Home История Славяни и прабългари(7)

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Славяни и прабългари(7) ПДФ Печат Е-мейл

Славяни и прабългариКратък конспект:

1)Прародина и разселване на славяните

2)Обществено-

икономическо и културно развитие

3)Заселване на славяните на Балканският полуостров

4)Прабългари.Произход,прародина,обществен строй

5)Религиозни вярвания

6)”Велика България” и нейното разпадане(Кубратова България)

7)Разселване на прабългарите

2.8)Създаване и укрепване на българската държава(Аспарух и Тервел)

Разширен план-конспект

Славяните и прабългарите през епохата на Великото преселение на народите(ВПН) ІV-VII век.

Увод: ВПН станало един от водещите фактори за раждането и развитието на европейското средновековие.Голямата и продължителна миграция на народите от Изток и Запад коренно променила Предна Азия и Европа в демографско,социално,политическо,икономическо и културно естество.Два от етносите,които участвали във ВПН били славяни и прабългари.Част от тях през 681 година създали и изградили една от първите „варварски” държави в пределите на Източната Римска империя-Византия,наречена Славяно-Българска държава.

Създаването на българската държава е естествен резултат от сложните исторически демографски,икономически и културни процеси в евразийските пространства през ІV-VII век.По волята на историческия случай на Балканският полуостров си дали среща и заживяли заедно прабългарите-номади и славяните-земеделци.Интеграцията между тях се извършвала върху земи,където векове по-рано са се зародили и процъфтели тракийската,елинската и римска цивилизация,в своя естествен ход.Синтезът между заварените традиции и варварската енергия на влияние породил българската култура,която бързо заема своето място в Европа.

Понятието „варвари”-е онова обобщаващо за моментът на непознаване на „другия”

Създаването и укрепването на Българската държава за периода от края на VII-VIII век има значителни последици за историческото развитие на целият европейски югоизток през ранното Средновековие.Нейното образуване е част от общия процес на поява и утвърждаване на средновековните европейски държави.Важна роля в този процес играе Византия,която унаследява римската държавна традиция и се превръща в модел,който варварските народи,след заселването си в териториите на някогашната Велика Римска империя,започват постепенно да възприемат и да усвояват при изграждането на своите държави.

Изложение:

І Териториален обхват на източната Римска империя-Византия ,със столица Константинопол.

1. Етнически състав на населението в балканските й провинции

2. Политическо и икономическо състояние IV-V век

3. Начало на варварски нападения

4. Основни сблъсъци с Готи,Хуни,Авари,Българи и Славяни

5. Политика на Константинопол за възпиране на нашествията

ІІ Славяните

1. Произход и прародина

2. Територия,местоживеене,обособяване на етноса

3. Разселване-причини,отношения с други варвари и оформяне на три основни клона

--Западен-Венеди(Венети)

--Източен-Анти

--Южен-Славини

4. Бит и поминък

5. Религия(политеизъм)

6. Социална и политическа организация;функции на родовите старейшини;княза и общото събрание(Вече);военна организация

7. Войни с Византия в края на VI-VII век

8. Последствие от славянското отсядане в балканските владения на Византия

--коренна етническа промяна

--утвърждаване на славяните като доминиращ фактор

--асимилация на местното население

--промени в земеделие и занаятчийско производство

--ликвидиране на последните остатъци от робовладението на балканите

ІІІ Български етнос

1. Произход и прародина,територии,мнения относно името „прабългари’

2. Отношения с други варвари през ВПН

3. Разселване на прабългарите

4. Бит и поминък-„номадизъм”,като белег,жилища,селища,градове,занаят и търговия

5. религия-„монотеистична”

6. социална и политическа организация-родът,племето,мястото на хана,родова аристокрация,шаманско съсловие в управление на племето и военна организация

7. Ранна политическа история на прабългарите-Кубратова българия,столица,теритирия.Договори с Византия и хазарския хаганат.Предвижване на Аспарух към Балканите и разселване в Онгъла(устието на р.дунав,дн. Южна Безарабия)

(2) IV Създаване на Българската държава

1. Нападения на българите срещу Византия

2. Мирният договор с Византия от 681 година

3. Дискусионни въпроси около създаването на Българската държава-причини,отношения,относителната тежест между прабългари и славяни в управлението

4. Укрепване на държавата при хан Аспарух

5. Управление на хан Тервел

6. Дестабилизация във Византия и последици за България(705 година)

--удостояване на хан Тервел с титлата „хесар”

--издигане престижа на държавата и потвърждаване суверинитетът й,приобщаване на областта Загоре

7. Отношения на хан Тервел с византийските императори,владетели до 716 година

Заключение:

В следствие на ВПН в Европа се създават редица варваски държави.За разлика от повечето от тях,българската остава трайна във времето си-дело на славяни и прабългари.Този факт до голяма степен бил предопределен от далновидната политика на първите ни владетели хановете-Аспарух и Тервел.Успоредно със създаването и началното развитие на държавата,започнал и продължителният процес по формирането на българската народност.Създаването и утвърждаването на такава политическа организация,бил началния момент,без който не било могло да се осъществи раждането и формирането на българския етно-културен тип.Корените на българската държавност се крият в многовековния исторически път на славяни и прабългари до трайното им установявяне на Балканския полуостров.

354г първо споменаване на прабългари от анонимен римски хронограф

V в – овладяване на райони от славините на юг от Карпатите,Балатонското езеро до устието на река Дунав

493г;499г;502г – опустошителни набези на прабългарите във византийски земи

549г,552г – първи усядания на славяни на юг от река Дунав

631г;632г - първи писменни сведения за така наречената „Велика България”на чело с хан Кубрат

VІІв – масова славянска колонизация на Балканския полуостров

650г;660г(663г) – смъртта на хан Кубрат,териториално разпокъсване на Велика Кубратова България

680г;681г – война на българите с Византия

680г-700г-управление на хан Аспарух

700г-718г – управление на хан Тервел

705г-708г – разширение на България на юг от Стара планина,войни с Византия и получаване на областта Загоре

711г;712г;716г;718г – взаимоотношения с Византия, войни и договори

Писменни извори

1. Именик на българските ханове

2. „Кратка история” от патриарх Никифор

3. „Хроника” на Теофан изповедник

4. Изказване и споменаване на прабългарите от Константин Апамейски на шести вселенски събор

5. Български апокрифен летопис от края на XІв.

6. Пръстен-печат на хан Кубрат.

7. Пръстен-печат на „кесара” Тервел

8. Добавки към Манасиевата хроника на български

За това историческо време (ВПН) сведения черпим от византийските хронисти,някои римски автори,свидетели на процесите(Плиний Стари,Тацит,Птолемей),но и много българи учени- историци се занимават в научната област с тези въпроси.Това са –В.Златарски,В.Гюзелев,Г.Бакалов,П.Ангелов,П.Петров,Д.Ангелов,В.Бещевлиев,Й.Андреев,В.Венадиков.Те проучват зараждането на българската народност,формиране на държавни институции,военно и административно устройство,българските ханове и царе и техния принос за издигане ролята на България,като част от Балканите и Европа.

Кои са славяните?-те принадлежат към голямото семейство на индоевропейските народи,чиято общност започнала да се разпада към края на ІV хил.пр.Хр.Към началото на Іхил.пр.Хр. започнали самостоятелното си съществуване протославяните или наречени още балтославяни.Територийте им се определят по различен начин от учените тъй като те не са даденост,а земи които непрекъснато се променят.Условно приемаме за родина на славяните земите заключени между реките Висла и Одер,на север до Балтийско море,а на изток и североизток до река Днепър и Буг.Сведенията за славяните са твърде неясни,защото самият начин на живот ги обвъзва със земеделие в най-приметивните им форми.За начинът им на живот е характерно земеделието,което не дава богатството на археологоческата наука.По-обстойни сведения дават римските автори Плиний Стари,Тацит,които единодушно споменават името Венети или Венеди за първообраз на славяните.Познати са 3 големми племенни групи в историографията-Венеди,Анти и Славини.В своята „естествена” история Плиний Стари отбелязва,Венедите обитават земите на изток от германците в близост до река Висла.Към Vв се отбелязва,че другата група –славините се оказват в най-голяма близост до Византийската империя и опасен техен съсед.През средата и втората половина на Vв славините упорито започнали да пронинкват в бившите римски провинции-Панония и Дакия.През втората половина на Vв за първи път се среща етнонимът „славинини”,в съчинението „Диалози” на византийския писател Псевдокесарий.Основните черти в бита,поминака и обществения живот у славяните се долавят от сведения на латински и византийски автори от началото на ІІ-VІІ.Особенно важни са известията на Йорданес Прокопийкесарийски и Псевдокесарий.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG