Home Икономика СТРАТЕГИЯ НА РЕКЛАМНОТО ПОСЛАНИЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СТРАТЕГИЯ НА РЕКЛАМНОТО ПОСЛАНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

СТРАТЕГИЯ НА РЕКЛАМНОТО ПОСЛАНИЕ

 

Стратегията на рекламното послание има за цел да се разработи послание или серия от послания, които да са информативни и убедителни, атрактивно представящи адекватни проблеми пред целевата аудитория.

 • Послание или серия от послания;
 • Информира и убеждава;
 • Атрактивна презентация;
 • Адекватни проблеми;
 • Целева аудитория.

 

Елементи на стратегията на рекламното послание

 1. Копи-платформа – какво смятаме да кажем на аудиторията и по какъв начин;
 2. Рекламна визия – какво смятаме да покажем на аудиторията и как;
 3. Рекламно изпълнение – какви са техническите спецификации на посланието и начините за разработването му.

 

Копи-платформа - съдържание

 • Описание на аудиторията – демографски, психографски,поведенчески характеристики;
 • Ключови изгоди – писмено се дефинират потребностите на потребителя от ситуационния анализ. Ако марката не демонстрира уникалност, то тази уникалност трябва да се формира чрез рекламата. Дефинира се типа на рекламните апели;
 • Аргументация към ключовите изгоди

                1. Изключително предложение за продажба – Росър Рийвс 1961г. - всяка реклама трябва да прави конкретно предложение на купувача, което е различно от това на конкурентите и е валидно за големи групи от хора;

                2. Имидж на марката – единство от обективни дадености и емоционални възприятия, които дадено лице или група свързват с даден продукт, ТМ, опаковка, фирма, личност и др. Основоположник на идеята е Дейвид Огилви;

                3. Присъщ елемент на драма – Лео Бърнет;

                4. Позициониране на продукта – 1970г. Джак Троут и Ал Рийз.

 • Подход на комуникация – стил, подход, тон на посланието, тема на рекламната кампания и посланието

 

Процес на рекламното творчество - фази

 1. Набиране на информация;
 2. Анализ на информацията;
 3. Разработване на голямата идея;

                                - Адекватна;

                                - Оригинална;

                                - Въздействаща;

                                - Носеща ефективна креативност.

 

Структура на рекламното послание

 • Едностранно – двустранно послание – решение дали посланието ще включва само предимствата на продукта (едностранно) или ще се представят и някои негови недостатъци.

Едностранните послания са по-ефективни при:

 1. Позитивно настроена към марката аудитория;
 2. Ниско образована аудитория.

Двустранните послания са по-ефективни при:

 1. Аудиторията има противоположна начална позиция спрямо тази в посланието;
 2. Високо образована аудитория.
 • Вербално – невербално послание – интерпретацията на визуалните елементи трудно се поддава на контрол.
 • Твърда – мека продажба – баланс между емоционални и рационални апели.
 • Със заключения – без заключения:

                Със заключения – по-лесно разбираеми, по-ефективни при промяна на отношение.

                Без заключения – по-висока запаметяемост, ангажират повече аудиторията.

 

Рекламни апели

                Рекламният апел е централната идея в рекламното послание – силен довод, силна мисъл. Рекламният апел обозначава ключовият мотив в рекламата, който ще предизвика желаната психологическа или поведенческа реакция у потребителя.

 

Класове рекламни апели 

 • РАЦИОНАЛНИ – ЕМОЦИОНАЛНИ АПЕЛИ

                Рационални апели – насочени към предизвикване на реакция, базирана на логика: качество, надеждност, икономичност, трайност, ефикасност, бързина.

                Емоционални апели – насочени към създаване на имидж, генерират реакция, базирана на отношения: страх, хумор, секс, победа, контрол, самоутвърждаване, грижовност, привързаност, майчинство, бащинство.

Други емоционални апели:

Лични чувства: сигурност, любов, привързаност, щастие, радост, носталгия, вълнение, печал.

Социална база: гордост, удоволствие, амбиция, комфорт, признание, респект, принадлежност, одобрение, отхвърляне.

 Комбиниране на рационални и емоционални апели

 Планов модел на FCB

 

 

Мислене

Чувства

Висока ангажира-ност

Информа-тивна стратегия

/мислител/

Въздейст-ваща

стратегия

/чувстващ/

Ниска ангажира-ност

Формира-не на навици

/действащ/

Самоудов-летворение

/реагиращ/

  

 • ПРОДУКТОВИ – ПОТРЕБИТЕЛСКИ АПЕЛИ

                Продуктово фокусирани апели – апели за свойства, за предимства, за изгодни цени, за новост, за популярност, общи апели;

                Потребителски фокусирани апели – апели за обслужване на потребителя, за спестявания, за самоусъвършенстване, за страх, за безрискова проба на продукта.

 

Стил на изпълнение на рекламата

 1. 1.       Стилове за реализиране на продуктово фокусирани апели:


 • Моменти от живота;
 • Продуктово сравнение;
 • Фактологическо послание;
 • Научно-технически доказателства;
 • Проблем – решение;
 • Демонстрация;
 • Новина;
 • Неизвестен потребител;
 • Експерт – източник на послание.

 

 1. 2.       Стилове за реализиране на потребителски фокусирани апели:


 • Символ на персоналността;
 • Фантазийна реклама;
 • Драма;
 • Секс;
 • Музика;
 • Хумор;
 • Анимация
 • Известна личност.
 

WWW.POCHIVKA.ORG