нови растения, които се отглеж­дат при ниска температура и влажност, те ще цъфтят с чер­вени цветове и обратно. Други примери на модификационна изменчивост при растенията са размерите на глухарчетата и листата на стрелолиста (фиг 1.26.). Изменения от този тип се наблюдават и при животните.

Хималайските зайци са бели с черни муцуни, уши и опашки. Нор­малната за отглеждането им темпе­ратура е 20—22 °С. Ако зайчета се отглеждат при ниска температура (10 °С), цялата козина ще бъде черна. Ако се отглеждат при по-висока от нормалната температура (30 °С), те ще бъдат изцяло бели.

Установено е, че в генотипа на хибридната китайска иглика има ген, който контролира синтезира­нето на червен пигмент в цветове­те. При по-ниски температури и влажност генът е активен и пигмен­тът се синтезира При високите температури и влажност генът не функционира и цветовете остават бели Подобна е и причината за различното оцветяване при хималайските зайци Опитайте се да обясните сами фиг. 1.27.

Тези факти показват, че в поколенията се предават не самите готови белези, а възможността те да се раз­вият и да се променят в оп­ределени граници. Какъв ще бъде фенотипният белег и с каква сила ще се про­яви, зависи от условията на сре­дата.

Границите, в които може да се променят белезите в за­висимост от условията на средата, се наричат норма на реакция.

Различните белези на орга­низмите се влияят в различна степен от условията на средата. Обикновено количествените бе­лези се изменят в по-широки граници. Такива са млечността, масата, яйценосливостта, висо­чината и т. н. За тях се казва, че имат по-широка норма на реак­ция.

Модификационната изменчивост е обратима.

Обратимостта зависи също от условията на средата. При някои животни (например при хамелеона) оцветяването на тя­лото бързо се променя в зави­симост от багрите на околната среда. При други животни про­мените стават по-бавно. Имен­но благодарение обратимостта на кодификационните изменения в зависимост от границите на нормата на реакция организмите се приспособяват към изме­нящите се условия на средата.

Тъй като модификациите за­сягат по-често количествените белези, това дава възможност и самите модификационни изме­нения да бъдат оценявани коли­чествено.

 

WWW.POCHIVKA.ORG