Home Психология Анализ на образователната система в Пазарджик

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ на образователната система в Пазарджик ПДФ Печат Е-мейл

1. Детски заведения

 

 

Ефективността на образователната система и покритието с  общо образова-телни  заведения  по  села,  както  и  по  съотношението на  населението  по възрастова  група,  подлежащи  на  образование  и  структурата  на  населе-нието  на  образователното  равнище, определя общото състояние на общи-ната.

По  последни  данни  от  проведените  проучвания   в   община   Пазарджик функционират  общо  28 ОДЗ и ЦДГ с обхват 2291 деца. На територията на града има 11 детски заведения на общинска издръжка с 1623 деца в яслени, целодневни и полудневни групи. Мрежата от детски  заведения в кметства-та от общината  функционира  в  следния вид: 1. обединено  детско  заведе-ние  (с  яслени  и  целодневни  групи)  и  16  целодневни  детски градини. В детските градини по селата са обхванати общо 668деца.

В системата на детските  заведения  в общината са заети общо 443 бр. в т.ч. 240 бр. в селата, като  педагогическия  персонал  е  55 бр., а непедагогичес-кия 157 бр. Данните показват, че на територията на град Пазарджик в детс-ките заведения 5,2 деца осигуряват 1 щатна бройка.

 

Таблица № 1

Персонал, зает в детските заведения в община Пазарджик

 

Персонал

Детски заведения-

град

Детски заведения

- села

ПДГ към училищата

ПДГ

Общо

Педагогически

148

35

33

4

240

Непедагогически

146

57

0

0

203

Общо

294

112

33

4

433

 

 

Таблица № 2

 

Брой на детските заведения в общината в 2005 / 2006 г.

 

Вид заведения

Град

Села

Общо

ОДЗ

5

1

6

ЦДГ

6

16

22

ПДГ

19

18

37

 

 

 

 

 

Таблица № 3

 

Брой на децата, обхванати в детските заведения

в общината в 2005/2006 г.

 

Вид заведения

Град

Села

Общо

ОДЗ+ ЦДГ

1623

668

2291

ПДГ

401

242

643

Общо

2024

910

2924

 

 

На територията на общината функционират и 37 полудневни датски градини, в които се обучават и възпитават 643 деца с 37 човека педагогически персонал.

Общият брой на децата, които са обхванати в детските заведени и полудневни групи към училищата в общината е 2924, в т.ч. 564 6- годишни деца.

Изменението на детските градини динамика е свързано с намаление на раждаемостта и миграциите.

 

2. Училища в община Пазарджик.

 

 

Анализът на данните за броя на учебните заведения в общината показва, че значителен брой основни училища са в селата (19), докато средните общообразователни училища – 4 и гимназиите – 3 се намират само в гр. Пазарджик. Това е резултат на намаления брой на учениците в селата и на по-привлекателните училища, разположени в града.

 

 

Таблица № 4

Разпределение на училищата на територията на община

Пазарджик – 2004 г.

 

 

Вид училища

Градове

Села

Общо

Начални училища

5

2

7

Основни училища

9

19

28

Прогимназии

1

1

2

Средни общо образователни училища

 

4

 

0

 

4

Гимназии

14

1

15

Обслужващи звена

2

0

2

Общо

21

22

58

 

 

 

 

 

Таблица № 5Брой ученици в учебните заведения

Град

Села

Общо

10793

3365

14158

В училищата на гр. Пазарджик се обучават 10 190 ученици от подготвителен до ХІІ клас, а в селата 3102. Общият брой на учениците в общината е 13292.

Персоналът, който обслужва училищата в община Пазарджик е достатъчен и с добра подготовка. Значителен е делът на персонала с педагогическо образоване в гр. Пазарджик, който е приблизително 2,8 пъти по-голям от този в селата. Непедагогическият персонал представлява 24,6% от педагогическия за гр. Пазарджик  и  30,5% за селата.

3. Професионално обучение в общообразователните училища

Училищата в общината дават възможност за обучение  на учениците освен по учебен план на общообразователните училища и за профилирано обучение. В СОУ „Г. Брегов” учениците се обучават в профилите „Музика”, „Изобразително изкуство” и „Хореография”. В СОУ „Г. Бенковски” в профили „Природно-математически - информатика” и „Природно-математически-биология”, в СОУ „Д-р П. Берон” – в профилите „Хуманитарен”, „Технологичен – стопански мениджмънт” и „Технологичен – организатор на среден и дребен бизнес”, в Гимназия „Ив. Аксаков” – „Хуманитарен”, в МГ „К. Величков” – Природно-математически – математика и информатика”, „Природно-математически – биология и химия”, „Природно математически науки за земята”, ЕГ „Б. Брехт” – „Чуждоезиков”. Във всички посочени училища интензивно се обучават английски, френски и немски езици. Създадени са възможности за изучаване на руски език, а в ЕГ „Б. Брехт” – испански език.

4. Професионално образование

На територията на гр. Пазарджик професионалното образование се осъществява в 7 професионални гимназии, от тях 6 се финансиран от МОН, а 1 – Професионална гимназия по селско стопанство – от МЗГ. Тези училища подготвят добре обучени специалисти в областта на икономиката, химическата и хранително-вкусовата промишленост, транспорта, машиностроенето, електрониката, енергетиката, в различни отрасли на селското стопанство, леката промишленост и строителството. В професионалните училища също се обучават интензивно учениците след VІІ клас на чужди езици. В трите професионални училища се обучават 670 ученика. В тях учителите са 350 души с висше образование и 189 човека са с непедагогическо образование. В тези училища приблизително 7 ученика формират една щатна бройка.

На територията на общината функционира едно специално училище на пряко финансиране от МОН – Помощно училище – интернат „Иван Вазов”. В него се обучават 216 ученици от първи до осми клас. Те получават професионална подготовка в професиите „Работник в кухня” и „Цветарство”. В училището работят 52 педагози и 22 човека с непедагогическо образование.

Обединеният детски комплекс създава добри възможности за осмисляне на свободното време на децата и учениците. Чрез сформираните към него около 60 групи се дава възможност за удовлетворяване на техните потребности в сферата на науката /математика, информатика и български език и литература/, изкуството /музика, изобразително и танцово изкуство, театър/, приложната дейност, спортни дейности /художествена гимнастика, шах/ и др. С изявите си през годините са известни и извън границите на страната ни Танцов състав “Детство”, Ансамбълът за народна музика, Детския хор “Маестро Г. Атанасов”, Мажоретния състав. В Детския комплекс работят 8 щатни педагози и 2 обслужващи лица.

5. Частно езиково обучение и компютърно обучение

Повишаването на знанията по информатика в средното и висше образоване е свързано с начина на преподаване и наличието на компютърна техника на съвременно равнище. За равнището на образование по компютърна техника може да се съди до възможността учениците да имат достъп до компютърната техника и интернет. За оценяване на равнището на компютърна грамотност може да се съди и по осигуреността на учебните заведения с компютри.

Частните езикови училища и школи ФАРОС, ЕВРОПА, ТИТ, ЛОГОС подготвят специалисти, владеещи английски, немски, испански, френски езици, както и компютърна грамотност. Утвърдено и водещо между тях е частното езиково училище ФАРОС с управление в София, ученици от което след успешно завършване на всички нива могат да се явят за защита на сертификат, издаден от Оксфорт или Кембридж. Годишно такива сертификати получават около 50 възпитаници на училището в Пазарджик.

Сътрудничество между утвърдени европейски центрове и местни училища се изразява в конкретни двустранни програми за повишаване ефективността на учебния процес. Най-значими са създадените връзки между Техникум по селско стопанство и Земеделското училище “Сен Шели Д’ Апшер” – Франция. ЕГ “Б. Брехт” поддържа активни контакти с културните институти от Германия, Франция, Великобритания и Испания, с Център за срещи “Саксония – Анхалт” в Пловдив, с Фондациите “Отворено общество”, “13 века България”, “Св. Св. Кирил и Методий”.

Качествената характеристика на специалистите със средно и висше образование към 1 януари 2005 г. се определя освен с базовата професионална ориентация и подготовка, и с езиковата и компютърна грамотност.

6.Адаптиране на ромското и друго етническо население към образователната систем

Етническата специфика на населението от Община Пазарджик предполага обучението на голяма група деца и ученици от ромски произход. В гр. Пазарджик поради местонахождението си са се обособили две училища, в които се получават основно деца от ромски произход.  Това са НУ „Г.С. Раковски” и Прогимназия „Св. Св. Кирил и Методий”, намиращи се в квартал „Изток”. В по-голямата част от останалите училища в града от няколко години стартира интегрирано обучение на ромските деца: НУ „В. Друмев”, където 51% от обучаващите се деца са от ромски произход, НУ „В. Левски” – 13%, ОУ „Ст.Захариев” - 14%, ОУ „Хр. Смирненски” – 4%, ОУ „Хр. Ботев” – 28%, СОУ „Д. Гачев” – 62%, СОУ „Д-р Петър Берон” – 5%. Във всички училища от селата ромските ученици се обучават интегрирано.

В две детски заведения – ЦДГ „Върбица” и ЦДГ „Зорница” също се обучават и възпитават деца основно от ромската етническа общност. В седмична детска градина „Радост” и във всички детски заведения в селата ромските деца се обучават интегрирано. За поетапното решаване на проблемите на интеграция на ромското население Общинската образователна програма предвижда постепенното насочване на децата от ромски произход към приемни детски заведения и училища.

7. Интегрирано обучение

От 2002 г. в ОУ „Л. Каравелов” в гр. Пазарджик стартира програма за интегрирано обучение на деца със специфични образователни потребности. За материалното обезпечаване на тяхното обучение от 2004 г. започна привеждането на материалната база в съответствие с изискванията за достъпна среда. Общинската програма предвиди за учебната 2004/05 г. това да се осъществява в три детски заведения: ОДЗ „Здравец”, ЦДГ „Дъга” и ЦДГ „В. Терешкова”.

8. Партньорство и сътрудничество с учебни заведения от страни на Европейския съюз.

Сътрудничеството между утвърдени европейски центрове и училища от общината се изразява в конкретни двустранни програми. Те целят повишаване на:

  • ефективността на учебния процес;
  • подобряване на материалните условия в училищата;
  • запознаване и внедряване на добър опит;
  • създаване на условия за удовлетворяване на специфични интереси и потребности на децата и учениците.

Професионалните училища в общината традиционно работят по проекти, финансирани от Програма „ФАР” Изключително ползотворно сътрудничество е създадено между професионалната гимназия по селско стопанство и Земеделско училище „Сен Шели Д. Апшер” – Франция. ЕГ „Б.Брехт” поддържа контакти с културните институти от Германия, Франция, Великобритания и Испания. ПУИ „Ив.Вазов”сътрудничи с Германския червен кръст.

Особено активни контакти поддържа ОУ „К.Величков” с. Паталеница с Обединени Холандски фондации за Централна и Източна Европа, Институт „Отворено образование”.

Общината има контакти с “Фондация за реформа в местното самоуправление”, „Работилница за граждански инициативи”, „Католически служби за помощ” и „Покров Богородичен”.

С финансовата помощ на Фондация „Миню Балкански” МГ „К.Величков” си осигурява не само оборудването на компютърен кабинет на съвременно равнище, а и квалификация на педагогическите кадри. Училището реализира и редица екологични проекти, финансирани от МТСП. Сътрудничество с Фондация „Миню Балкански” има и СОУ :Д-р П.Берон”. С финансовата помощ на „Отворено образование, Световната банка, ФАР, Правителството на Дания в ОУ „Хр. Ботев” е обновена материалната база и са осигурени съвременни дидактически средства и материали, а и бяха създадени условия за интегрирано обучение на децата от ромската етническа общност.

По проблема на интеграцията на ромските ученици успешни проекти реализират и други училища от общината.

През учебната 2004/2005 г. в училищата от община Пазарджик стартира работата по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН. Добри контакти бяха установени и с Програмата на ООН за развитие.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG