Home Туризъм МОДАТА В ТУРИЗМА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
МОДАТА В ТУРИЗМА ПДФ Печат Е-мейл

МОДАТА В ТУРИЗМА

Модата в туризма може да бъде интерпретирана по много начини. В най-общоприетия смисъл на думата като стил на облеклото откриваме значението й за униформите на обслужващия персонал, осъществяващ реализацията на туристическия продукт. Модата намира приложение и в поведението на туристите. Така например те посещават дадена дестинация поради желанието си да подражават на дадено модно течение. Или предприемат пътуване с цел посещение на модно събитие. Откриваме значението на модата и при т.нар. шопинг туризъм, при който пътуванията се предприемат с цел закупуване на стоки, които се намират само в определен географски регион или в дадена част от света те са с по-евтини цени. Модата намира приложение и в обзавеждането и оборудването на туристическите обекти. В този смисъл тя се преплита и тясно взаимодейства с дизайна, като формира определени тенденции в оформлението на обектите през определени периоди.

Досега разяснихме същността и съдържанието на дизайна в туризма, като в зависимост от контекста беше обърнато внимание и на отделните модни тенденции в обзавеждането и оборудването на туристическите обекти. Що се отнася до поведението на туристите, повлияно от едно или друго модно течение, то има отношение към социалната психология и поведенческите науки, затова няма да бъде обект на изследване в последващото изложение. В настоящата глава ще разглеждаме модата в най-общоприетия й смисъл, като стил на облеклото, като ще акцентираме върху значението й за туризма от гледна точка на тази интерпретация на явлението.

Терминологични уточнения

Дизайнерите не са като архитектите, те не са постигнали значението на рекламата и тяхната работа се оценява от фирмите в повечето случаи много трудно - както като потенциал за иновация, така и финансово. Дизайнерските услуги свободно се договарят и затова творческите идеи и проекти на дизайнерите често остават неизползвани. По този начин се пропуска възможността за развитие на решаващите предимства на туристическите обекти в борбата с конкуренцията. А именно в иновациите се намира дългосрочният успех на компанията. Това не означава, че успешните фирми автоматично са иновативни, а само че иновативните фирми дългосрочно постигат пазарен успех.

В широк смисъл терминът мода се използва за описание на стила на облеклото, носено от повечето хора в дадена страна, който е популярен няколко месеца през годината и бива заменен от друг стил или мода. Определен продукт или дадена дейност са "на мода" или са модни през период от време, в който голям сегмент от обществото ги възприемат и предпочитат. След приключването на този период съответният продукт или дейност стават старомодни, което означа, че те не са желани и няма да бъдат възприети от обществото дългосрочно.

В туристическата индустрия обаче терминът мода има по-широко тълкование и бихме могли да го определим като стила на облеклото на обслужващия персонал, стиловите тенденции в обзавеждането и оборудването на туристическите обекти, както и предпочитанията на туристите към туристическите дестинации и обектите за туризъм, изразени в определено потребителско поведение. Модата в облеклото на туристическия персонал се изразява в следване на определен стил на обличане, който в съответния период на изработване на униформите доминира на пазара. Едновременно с това униформите отличават туристическия персонал от гостите на туристическия обект и му осигуряват необходимото удобство за изпълнение на производството и реализацията на туристическия продукт. Стилът на обзавеждане и оборудване в туристическите обекти също следва определени модни тенденции, като едновременно с това се съобразява с потребностите на целевите потребители. Поради големия размер на инвестициите, необходими за проектирането и изграждането на туристическите обекти обаче, този стил не може да бъде променян в съответствие с настъпващите регулярно през относително кратък период модни течения в обзавеждането и оборудването. Именно затова дизайнерите имат за цел да проследят дългосрочно тенденциите в потребителското поведение, които впоследствие отразяват в проекта на дизайна на туристическия обект. В предишните глави на учебника разгледахме основните изисквания към изграждането на дизайна в туризма и приложението на естетиката и дизайна с цел повишаването на привлекателността на туристическия обект за туристите. Ето защо тук няма да се спираме на този аспект на модата. Що се отнася до приложението на модата в потребителските предпочитания, то има отношение повече към социалната психология и потребителското поведение и поради този факт няма да бъдат обект на изследване в настоящото изложение.

В съответствие с всичко това можем да определим модата като съвкупност от възприемани и споделяни ценности, в т.ч. образци, символи, вярвания и предпочитания, които дават възможност на човек да изрази себе си най-вече чрез знаците на външния вид и облеклото; да общува с околните, влагайки конкретни значения в дрехите и допълненията; да се променя в съответствие или в разрез с индивидуалните и социалните норми, вкусове и схващания за красота, елегантност, модерност и различност; да проявява свобода, творчество, въображение и способност да отстоява личностната си култура, да се разделя с миналото и да предугажда бъдещето, адаптирайки се към новото и непознатото.

Разглеждайки модата през призмата на туризма, възниква въпросът дали в туристическите обекти трябва да се следват неизменно тенденциите или да се намери и почувства собственият стил. В туристическата индустрия започването на бизнес е скъпо струваща инвестиция и постоянното следване на променящите се регулярно през няколко месеца модни течения едва ли би било рентабилно. Добрият стил винаги трябва да въздейства индивидуално. Стилът освен това се изразява особено силно в избора на аксесоари и грижата за детайла. Така че с постоянната им промяна в туристическите обекти би могло да се постигне значително модно излъчване. Много често специфичната комбинация на аксесоари и детайли е това, което създава разликата и придава неповторимо конкурентно предимство пред останалите обекти на пазара.

Всеки индивид или общество използват модата като форма на невербална комуникация, с която посочват професията, званието, пола, сексуалната принадлежност, местоположението, класата, богатството и принадлежността към определена група. Модата е форма на свободно изразяване. Тя е езикът на знаците, символите и илюстрациите. Има невербално значение при комуникацията между индивидите и групите. Модата във всички свои форми е най-добрата форма на илюстрация, с която изразяваме индивидуалната идентичност. Това ни позволява да правим самите себе си разбираеми чрез непосредствената интерпретация на наблюдаващия.

Практиката показва, че е налице непрекъснато движение на използването и значението на модата, отразяващо се чрез редица временни и пространствени движения на нейния обект. На първо място бихме могли да отличим пространственото движение от папките на дизайнерите към същинския избор на материя, разкрояването и създаването на съответното облекло. Следват няколко движения от мястото на продажба на дребно до гардероба или тялото на персонала; от географската зона на производството до мястото на носене при облеклото или пространственото придвижване на туриста от неговото местоживеене до мястото на осъществяване на туристическото обслужване. Като трети етап се очертава едно временно движение от "модно" до "старомодно" - облеклото или дизайнът на обекта, преминавайки през времето, губи част от своето модно значение и излъчване. Това движение е символично, тъй като част от облеклото или сградата може да бъде създадено с ретро звучене.

Съществена част от тези движения е колебанието на обекта на модата между това да бъде модерен и да бъде старомоден. Модерността е аналитично понятие и термин, използван ежедневно от хората в целия свят. Използването на модата е същността на създаването на имидж на модерния индивид, като съществуват зони, в които напрежението между модерния и старомодния индивид се активизира, насочвайки вниманието към стереотипите, естетиката и националния имидж. От друга страна, това означава (винаги) и екзотика на старомодното. Това колебание играе с тези категории по начин, който показва тяхното тясно взаимоотношение, вида, в който те диалектически се представляват един друг, а това може да денатурализира връзката между географското разположение и културата.

Приложението на модата в туристическата индустрия дава на обекта или персонала дарбата за променлива изразителност, като значението, въплътено в нея, се променя със смяната на сезоните. Материята, от която е направено облеклото, неговата форма и функционалност (в класическия смисъл), както и внушението на екстериора и интериора се дължат на факта, че те получават знаци и символи от реалността, но в повечето случаи знаците са заимствани от личността или индивида. Материалността на модата и дизайна е вторична, подчинена е на движенията на тялото, на идентичността, пола и статуса.

Взаимодействието между пространствата се свързва на дадено равнище с потенциалните потребители и загатва за качеството на преживяването в туристическия обект и за самите продукти и услуги. Работното облекло също предава определени психологически съобщения. Класическите черни панталони и бели ризи се свързват с класически туристически обект, в който услугите са традиционни. По-различната униформа от своя страна внушава за различно преживяване. Едноцветното облекло е безинтересно и вече не е на мода в туристическата индустрия. Цветът и неофициалността придобиват популярност и се използват все по-често за подчертаването на имиджа на даден туристически продукт.

Туристическият персонал днес се облича колкото се може по-малко формално и това е продиктувано от развитието на интернет индустрията. Необходимо е имиджово облекло, което да отразява корпоративната идентичност на туристическия обект. Съвременните хотели дори залагат на облекло, което е повече модно, отколкото работно. За да се създаде имидж, който да е привлекателен за собствениците и персонала, моделиерите разчитат на прегледния и опростен външен вид, като пренасят модните течения и в работното облекло. Изработват се специфични за пола и за различните отдели униформи, които да модернизират персонала и да му предадат по-изискан вид, като същевременно му осигуряват комфорт.

В представата за модерно и старомодно е съсредоточена цялата философията на човешкото съществуване като същност, осигурена с облекло или употребяваща моден туристически продукт, които притежават идентичност. Модата и индивидът са паралелни творения и фактът, че "идентичността" съществува и че тя е непосредствено свързана с личността, са свързани с промяната в концептуализацията на това, какво означава човешкото същество. "Аз"-ът става естествен носител на идентичността. Освен това убеждението, че вътрешните качества са изразени чрез външни характеристики, е свързано със специфичното разбиране на представата за самия себе си. Финкелстейн доказва как наличието на тази концепция и представата за усъвършенстването на самия себе си чрез модата са тясно взаимосвързани.

Развитието на западните изкуства и философията са продиктувани от представата за човека, индивида, човешкото същество и няма по-добро изкуство от изразяването на този определен вид на грижа за себе си от самата мода. Модата е феномен, тясно свързан с представата за модерност, образец на социално отношение и изражение на историческа трансформация.

Основните характеристики на "модерния Аз" се отразяват непосредствено чрез модата. Представата за личността може да бъде постоянно подобрявана и облеклото или обектът, показващи резултатите от това усъвършенстване, започват да стават широкоразпространени и търсени. Личността достига парадоксалните характеристики на модата: винаги същата, но постоянно променяща се, подобряваща се; променлива, но постоянна. Съществуването на модата в туризма гарантира в общото въображение специфичен вид на представяне и грижа за потребителя и това е основната концепция за модата в нашия живот и приложението й в туристическата индустрия. Изборът и потреблението на туристическия продукт с определено модно изражение карат туриста да се чувства добре и да посещава отново съответната дестинация или обект. Облеченият модно туристически персонал или обзаведеният съобразно тенденциите туристически обект създават неповторимо удоволствие при потреблението на туристическия продукт.

Модният дизайн е дейност, която има място в по-голям социален комплекс и отразява скелета на знанието за човешкото тяло. Основната тема на модата е индивидът и неговите (въображаеми) характеристики. Модните скици определят резултатите, които предхождат темата (тялото), като го оформят предварително в негово отсъствие. Всъщност оформянето има място, както и при случая на представяне на архитектурното пространство, в присъствието на вече съществуващи предположения за човешкото тяло. Предварителната представа за модата налагат на тялото комплект от навици, непосредствено свързани с формата на дрехата или удобството на обзавеждането. Но както сградите, така и дрехите са обитавани по различни начини и съществува диалектическа, динамична връзка, установена между практиките на облеклото и установената мода.

Не е необходимо модните дизайнери да имат предвид категории като националност, култура или класа (за по-сигурни те считат пола), но използването на продукта в социалния контекст може да определи (и подрие в този смисъл) националните, културните или класовите характеристики на определени обекти или облекло, като разделеното населяване на определени райони - резултат на дългосрочен социален процес - расовизирайки тези райони. Общоприетото схващане за модата може да бъде предопределено от дизайнерите, възстановено и преустроено като типичен стил, познаваем в условията на националност, класа, пол или географското местоположение. Модните дизайнери развиват целия език, който свързва географските зони с естетическите характеристики.

Разглеждайки модата в теоретичен аспект, стигаме до извода, че тя има за цел да обясни по какъв начин трябва да са представи новосъздадената модата и как тя ще се промотира на пазара. Някои автори разглеждат четири основни фактора на влияние върху модните дизайнери по време на процеса на създаване на тенденциите в туристическите униформи. Става въпрос за историческия фактор, естетическия фактор, културния фактор и маркетинговия фактор. Разгледаните постоянни циклични промени в модата в значителна степен зависят от влиянието на историята върху модните тенденции. Насищането на модния пазар кара дизайнерите да търсят вдъхновение в миналото, като съчетават части от определени печеливши концепции с други модни течения и по този начин създават новото и неповторимото. Естетическият фактор е неизменно свързан с модата. Без елемента естетичност новосъздаденият моден продукт (независимо дали става въпрос за облекло, екстериор или интериор) не би постигнал поставените му първоначално цели. Този елемент е непосредствено свързан с последния от факторите на влияние върху модните дизайнери, а именно маркетинговия фактор. Естетичността предполага продаваемост, което до известна степен улеснява маркетинговите начинания. От една страна, културният фактор на влияние върху модните дизайнери означава, че създаваният от тях продукт до известна степен се влияе от тяхното културно равнище, което по определен начин намира въплъщение в крайния резултат. От друга страна, модата в туристическата индустрия трябва да се съобразява с културата на местността, в която е разположен туристическият обект, с културата на местното население (в смисъл да не й противоречи с цел предотвратяване възникването на конфликти), както и с културата на преобладаваща част от туристите, които се очаква да посещават обекта.

Преглеждайки теориите за модата установяваме, че липсва цялостна оценка на дизайнерския процес, която да формулира факторите на влияние върху този процес. В специализираната литература се разглеждат модели на влияние, основаващи се на теорията за архитектурния и инженеринговия дизайн. В тези теории е възприето, че модата най-общо може да се дефинира като процес на определяне на проблемите. Дадената дефиниция може да се транслира за нуждите на туристическата индустрия. Създаването на определен имидж на туристическия обект попада в категорията възникнал проблем, който се нуждае от разрешаване. За целта може да се използват принципите и похватите на модата и дизайна, като в зависимост от поставените цели за разрешаване на възникналия проблем може да се предприеме промяна в облеклото на обслужващия персонал или модернизация в екстериора или интериора.

Гоел и Пироли предлагат за разрешаване на дизайнерските проблеми да се спазва една определена последователност от процедури. Първоначално е необходимо възникналият проблем да се изследва и декомпозира. Следва процесът на идентификация на взаимовръзките между различните компоненти на възникналия проблем. При третия етап е необходимо да се формулират индивидуални решения за субпроблемите, като при финалния етап се комбинират индивидуалните проблеми в решение на възникналата ситуация.

Лойд и Скот дефинират дизайна като процес, състоящ се от три стъпки - възникване - заключение - оценка. Първата стъпка е да се създаде нещо, за да се разсъждава за решението и да се ускори неговото осъществяване. Втората стъпка е да се възприеме и представи проблемът и третата стъпка е да се организира, планира и да се отразят коментарите за възникналата ситуацията на дизайна. Уъртаймер разглежда разрешаването на проблема като реорганизация на структурните взаимоотношения на проблема докато се възприеме решението. При разбирането на проблема при първия етап и при прилагането на метода на синтезиране и концептуализация може да бъде намерено успешно разрешение. Теорията също се основава на концепцията за "анализ - синтез - оценка". Логиката и въображението трябва да бъдат разглеждани поотделно с по-скоро външно, отколкото вътрешно значение. На етапа на анализа всички дизайнерски изисквания се идентифицират и описват съгласно свързаните с изпълнението спецификации. След това, на етапа на синтеза всички възможни решения се генерират и комбинират в цялостния дизайн. Накрая на етапа на оценката дизайнът се оценява и избира съгласно спецификациите за изпълнение на действието, производството и продажбата.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG