Home Туризъм Маркетинг и маркетингови проучвания в туризма-същност и структура

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Маркетинг и маркетингови проучвания в туризма-същност и структура ПДФ Печат Е-мейл

Маркетинг и маркетингови проучвания  в туризма-същност и структура

Маркетинговото проучване е системно и обективно изследване и анализ на информация, отнасяща се до разкриване и решаване на всеки проблем в областта на маркетинга.

Маркетинговото проучване е част от управленската структура на съвременния маркетинг. Неговата основна цел се заключва в информационното осигуряване на цялостната дейност на предприятието – стратегическа и оперативна.

Основното предназначение на маркетинговите проучвания в процеса на осъществяването на бизнесдейността на дадено предприятие е свеждането до минимум на риска, съпътстващ неговата дейност на различните пазари. Това практически се постига чрез събраната и обработена информация за състоянието на процесите на отделните пазари.

Етапи на процеса на проучване:

  1. Формулиране на проблема чрез анализиране на симптомите.
  2. Определяне на структурата на проучването (избор на хипотеза, поставяне на ограничения, тип на данните, метод на събиране на данните).
  3. Събиране на данните.
  • §наблюдение – обективни и точни резултати, разход на време
  • §анкети – събиране на информация използвайки въпросници. Най-масово използвания метод. 40% от американците са участвали в проучвания през последната година. Недостатъци – някой от анкетираните не дават реално мнение. Внимателно се избират въпросите, като се стремим да направим проучването кратко. (12 мин.)

- по пощата – скъпо е, отнема време
- телефонни – не можем да демонстрираме продукта по телефона, не покрива хора, които нямат телефон.
- на мястото на продажба – изкривяват резултатите като цяло, защото се интервюират само избрани клиенти.
- фокус групи – малки групи от хора 8-12 човека, на които се задават отворени въпроси в продължение на 1-2 часа.
- по домовете – най-малко използвани.

  1. Анализиране и интерпретиране на данните – обработка на формулярите (кодиране на отговорите, табулация - преброяване), статистически анализи, оценка на резултатите – дали изглеждат достоверни. Ако не – проверяват се предположенията и се модифицира структурата на проучването.
  2. Подготвяне на доклад от проучването – обобщение на резултатите.

Процесът на проучване се подпомага и организира с помощта на маркетингови информационни системи, системи подпомагащи взимането на решения, географски информационни системи и др.

Същност на маркетинга:

-          наука за пазара (най-общо)

-          предвиждане, управление и удовлетворяване на търсенето чрез процеси на размяна.

  1. Основната роля и задача на маркетинга – първо да изследва и опознае потребителските нужди и предпочитания, а след това да разработва подходящи маркетингови инструменти за тяхното удовлетворяване в най-висока степен.
  2. Общо и разлика м/у икономика, маркетинг, мениджмънт:

-          Икономика: наука за желанието на обществото да използва ограничените ресурси за създаване на максимално количество блага;

-          Маркетинг: наука за пазара, чиято основна роля и задача е да предотврати конфликтите производство - пазар, като предложи на пазара търсени продукти.

-

Същност и роля на маркенитговото проучване

Съставяне на план за набиране на информация със цел отговор на основните маркетинговите въпроси: на кго да се продава, какво е потребителското търсене,каква е конкуренцията, как се оценява обслужването при туристическата услуга. То е основа на пласментната политика и дава основна информация за пазарните сдружения.

Видове маркетингови проучвания

Според целите на информационното осигуряване и вида на получаваната информация целите биват количествени и качествети.Количествените маркетингови проучвания се отнасят за определен обем и разпределение за ограничен период от време, докато качествени маркетингови проучвания: установяват се нагласите и очакванията на потенциалните туристи, мотивите за туристическо поведение, анализират се реакциите на туристите и начините за въздействие върху тях; включват се анализи на каталози, брошури, плакати и информационни материали на съответната фирма. Чрез туристически маркетингови проучвания се проучва се туристическата маркетингова среда. Която включва политическата среда;икономическа среда(развита банкова система, доходи, безработица, инфлация) и технологии(условия за развитие на туризма, интернет и компютърни условия). Осъществява се анализ на позицията(Каква позизия има фирмата на пазара?), дефиниране на конкурентноспособността на туристическия пазар;проучване на конкуренцията; анализиране на туристическата фирма: навлизане на пазара, внездряване, утвърждаване на туристическия продукт, структура и поведение на туристите, фирмени данни( активи,средства, капитал, рентабилността на фирмата), анализ на финансовото състояние и други, като главен покозател тук е печалбата.

Методи на маркетинговото проучване

Източниците за информационното осигуряване биват първични и вторични. Първичния метод набира информацията от първичен източник във връзка със конкретен проблем. За набирането на първичната информация специалистите в областта на маркетинга използват редица методи – екперимент, пробна продажба, допитване и др., всеки от които има своите предимства и недостатъци. Предимствата на първичната информация са: съотвествие на проблема, тъй като се набира съобразно с конкретните цели; данните са възможно най-нови; използваните методи са известни и прилагането им подлежи на контрол от фирмата; изпълнителят е известен; данните може да бъдат запазени като фирмени тайна. Недостатъците на първичния метод се изразяват се в набирането на информация; изисква много време и струва много скъпо. Към вторичната информация спадат всички данни, които са вече набрани и обработени с някаква цел и съществуват съхранени материални носители. Набирането и обработването на тази информация не е планирано за целите на текущото изследване, но може да бъде използвана за него. Обикновено маркетинговите проучвания започват именно с набирането на вторична информация. Вторичната информация може да се разглежда като вътрешна и външна. Вътрешна е информацията, набрана от данните на самата огранизация, а външна е информацията, публикувана по различни поводи и различни цели. Основна вътрешна вторична информация се набира в търговските, производствените, плановите и счетоводните отдели и е свързана с осъществяваните продажби на туристически продукт, направените резервации, доставките на различни стоки, наличните стокови запаси, ценови равнища и др. Източници на външна туристическа информация са икономически вестници и списания, даващи представа за стопанската конюнкура, динамиката на различните стокови пазари, официални издания на правителствени и на неправителствени огранизации в сферата на международния туризъм, като важни данни могат да се намерят във специализирани вестници, списания и справочници.

Предимствата на вторичния метод се изразяват в: използването на информацията е бързо и евтино; поради разнобразните източници, информацията е с голям обем; източниците могат да съдържат информация, която фирмата не може да получи сама; има възмажност за съпоставяне и засичане на информацията; помага да се уточни нуждата от набиране на първична информация. Недостатъците от своя страна се изразяват в: неизвестния метод за събиране на информацията, която може да бъде подвеждаща, тъй като е събирана с друга цел; да не се отнася към проблема; може да е остаряла и да не е актуална, а също така данните могат да бъдат непълни.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG