Home
Горивна уредба на автомобила ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 15 Септември 2011 07:24

ТЕМА: ГОРИВНА УРЕДБА НА АВТОМОБИЛА

Предварителна подготовка

1. Научна подготовка /използвана литература......./

2. Материално-техническа подготовка:

а) място на провеждане на урока: гр.Сливен ''Педагогически колеж"

б) материално-техническо осигуряване: кабинет за провеждане на теория по БДП табла,

схеми, табели, цветни фотоси, видеостена

3.Организиране на работното място

- кабинет оборудван

- полигон за кормуване

- реална пътна схема

Описание на заданието

1. Вид на урока:

- Урок за формиране на нови професионални умения, знания навици и привички:

1час - учебен 45 минути

2. Цел на урока:

а) Образователни

- актуализиране теоретичните знания по темата "Горивна уредба на автомобила"

- формиране на знания, навици и привички във връзка с "Горивната уредба на автомобила"

б) възпитателни:

- формиране и усъваршенстване на дисциплинираност и отговорност, търпимост

- развиване на прецизност и самооценка

3. Очаквани резултати:

а) формиране на знания за предназначението на горивната уредба.

б) продобиване на умения

в) знания относно начина на действия на горивната уредба

г)  знания относно горивонагнетателната помпа

4. Принципи на обучение:

а) нагледност

б) достъпност

в) активност

г) индивидоален подход

д) системност и съзнателност

е) трайност на знанията

5. Методи на обучение

а) обяснение

б) демонстрация

в) наблюдение

г) беседа

д) проучване на документи

е) упражнение

6. Структора на урока

6.1. Уводна част

6.1.1. Организиране на групата:

- поздрав към корсистите / учениците /

- проверка на присъстващите

- актуализиране на знания свързани с новата тема: адаптиране на учениците кън

предстоящия час. Задават се 2-3 въпроса по леки и интересни, с които

се привлича вниманието на присъствашите

6.1.2. Обявяване на новата тема и мотивация

Преподавателя: Днешната тема разглежда един много важен въпрос за

горивната уредба на автомобила. Тя включва в себе си четри подтеми:

- предназначение

- устройство

- начин на действие

- горивна уредба на дизеловите двигатели

6.2. Съшинска част на урока

6.2.1. План на урока

А/ Предназначение - Горивото, независимо от това, дали е бензин или газьол, не може

направо да се подава от резервоара в цилиндрите на двигателя. Необходимо е тояно

да се дозира, така че в цилиндрите да постипва горивна смес с точно определен

състав - богата, нормална или бедна, в зависимост от работния режим на двигателя.

Освен това горивото трябва предварително да се размеси с въздух за да може при

горенето всяка молекула от него да се срещне и съедини с необходимия брои атоми

кислород. Тези две функции се извършват от горивната уредба на двигателя.

Б/ Устройство - Поради голямата испаряемост на бензина дозирането му с въздуха

става в сравнително прост и без движещи се части уред, наречен карбуратор.

Той се състои от: кух съд, наречен поплавакаво камера, пълен до средата с

бензин, в който има отвор, наречен жигльор. Жигльорът съединява капака с

всмуквателната тръба на двигателя, която е с променливо сечение.

Отначало тя е широка, след това силно се стеснява и пак се разширява и пак

се разширява. Изходния отвор на жиглорът, идващ от съда с бензин е

разположен в най-тясната част на всмуквателната тръба, наречена дифузор.

В/ Начин на действие: - Щом двигателя заработи, през смуквателната тръба

започва да минава въздух, отиващ в цилиндрите, който се движи с определена

скорост.  В стеснената част скоростта на въздуха рязко се увеличава.

Под действието на атмосферното налягане, което действа върху повърхността

на бензина, намиращ се в карбуратора, нивото му жигльоръ се повишава и

бензинът започва да изтича в нея. Движещият се с голяма скорост въздух

увеличава бензина, раздробява го на ситни капчици, които се смесват с

въздуха и се изпаряват, като образуват желатана хумогенна горивна смес.

Количеството бензин, което трябва да постъпи в цилиндрите на двигателя,

се определя от два фактора: честотата на въртене на коляновия вал и

натоварването на двигателя. Колкото честотата е по-голяма, толкова повече

бензин е нужен за единица време.

За да може точно да се дозира бензина, е необходимо нивото му в карбуратора,

от който той изтича, да бъде винаги постоянно. Това се постига с помоща на

поплавака. Устройството на елементарния карборатор не е сложно, но той има

няколко недостатъка, най-съществения от който е, че с нарастването на скороста

на въздуха в дифузора изтича повече гориво, отколкото е необходимо,

горивната смес става богата и двигателя работи неикономично. Затова в

съвремения карбуратор са вградени няколко допълнителни устройства.

Въздушната смес, която постъпва в двигалеля при работата му на празен ход,

е богата. Когато автомобилът се движи с постоянна скорост, карбораторът

трябва да подава бедна смес, за да бъде работата на двигателя икономична.

Затова към автомобилния карбуратор се вгражда така нареченото

компесационно устройство.

Чрез ускорителна помпа е отстранен достатъка в случай, когато горивната

смес силно обогатява.

Г/ Горивна уредба на дизелови двигатели: От резервоара газьолът се

узсмуква от горивоподаваща помпа и с налягане 0,2-0,3 Mpa минава

през горивните филтри, където се очиства от малките механични замърсявания

Оттам той постъпва в горивонагнетателната помпа. В нея горивото се дозира

на еднакви порции за отделните цилиндри и налягането му се повишава до

12-40 MPa. С това налягане постъпва в впръсквачите, разположени в

горивните камери на всеки един от цилиндрите, който го впръскват

в тях.

Вижда се, че устрйството на горивната уредба на дизеловите двигатели

е много по-сложно от устройството на карбуратора

6.3. Заключителна част

- Анализ - Изброяват се поотделно четирите подтеми по "Горивната уредба

на автомобила"

- Изводи - Добрите знания по темата спомагат за успешното шофиране.

- Темата за следващия час "Запалителна уредба на бензиновите двигатели"

- Задача за самоподготовка: Самостоятелно всеки ученик да се запознае

от изброените източници, по избор , предварително по посочената тема.

Край на урока

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG