Home Психология Експеримент - сравнение два вида сок

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Експеримент - сравнение два вида сок ПДФ Печат Е-мейл

Цел на настоящата разработка е да опише по възможно най-коректен   начин процедурите, свързани с работата на експериментатора преди, по време и след провеждането на един класически експеримент в полето на психологическите изследвания. Създаването на това описание има за задача да улесни максимално бъдещите усилия на експериментиращите, с необходимото уточнение, че е съобразено с изискванията за съставяне на настоящата писмена форма и авторовите възможности на първокурсник.

Провеждането на експеримента се базира на хипотезата, че при сравняването на два вида натурален сок от портокал изследваните лица определят като „по-вкусен” този с по-високо съдържание на плодов концентрат.

След като сме формулирали експерименталната хипотеза по гореописания начин, следващата стъпка при планирането на експеримента е да се опитаме да дефинираме променливите, произхождащи и обусловени от нея. В конкретния случай определяме като независима променлива (НП) натуралния сок, а като зависима (ЗП) това, което изследваните лица определят като повече или по-малко „вкусно”.

След съгласуване с екипа бе избран интрасубектен дизайн на провеждане на експеримента, като определихме този вид дизайн като най-подходящ, съобразявайки се със спецификата на ЗП.

По-нататък планирането на експеримента продължи със задължителното операционализиране на променливите, като първо определихме нивата на вътрешните променливи, присъщи на НП, съответно сок с по-високо съдържание на плодов концентрат(100%), и с по-ниско такова (30%).        Упражняването на контрол върху възможните вътрешни променливи, касаещи ЗП, от друга страна, сведохме до подбора на изследваните лица (ИЛ), за което ще стане дума по-нататък. По-нататъшното операционализиране на НП се свързва с контролиране на т. нар. външни променливи. Впоследствие по време на планиране на експ. процедура въведохме и още две нива на НП,свързани с разположението на експерименталния материал по време на експеримента и поставянето на всички ИЛ в двете условия на НП,което се наложи с оглед спецификата на избрания от екипа дизайн.

Основна задача на експериментиращия при планирането на подобен род психологични изследжания е да сведе до минимум или да се изключи напълно (доколкото това е възможно) влиянието на външни фактори (променливи), които биха могли да повлияят върху преценката на ИЛ, като по този начин кокмпрометират валидността на експеримента  изобщо. Упражняването на контрол върху външните фактори (променливи) се осъществява както с подходящо планиране хода на експеримента, така и посредством подбора на експериментален материал и набавяне на съответно необходимото обурудване.

Подборът на ИЛ е изключително важен при планиране на експерименти от от този тип. ИЛ трябва да отговарят на определени критерии, съобразени със същността и целта на изследването, като техният брой зависи от структурата и дирайна на експеримента. В конкретния случай изследваните лица бяха шест на брой, като тази цифра бе счетена за най-подходяща съобразно характера на интрасубектния дизайн на експеримента. ИЛ бяха подбрани на случаен принцип и  са на възраст от 19 до 21 години. И тъй като става въпрос за измерване на предпочитанията на ИЛ към даден продукт посредством вкусовото им възприятие, те следва да отговарят на определени критерии за физическо и умствено здраве. Контрол върху тези и други характеристики на ИЛ екипът упражни посредством анкетни карти, чиито пълен текст е поместен в приложението (.....). Специално внимание екипът обърна на селектиранато на ИЛ по отношение честотата на употреба на портокалов сок, която би довела до разлика във вкусовите възприятия на ИЛ, когато става въпрос за непосредствена оценка.

За по-нататъшното операционализиране на НП „сок” екипът набави следния експериментален материал, необходим за провеждане на изследването:

  • 12 опаковки натурален сок портокал,тетрапак 250мл, без парченца плодове, с еднакво съдържание на захар.

Видове сок:  шест бр. Queens Orange 30% съд. плод

щест бр. Pfanner Orange 100% съд. плод

Соковете са закупени по едно и също време от един и същ търговски

обект, като се прави уточнение, че са от една и съща партида

  • 3бр. бутилки мин. вода Девин 1.5л.

Бутилките са закупени по едно и също време от един и същ търговски обект, като се прави уточнение, че са от една и съща партида.

  • 18 ПВЦ чашки, непрозрачни, 200мл;
  • хладилник Електролукс, с терморегулатор;
  • 18 бели лепенки 1.5Х1.5 см, шест от които с текст ”А”, шест с текст „Б” и шест с текст „ВОДА”;
  • Анкетни карти, формат А4,с еднакъв текст и еднакъв шрифт;
  • Шапка тип "Идиотка";
  • Шест еднакви по размер и форма билетчета с имената на участниците в експеримента.

След съответните приготовления екипът счете за необходимо да провери достоверността на хипотезата, преди да се захване с по-нататъшното планиране на същинския експеримент. За целта бе проведено пилотно изследване, чиято процедура на провеждане е подробно описана в Приложенията(стр. 3).

Анализът на получените стойности даде положителни резултати и екипът взе единодушно решение да продължи с планирането на същинския експеримент. За провеждане на експеримента бе изработена и одобрена следната процедура:

Преди употреба  соковете ( шест бр.Queens Orange 30% съд. плод, шест бр. Pfanner Orange 100% съд. плод) се охлаждат до 7гр. С, като престояват едно и също време в хладилник с терморегулатор.

Трите бр. бутилки мин. вода Девин 1.5л се охлаждат при същите условия.

ПВЦ чашите се оставят на стайна температура.

Експериментът следва да се проведе на 07. 01. 2008 г. в просторен апартамент в центъра на София от 12,30 до 13,30 ч. ИЛ ще бъдат въведени едновременно в преддверието, където на случаен принцип (посредством теглене на билетчета с имена от шапката тип "Идиотка") ще бъдат определени  участниците в групите. Участниците в група "А" (първите трима изтеглени) ще бъдат въведени един по един в помещението, където ще се проведе експериментът. След влизане в помещението на всеки един ще се извърши инструктаж (основният текст на инструктажа е в Приложения (стр1),след което ще бъде поканен да седне. На масата пред него се намират три непрозрачни чаши, две от които пълни със сок (виж по-горе за допълнителна информация), като чашите са маркирани от долната страна с лепенки („А”и „Б”), така че да не могат да бъдат видени от ИЛ, и трета чаша, пълна с мин. вода Девин.

От лявата на ИЛ се намира чашата, пълна със сок Queens Orange 30% (сок „А” за експериментатора) съд. плод, а от дясната чашата, пълна с Pfanner Orange 100% съд. плод (сок „Б” за експериментатора). ИЛ бива помолено първо да изпие лявата чаша сок, след което му се дава време (до две мин) да изплакне устата си  мин. вода. След като ИЛ е готово, изпива дясната чаша сок, след това отново промива уста, за да заличи остатъчния вкус. ИЛ попълва анкетна карта (Приложения стр. 2) и е помолено да седне в обособен, далеч от масата край на помещението. След като участниците от група „А” приключат с гореописаната процедура, са свободни да напуснат стаята и да се върнат в преддверието. Следват учасниците от група „Б”.

В рамките на две минути експериментаторите сменят местата на чаши „А” и „Б”, което е необходимо с оглед на предполагаемия обмен на информация между ИЛ, след което провеждат същата процедура с ИЛ от групи „А” и „Б”

След приключване ка експеримента всички ИЛ се въвеждат обратно в помещението, където подписват формуляр за информирано съгласие (Приложение стр. 4). Екипът им благодари за участието, следва групова почерпка.

На 07. 01. 2008 г. в съответния час експериментът бе проведен успешно по гореописаната процедура.

След приключване на експеримента последва обработка на получената информация и бяха изнесени следните резултати: Преди размяната на местата на чаши „А” и „Б”, пет от изследваните лица предпочетоха сок „Б” - Pfanner Orange 100% съд. плод, докато едно предпочете сок „А” Queens Orange 30% съд. плод.

След размяна на местата на чаши „А” и „Б” всички ИЛ определиха като определиха като по-вкусен сок „Б” - Pfanner Orange 100% съд. плод.

(fig .1)

Нива на НП

Предпочитания на ИЛ по вкусов признак

 

 

Сок”А” отляво,сок”Б” отдясно

Група „А”

Група „Б”

Сок „А”

Сок „Б”

Сок ‘А”

Сок”Б”

1

2

0

3

Сок „Б” отляво,сок”А”

отдясно

0

3

0

3

Следователно 83.3% от ИЛ предпочитат сок „Б” - Pfanner Orange 100% съд. плод при едното уславие на НП, и 100% от ИЛ го предпочетоха при второто, което до голяма степен потвърди експерименталната хипотеза, поместена в началото на настоящата разработка. Графично резултатите изглеждат така:

Въз основа на получените резултати можем с голяма степен на сигурност да твърдим, че мнозинство от хората определят като „по-вкусен” сок портокал с по-високо съсържание на плодов концентрат, или т.нар. стопроцентови сокове.

 

 

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG