Home Психология Развитие на детето. Условия и механизми. Теории

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Развитие на детето. Условия и механизми. Теории ПДФ Печат Е-мейл

21. Развитие на детето. Условия и механизми на развитието. Теории за развитието

Една от теориите, която оформя разбирането за развитието на детето е психоанали- тичната идея за детето на Фройд: м/у осъзнатите и неосъзнати процеси/ те преоб- ладават и не са случайни и имат голямо значение за духовния живот- сънища, грешки, мисли, спомени, желания, които някога са осъзнавани, стават неосъзнавани /има връз- ка.Псих. живот се определя от вродените нагони/сексуални-нагон към живота и агресивни-нагон към смъртта/, които създават вътр. възбуда, която подтиква към задоволяването и, като псих. енергия се насочи/катексира или влага/ в мисли и спомени, съставящи образа на цинни обекти за индивида/за детето- майката/  след което има затихване. С/ Д Фройд Идът е предстване от нагоните и е несъзнателен, Егото се обособява в 1-вите 6-8 мес. и е оформено, но незавършено през 2-3 год.и се опира на функциите, свързващи индивида с околната среда и съдържа цялата псих. енергия и  Суперегото, обхващащо морални ценности и идеали, се развива след 5-6 год възраст и на 10-год. възраст още не е укрепнало.За детето средата е основен източник на удоволствие. Егото е изпълнит. орган, осигуряващ знания за средата, за тялото и на- гоните, в/у когнитивните процеси. В най-ранна детска възраст Егото е преди всичко телесно- усещанията на тялото, спомени и преживявания, свързани с него и катексиса са най-важна съставна част на Егото.Развитието на Егото  е свързано с идентификация- та.Мотивът за неосъзната идентификация с обекти, катексирани с агресивна енергия е желанието да заеме мястото на обекта и да получи неговите права и притежания. Иден- тификация, свързана със „загуба на обект” –след смъртта на баща си , синът може да започне да подражава на неговите действия.През 1-вата си год. детето се стреми да задоволи незабавно потребностите си, извършва се разтоварване ч/з движение от  един предмет на  друг/ ако няма допир до майчина гръд, детето може да започне да си смуче пръста/.След това следва тенденция към забавяне на външ. условия,  много по-силно свързване на катексисите с опред. обекти и начини на задоволяване.Идея на Фройд за неутрализирането на нагонната енергия-процес на освобождаване на действията, оси гуряващи разтоварването на нагоните от самите нагони/ речта се превръща в обмен на мисли и започва да служи на Егото. Фрустрациите откриват на детето, че нещата са част от детето или не са част от него/разделяне на Аза от не-Аза, както и това, че явленията/ н-р болката/ е  част от преживяването на самия себе си-в ранна възраст не винаги се отчита това различаване на Егото от не-Егото/ игри, фантазии/.При конфликт м/у изискванията на майката/ тя забранява да се чупи играчката/ и желанията, идващи от Ида/ да я счупи/, Егото на детето влиза в съюз с майката срещу Ида.Доминирането на Егото е възможно ч/з идентификация, фантазиране и др., защото то отнема част от енергията на Ида В ранните възрасти е доминиращо незабавното удовлетворяване на удоволствие, като това отразява вътр. план, а разтоварването на нагонната енергия-вътр. план. Постепенно това незабавно удовлетворяване на удоволствието се отла- га.Егото използва защитни механизми на противопоставяне м/у него и Ида:в живота на детето това са: 1. изтласкване-контракатексис-неосъзнато забравяне на неприят-ните спомени, желания копнежи, идващи от Ида.Ако Егото реагира на импулсите като заплаха, може да се отключи тревожността.Близко до изтласкването е потиска- нето-съзнателен опит да не се мисли за нещо, като се нарушава целостта на Егото и изтласканото съдържание се откъсва от Егото и съзнанието и преминава в Ида.2. фор-миране на реакция: свързано е с това, което детето приема за застрашаващо-едното

Чувство остава постоянно неосъзнавано и се заменя от друго-изпитваната нежност от детето е контрол на неосъзната жестокост.3. изолиране- действие, насочено към отдале чаване на желанието, спомена, фантазията, достъпа до съзнанието и отделянето на бо- лезнена емоция.4. отменяне- действия, с цел да се отмени нещо лошо като последица от детските желания/ ако детето удари друго дете, то може да започне да го милва.5.от- ричане: действие, с което Егото се опитва реални или фантазно да отрече неприятни неща от действителността. 6. Проекция- детето приписва собствените си желания на други хора или предмети, като го преживява за истина  и очаква да му се  повярва.7.На- сочване с/у себе си: Егото насочва действие с/у себе си-ако детето е ядосано на майка си, то започва да се ядосва на себе си.8. Регресия-Егото се насочва към по-прости фор- ми  и обекти на задоволяване, характерни за по-ранни стадии на развитие.9. Сублима-ция-заменяне на стара форма на задоволяване  на нагон с нова- ако детето първоначал- но се страхува при раждането на друго дете от майка му и го мрази, след това го заобич ва, за да не загуби любовта на майка си-пример за това как в поведението на детето се съчетават защитните механизми.Развитие на Суперегото-Суперегото е съзнателност и израз на моралност на индивида, представено от съвестта и Его-идеалът.Функции на Суперегото: морален императив- то оценява действията и желанията ч/з представите за ценност и справедливост и самооценка- изразява се в самонаблюдение, самоанализ, самокритичност, разкаяние, промяна на постъпките, похвала за добрите постъпки, нес- пособност да разграничи желанието от действието и  ги заплашва с наказание, може да подтикне към разкаяние и изкупление, самонаказание, като подтикне действието на за- щитните механизмСуперегото в по-голямата си част е неосъзнавано, появява се м/у 3-5 год. и развитието му завършва, когато родит. контрол се заменя със самоконтрол. Раз- витието на Суперегото става в общуването м/у детето и родителите му. 1-воначално ин- тересът към майката е свързан с потребностите му, а той се превръща постепенно в не- що устойчиво и детето  приема моралните ценности. Към 5-ата год.  се подпомага Его- то да контролира жела- ния та  си, идващи от Ида, като с развитието на Суперегото Его- то става подвластно на него. С/д Фройд и неговото психоаналит. виждане в развитие то на детето има следните психосексуални стадия/фази: 1.Орален стадий- от 0 до 18 мес. възраст желанията и удоволствията на детето са предимно орални, способът за задоволяване е зависимостта от грижещите се за него, а осн. орган за задоволяване  е устата.2. Анален стадий- от 18 мес-до 3 год.- започва разграничаването на исканията, породени от Ида и соц. забрани на родителите/с/д Фройд- оттук се появяват формите на  самоконтрол./3. Фалически стадий- м/у 3-6 год.- появява се интерес към въпросите, свързани с половите органи/раждането, половите отношения/появява се Едиповия комплекс и комплексът на Електра- неосънатото желание на децата да отстрани роди- теля от противоположния пол от другия си родител/ то става непослушно, който спира в зряла възраст, което ако не стане, може да причини много невротични модели на по- ведение/ страх от неодобрение, безпомощност, чувство на вина, стеснителност/, влияе- щи в/у импотентността и фригидността в зрелостта и да се получи неосъзнато фиксира- не на либидото/ част от него е свързана с 1-воначалния обект.Катексирането може да протича и с регресивни форми-връщане към стари обекти и начини на задоволяване.4. Латентен период- м/у 6-7 год. и подрастваща възраст либидото посредством сублима-

цията се насочва в дейности, несвързани със сексуалността.5. Генитален стадий- на полова зрялост, започващ през пубертета- предпочитанията към възрастни от противо- положния пол се заменят с влечение към другия пол, появява се интимната връзка.То- гава настъпва зрелостта и се появява отговорността.Фройд открива връзката м/у  пот- ребността от удовлетворяване и потребността от безопасност в детството с връзката м/у майката и детето, които ако не бъдат задоволени, водят до появата на „базална тревога” -усещане за самота и безпомощност пред предтоящите опасности от света и до разви- тие  на патологична личност, които за да преодолее детето използва защити като невро- тични потребности/ от любов и одобрение, от ввласт, от възхищение от себе си, от независимост и др./ или тенденции, които се откриват у всеки, като всяка потребност

принадлежи на  стратегии на детето, които задават ориентациите на детето към дру- гите:ориентация към отстъпчивост-мотивите на детето на връзки с другите са поро- дени от избягване на самотата и усащането за ненужност, но зад прикритата приветли- вост се крие скрита враждебност, ориантация към отделеност- поведение, свързано с предпазване от увлечения, изграждане на повърхностни увлечения, към търсене на неза висимост,риентация към враждебност-поведение, насочено към постигане на контрол и власт над другите, към задоволяване на собствените си амбиции.При невротиците из- борът на стратегия не е най-правилният.Ериксън и Его-психологията:Драмата на ин- дивида да бъде жертва на влеченията – кризите/ повратни моменти, които индивидът достига в резултат на зрялостта сии външните изисквания/ са само зов, предизвикващ индивида към израстване и преодоляване на житейските трудности.С/ д Ериксън има 8 стадия в развитието на индивида. Жизнената задача пред индивида  е да разреши вът решните и външни конфликти, за да премине в следващия стадий, характеризиращ се с по-голяма зрялост. Младенчество- развитието на детето започва с изграждането на чувство за доверие към другите и в себе си, основано на опита през 1-вата год, което е и основа за развитие и  зависи от качеството на грижа на майката към детето и от способ- ността и да вдъхне на детето си чувство за тъждественост и устойчивост на преживява- нията. Кризисът, свързан с  отношението доверие-недоверие невинаги може да се раз- реши в периода м/у 1-2 год., то се проявява отново на всеки следващ стадий  и поставя начало на развитие на идентичността, което се повтаря в любовта и възхищението от другия.Приносът към идентичността е вярата. Ранното детство и волята да бъдеш себе си-м/у 2-3-тата год. от живота на детето открива, че загубата на самоконтрол, при-

дружена с усещането за вътр. контрол и прекомерният родителски контрол са източни- ци на срам и съмнение, което може да породи гняв и да засили неувереността, нереши- телност, и недоверието в другите. Детството и играта- от 4-6 год се появява инициати вата-активността става по-голяма и особено значение придобива играта, в която се проя вява чувството за идентичност в „Аз съм това, което ще бъда.”Детето, поощрявано за са мостоятелността си, ще чувства подръжка за инициативата си, необходима за развитие

то на творчеството и любопитството , в противен случай възниква чувството за вина и ненужност. Учил. възраст и идентификация на задачите- м/у 6-12 год. –Его-идентич ността в този период се изразява в „ Аз съм това, което съм научил.”Детето осъзнава различните чувства за принадлежност: полова, религиозна, социална, като ако се  съм-нява в способностите си, може да възникне чувство на малоценност и отчуждава не от себе си и да не желае да учи.Идеите на Адлер за развитието на детето-с/д Адлер

поведението на детето се определя от очакванията, от бъдещето и от целите, стремежът към съвършенство, които то преследва, водени от уникалността.Развитието на детето е

свързано с: поставяне на циле, чувството за непълноценност и компенсация, стремеж към превъзходство, жизнен стил, соц. интерес, творчески Аз, последователност на раж- дане. Ако усилията, вложени за компенсирането на непълноценността, не доведат до ре зултати, се появява чувството за непълноценност и за безсилие за детето още в детство- то му, което се създава и от продължителната зависимост и подчиненост и от чувството , че другите са всемогъщи.Чувството за малоценност задава развитието, ако то е силно, се получава комплекс за малоценност, а стремежът към съвършенство може да породи свръхкомпенсация-причина за развитието на комплекса за превъзходство и детето става заядливо, високомерно, суетно, запазва самоуважението си като потиска другите. Осъз

наването на мотивът към превъзходство, който не може да е редуциран от други моти- ви, е свързан с осъзнаването на безпомощността си и зависимостта на другите.Жизнен стил- уникалността на детето, който се изгражда още в детството, като веднъж из- граден, е неизменен и определя поведението на детето, преживяванията и разбиранията му, свързан е с компенсирането на непълноценността.Социалният интерес-с/д Адлер- възникването му не е автоматично и с него се обозначава стремежът да се координират собствените нужди с благото на другите.Проявите му се откриват във взаимодействие-то дете-майка-любовта и грижата засилва чувството за сътрудничество и засилване на соц. интерес.Творческият Аз- в зрелостта се откриват особеностите на личността, фор-  мирала се още в ранните год.В творческия Аз детето е съзидателно и използва опита и възможностите си да изгради себе си.Детето в семейството- с/д Адлер последовател- ността на раждането/позиция на първородно дете, на второ дете, на 3-то и на единстве- но дете/ има решаващо значение за жизнения стил.1-вородно дете- с/д Адлер позиция-та му е завидна докато е 1-во дете/ поради силното очакване родителите са загрижени, но с появата на 2-ро дете 1-вото трябва да дели всичко с 2-рото и у него може да се поя- ви ненавист, ревност и да се справя само, без да търси повече одобрение и близост, то се стреми към власт и в зряла възраст е основен пазител на сем. вярвания, разбирания.

Единствено дете- то става егоцентрично и зависимо и в бъдеще може да изпита затруд- нение във взаимоотношенията с другите и поради липсата на трудности прави погреш- ни решения.2-рородното дете- то расте като си поставя високи цели , което усилва опас ността от неуспех, склонно е към бунт, породен от усещането за напрегнатост.3-тород- но дете- то е обгърнато с много любов , но другите имат повече привилегии, което мо- же да го мотивира към преследване на високи цели, като се стреми да надмине всички.

Културно-историческа идея за развитието на детето на Лев Виготски: съзнанието съществува способността да се усилва, което предполага генетичния метод. Основни идеи на културно-историческата теория: Всяка форма на дух. живот има знакова организация, а знаците организират действията на детето, насочени към овладяването на собствения дух. живот, както и средство за преобразуване на висшите псих. ф-ии.

За изследването на паметта Виготски предлага нов метод”Методика на двойната стиму- лация”-използват се „стимули-обекти”-това, към което е насочена дейността и „стиму- ли средства”-това, с което се организира дейността. Генетичен метод на Виготски- основен смисъл на генет. Анализ е да се изследва това, което е в развитие- изследва се

функционирането на психиката, говори се за актовете на организация за „размера” на развитието- развитието се осъществява само в степента, в която детето извършва спе- циално построено и организирано действие.Психиката няма развитие, а псих. раз витие става на стадии за сметка на действия над самата психикас помощта на из менение на изкуствени знак. системи/средства. Кризите и конфликтите създават условия за разгръ- щане на новите форми на дух. живот и преобразуването на формите на общуване с дру

гите. Бихевиористично-когнитивно разбиране за развитието на детето- с/д Скинър

разбирането на развитието на детето зависи от разбирането на поведението във всички те му форми и възможностите за научаване при различните подкрепления.Разбирането на Скинър за развитието на детето като: резултат от научаването, което е свързано с подкреплението, индивид. различия-резултат на различията в подкрепленията, чийто източник е във външ. среда. Негативните подкрепления пораждат:неувереност, загуба на  себеуважение.

 

WWW.POCHIVKA.ORG