Home Туризъм Туристически продукт

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Туристически продукт ПДФ Печат Е-мейл

I. Туристически продукт

♥ Същност, съдържание и определение на ,,туристически продукт”:

Туристическия продукт според Закона за туризма е съвкупността от туристически услуги, предлагани и/или предоставяни в един или няколко туристически обекта.

В същото време в научната литература е възприето по-широко схващане за този термин. Най-общо туристическият продукт представлява съвкупност от стоки и услуги, които от една страна, са резултат от производствената дейност на туристически и други предприятия, но от друга – и от различни блага, които не са плод на човешкия труд и са привидно безплатни – слънце, вода, красиви пейзажи, културни и исторически забележителности, които също имат значение при определяне на крайната цена на продукта. Същевременно той не трябва да се схваща като механичен сбор от неговите съставки.

Туристическия продукт е сложна система от веществени и нематериални блага от платени и безплатни ползи , при него съществуват две фази на производство . Това са подготовка на туристически продукт (създаване на материална база , подготовка на кадри , разполагане на продукта във времето и пространството преди да бъдат обслужени туристите) и производство и потребление на туристическия продукт под формата на обслужване . Туристическите услуги има следните три характеристики :

1) производството и потреблението съвпадат във времето и пространството ;

2) обекта на туристическата услуга е потребителя , госта , клиента ;

3) от важно значение е своевременното предоставяне в определен момент на услугите

Няма определено определение за туристически продукт , някои го характеризират чрез трите основни услуги : подслон , хранене и транспорт .

Много разпростанено е мнението , че туристическия продукт се състои от три елемента :

● туристически атракции – те са два вида :

- местни атракции – те са три вида / природоклиматични дадености ; дадености свързани с бит и обичаи и останки от древни култури ; инфраструктурни дадености (архитектура и други) /.

- атрактивни събития – специално организирани прояви , с цел увеличаване на туристите (панаири , изложби , конгреси , състезания , фестивали и други)

● престойна структура – достъпни условия на дестинация или мястото където е съсредоточена туристическата атракция (места за настаняване , хранене , обслужване) , тези фактори не предизвикват туристо- поток , но той не е възможен без нея ;

● достъпност – всички услуги по придвижване на туристи (международен транспорт , визи и други)

Има и атомарна концепция за същността на туристическия продукт . Той се разглежда като структура от атомен тип (ядро и гравитиращи елементи) . Ядрото на туристическия продукт са различните дадености , около него гравитират следните елементи :

1) услуги по подслон и прехранване ;

2) услуги по транспорта ;

3) услуги по осигуряване целевите функции на туриста (възможно по – пълно да се възползва от атракциите)

4) услуги от комунално – битов характер – хигиена , външен вид и други ;

5) предмети за спомен (сувенири)

а) Характеристики на туристическия продукт:

Някой от характерните особености на туристическия продукт са → туристическия продукт е разнороден, комплексен, уникален, непостоянен.

1. Нематериалност /неосезаемост– за туристическия продукт се създават материални услуги , но същността му е , че той е услуга , качествено зависи от два елемента : материална база и професионално квалифицирано обслужване . Потребителят не придобива собственост над някакъв материален продукт /например дреха, мебел, книга/. Потенциалните потребители на туристическия продукт не могат да го докоснат или да го изпробват преди покупката. Те трябва да разчитат преди всичко на описания на продукта и да бъдат убедени от турисическия агент в ползите от закупването му.

2. Краткотрайност – съществува когато има обслужване на туристи , празните стаи в хотелите и местата в ресторантите не са туристически продукт , трябва да има производство и потребление едновременно . Основен проблем на туристическия продукт е осигуряване на заетост . Туристическия продукт няма свой собствен живот, той не може да се складира и използва по-късно. Празната стая в хотела или липсата на клиенти в ресторанта означават загуба от нереализирана дейност. Затова усилията в туризма са насочени към планиране и организиране на дейността по такъв начин, че да няма пропуснати ползи или те да са допустимо по-малки.

3. Неподвижност – туристите идва при туристическия продукт , трябва да се прави всичко възмможно туристите да не срещат препятствия по пътя към туристическия продукт .

4. Непостоянство – дори да се създаде добра материална база , условието да се използва една и съща материална база и туристически продукт зависи от много фактори : времето , туристическата група и външната среда . Следователно се вземат решения в нестандартни ситуации , а това означава такава подготовка на персонала , за да има готовност да реагира по най – добрия начин на нестандартните ситуации . Ето защо силните в туризма залагат на подбора и подготовката на персонала .

5. Неделимост/неразделност – означава невъзможността да се разкъса връзката между услугата и този, който я извършва и този, който я потребява. Производството на услугата винаги съвпада с нейното потребление и затова на едно и също място винаги присъстват както производителят на услугата, така и нейният купувач /потребител/. Това ограничава съществено броя на тези, които могат да получат услугата, а същевременно поставя високи изисквания спрямо професионалните умения на заетите в туристическото обслужване

6. Неадекватност/многообразност – за разлика от материалните продукти, няма две еднакви услуги, независимо от това, че изпълнителят е един и същ. От друга страна, услугите, съставляващи туристическия продукт, се предоставят от различни индивиди. Тъй като услугите трудно се поддават на стандартизация, контролът върху качеството им е доста труден. Има и такива елементи на продукта, които не могат да бъдат контролирани /например, лоши климатични условия/.

7. Неравномерност във времето – Търсенето за голяма част от услугите е разпределено неравномерно във времето. Сезонноста се обуславя както от климатични, така и от социални причини. Подобряването на баланса между натовареното и ненатовареното време е една от най-трудните маркетингови задачи.

Понятието туристически продукт е сравнително ново за теорията на туризма. Първоначално то се използва за обозначаване на какъвто и да е продукт създаден от многообразието от дейности, които се отнасят към туристическия отрасъл. Процеса на утвърждаване на това понятие е вследствие от промените в отрасъла и развитието на туризма през последните десетилетия. Нараства ролята и значението на туризма за българската икономика, нараства конкуренцията между стопанските субекти, участващи в създаването на туристическия продукт.

Закона за туризма дефинира туристическия продукт като съвкупност от туристически услуги предлагани и или предоставени във един или няколко туристически обекта.

Туристическият продукт е абстрактно понятие, събирателно понятие, но което реално представлява предмета на туристическия бизнес.Туристическия продукт е комплекс от стоки и услуги ,материални и нематериални блага, които се предлагат на туристите.Появата  и развитието на това понятие е вследствие на качествените изменения в развитието на туризма,а именно: разширяване на обхвата на това понятие; издигане ролята на туризма в социално-икономическото развитие; усложняване на пазарните отношения и механизми; изострянето на конкурентната борба на туристическия пазар. Представата за туристическия продукт се свързва и с възможностите за задоволяване на конкретна потребност за туристическо предлагане срещу обща (паушална) цена.

За разлика от много други продукти, при туристическия продукт е възможно много от съставките му да не а резултат от жив или обществен труд. Това са свободните или общодостъпните блага. В много продукти същите имат преобладаващо място. По това правило те не се включват пряко в неговата себестатност, но определят потребителните му свойства.

Специфичната структура на туристическия продукт показва различно влияние върху отделните фази на възпроизводство. Преобладаващият дял на услуги във туристическия продукт дава основание процеса на възпроизводство да се нарича – туристическо обслужване.

Процеса на възпроизводство включва следните дейности :

- дейности за превръщането на потенциални туристи в реални /тези дейности ги извършват туроператорите → предлага туристически услуги на едро   и турагентите предлага туристически услуги на дребно /.

- дейности по поддържане на туристически ресурси и осигуряване на условие за обслужване на туристите /тези дейности са извършвани от административно обслужване/

- дейности по предлагане на основни туристически услуги, те могат да бъдат обособени във самостоятелни стопански единици със изградена организационна и управленска структура.

- дейности по организация на потреблението

Закона за туризма дефинира туристическия продукт като съвкупност от туристически услуги предлагани и или предоставени във един или няколко туристически обекта.

Туристическият продукт е абстрактно понятие, събирателно понятие, но което реално представлява предмета на туристическия бизнес.Туристическия продукт е комплекс от стоки и услуги ,материални и нематериални блага, които се предлагат на туристите.Появата  и развитието на това понятие е вследствие на качествените изменения в развитието на туризма,а именно: разширяване на обхвата на това понятие; издигане ролята на туризма в социално-икономическото развитие; усложняване на пазарните отношения и механизми; изострянето на конкурентната борба на туристическия пазар. Представата за туристическия продукт се свързва и с възможностите за задоволяване на конкретна потребност за туристическо предлагане срещу обща (паушална) цена.

Съдържание на туристическият продукт:

а) услуги – имат преобладаващ дял в туристическия продукт. Могат да се разделят на основни и допълнителни услуги. Основни услуги съставляват ядрото на всяко пътуване.

Основните услуги са: транспорт, настаняване и хранене, но те не са цел на туристическото пътуване.

Допълнителните услуги задоволяват целта на туристическите пътувания. Разнообразието им зависи от индивидуалните потребности, от финансовите възможности, но и от инициативността на туристическото предлагане.

Видове допълните услуги:

-допълнителни услуги задоволяващи целта на пътуването – посещение на културни забележителности /културен туризъм/; спортни прояви /спортен туризъм/; лечебни и др.

-услуги улесняващи пътуването – резервации на листа; информация; придружители и др.

-услуги улесняващи пребиваването – рум сервиз; пране; гладене; гледане на деца; сейф; телевизор; интернет и др.

-услуги разнообразяващи престоя на туристите – анимация и др.

б) Стоки – Те имат ограничено приложение в продукта:

-сувенири

-стоки свързани с основния мотив на потребление

♥ Фактори за създаване на туристическия продукт:

За формирането на туристическия продукт влияят много фактори по-важи от които са:

-                      природни и антропогенни ресурси

-                      материално – техническа база

-                      човешки ресурси

-                      туристическа политика на държавата

-                      социално  - икономическо и демографско състояние на страната

♥ Основни и допълнителни услуги:

Туристическият продукт съдържа два основни компонента : на туристически услуги и туристически стоки.

Туристически услуги са преобладаваща част в структурата на туристическия продукт и определят характерните особености на този продукт. За туристическите услуги, като основен елемент в структурата на туристическия продукт има различни мнения за същността и значението им. Някой автори се обединяват и приемат, че като основни туристически услуги са приемат → транспорт, подслон и хранене. Най – често тези услуги се предлагат в пакет на обща цена.

Туристическите услуги биват → основни туристически услуги и допълнителни туристически услуги:

- Основни туристически услуги - са предоставянето на нощувка и хранене, както и на транспортни услуги. Нормативната уредба която регламентира дейността във туризма определя като основни услуги – подслон, хранене и транспортни услуги при спазване на действащото законодателство във съответните области. Посредством основните туристически услуги се задоволяват вторичните потребности, които не са основна цел на туристическото пътуване /сън, храна, сигурност/, но те в8инаги имат първостепенно значение за туристите и туристическата индустрия /чрез тях се осъществява основният икономически ефект от туризма/.

- Допълнителните туристически услуги - са всички останали услуги, свързани с пътувания, спортно-анимационни, балнеолечебни и други медицински услуги, конгресни и делови прояви, ползване на въжени линии, отдаване под наем на плажни съоръжения, екипировка и превозни средства, школи и клубове по езда, сърф, яхтинг, ски-училища, училища за водни спортове и други услуги, способстващи развитието на туризма

Друга група автори разглеждат допълнителните туристически услуги, като ги класифицират по различни признаци → допълнителни услуги, свързани със активиране на почивката, допълнителни услуги улесняващи пребиваването, допълнителни услуги подобряващи комфорта, допълнителни услуги, допълнителни услуги задоволяващи хоби на туристите.

Туристически стоки могат да бъдат → стоки от други отрасли в икономиката, стоки като интелектуален продукт, стоки произведени в туристически дейности.

♥ Видове туристически продукт:

1. Според основния и преобладаващ мотив за потребление:

-рекреативен туристически продукт, лечебен туристически продукт, делови туристически продукт, културно-познавателен туристически продукт, религиозен туристически продукт, спортен туристически продукт, специализиран туристически продукт /задоволява потребностите на определени целеви групи на търсенето за практикуване на хоби, силни усещания, развлечения, кулинарни наслади, сватбени пътешествия и т.н. Характерни за този продукт са – нетрадиционно, индивидуално и персонифицирано потребление/.

2. Според производствената насоченост на туристическото предприятие различаваме : хотелиерски туристически продукт, транспортен туристически продукт, ресторантьорски туристически продукт, туристически продукт на предприятие на свободното време, туристически продукт на туристическа агенция, туристически продукт на туроператор.

3. Според степента на комплексност различаваме първичен туристически продукт – може самостоятелно да се предлага на пазара. Първичният характер се движи на относителната независимост от други производители

-комплексен туристически продукт- Резултат от обединяване на няколко първични продукти, което е във възможностите на туроператорите. Известен е още като продукт микс /mix/, също така ол инклузив /all inclusive/ и израз на най-висока степен на взаимна допълнимост на елементите на едно туристическо пътуване.

а) В зависимост от характера на основния или преобладаващия потребителски мотив: рекреативен, лечебно-профилактичен, служебно-делови, научен (културно-познавателен), специализиран.

б) В зависимост от средата , в която се комплектова и употребява: хотелиерски, ресторантьорски, транспортен, комбиниран.

в) В зависимост от социологическите характеристики на търсенето:

- по възрастов признак и семейно положение: детски, семеен, младежки, за възрастни.;

- по социално положение и платежоспособност: масов, луксозен.

г) В зависимост от територията на “производството” и потребление: местен, районен, национален, наднационален.

д) В зависимост от периода на предлагане и потребление: сезонен, извън сезонен, целогодишен.

е) Според продължителността на престоя и съотношението между пътуването и пребиваването: стационарен, дълготраен или краткотраен,динамичен.

Форми на туристическия продукт:

Туристическият продукт се проявява в две форми:

1. Класическа форма, която е свързана с организирано пътуване с обща цена.Типичен създател на този туристически продукт е туроператора.Тази форма обхваща пълния цикъл на създаване , реализация и потребление и удовлетворява комплексна туристическа потребност.

2. Индивидуална форма (приравнена), където потребителят чрез свободен избор определя с какво да пътува, къде да отиде, как да организира времето си.Така се получава индивидуален туристически продукт.

Туристическият продукт притежава следните белези: териториална особеност (комплекс, страна, място); времева ограниченост (периодична потребност);  водещ мотив на потребление; начин на настаняване и пребиваване (хотел, къмпинг, тур. селище ); начин на хранене (ресторант, пълен пансион, полупансион); насоченост към пазарен сегмент.

Всички тези характеристики са в основата на провеждането на конкретна инвестиционна , маркетингова, ценообразуваща политика

♥ Качество на туристическия продукт, критерии и проблеми:

По методика на световната организация по туризъм се оценява качеството на националния туристически продукт . Оценката се прави като 10 дейности на туризма се оценяват по отделни елементи формиращи качеството им . Дейностите в туризма са следните :

1) хотелиерство ;

2) хранене ;

3) специален автотранспорт ;

4) търговия ;

5) развлечение ;

6) обслужване на деца ;

7) медицина и балнеология ;

8) спорт на планина ;

9) спорт на море ;

10) плаж и плажни съоръжения

Тези дейности са целия пакет от основни и допълнителни услуги на националния туристически продукт . Оценката на националния туристически продукт се прави като се сравнява с тези на Швейцария , Австрия , Испания и Италия . Те са еталон , които е 10 точки . Оценката се прави в четири зони на качество :

1 зона – ниско качество – от 1 до 4 точки ;

2 зона – средно качество – от 4 до 7 точки ;

3 зона – добро качество – от 7 до 9 точки ;

4 зона – отлично качество – над 9 точки ;

Средната оценка на българския туристически продукт е на границата между средното и доброто качество , но има дейности от посочените с много добри показатели като : медицина и балнеология , специализиран автотранспорт и спорт на планина . За съжаление има ниски оценки за хранене , търговия , обслужване на деца и други .

В хотелиерството качеството се оценява със следните показатели :

1) функционалност и комфорт на хотелските фоайета ;

2) функционалност и комфорт на хотелските стаи ;

3) функционалност и комфорт на санитарните възли в хотелските стаите ;

4) постоянно осигуряване на топла вода ;

5) санитарно – хигиенно състояние на хотела ;

6) състояние и поддържане на техническите устройства и инсталации ;

7) професионална и езикова квалификация на персонала ;

8) вежливост , приветливост и отзивчивост на персонала ;

9) организация на обслужването при посрещане и изпращане (внимание) на туристи – това е началото и края на технологичния процес на обслужване в хотелите ;

10) допълнителни услуги , номенклатура и акуратност на изпълнение ;

11) развлечения и анимация в хотела ;

12) условия за приятно пребиване на туристи при лошо време

Високите оценки са за постоянно осигуряване на топла вода , санитарно – хигиенно състояние на хотела , професионална и езикова квалификация на персонала , вежливост , приветливост и отзивчивост на персонала и организация на обслужването при посрещане и изпращане (внимание) на туристи . Ниски са оценките за функционалност и комфорт на санитарните възли в хотелските стаите , допълнителни услуги , номенклатура и акуратност на изпълнение , развлечения и анимация в хотела и условия за приятно пребиване на туристи при лошо време . При развлеченията и анимацията в хотела оценката е почти 0 . Основен проблем на хотелиерството е мениджмънта .

В ресторантьорството оценките на качествто се формират от 10 елемента :

1) богатсво на реализирания асортимент в ресторантите за хранене ;

2) наличие на специални заведения (чайни , винарни , бирарии и други) ;

3) предлагане на национална кухня ;

4) разнообразие на форми на обслужване на обяд и вечеря ;

5) възможност за предлагане на закуски в хотелските барчета ;

6) възможност за хранене на плажа и пистите ;

7) професионална и езикова квалификация на персонала ;

8) любезност , приветливост и отзивчивост на персонала ;

9) коректност на издаване на сметките ;

10) комфорт и уют в заведенията за хранене ;

Най – добри оценки са за възможността за предлагане на закуски в хотелските барчета и възможността за хранене на плажа и пистите . Всички други показатели са с ниски оценки .

Основни услуги в туризма са подслона , храненето и транспорта .Тези услуги сами по себе си са недостатъчни за окомплектоване на туристическия продукт . В развитите страни в хотелите с висока категория (3 , 4 и 5 звезди) около 30 % от приходите са от допълнителни услуги . Те са 10 групи :

1) услуги , свързани със създаване на уют и удобство в хотелските стаи ;

2) услуги за по – добри условия на бит (пране , гладене , коли под наем , рум сървис и други) ;

3) услуги за задоволяване на културни потребности ;

4) покупки на билети ;

5) спорт ;

6) медицински услуги ;

7) съобщителни и комуникационни услуги (интернет и други) ;

8) хобита ;

9) сувенирни стоки и услуги ;

10) анимационни услуги (анимацията е дейност , насърчаваща туристите към активно и разнообразно използване на свободното време , чрез участие в специално организирани програми от специалист аниматор) .

♥ Роля на стандартите в туризма:

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG